Decyzja Nr 28/2012 z dnia 16 lipca 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zasad realizacji nadzoru nad Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 28/2012

z dnia 16 lipca 2012r.

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

w sprawie zasad realizacji nadzoru nad Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    W celu zapewnienia właściwego nadzoru nad Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  w Olsztynie, zwanym dalej Szpitalem zobowiązuje się Dyrektora Szpitala do:

1)   składania Rektorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za każdy miesiąc:

a)   rachunku zysków i strat,

b)   wykazu zakupionych przez Szpital środków trwałych,

2)   uzyskania zgody Rektora i kontrasygnaty Kwestora Uniwersytetu na zakup środka trwałego o wartości powyżej 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2.    Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 Dyrektor Szpitala składa w nieprzekraczalnym terminie do 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.07.2012
Data publikacji:
17.07.2012 07:51
Data aktualizacji:
23.07.2012 07:42
Liczba wyświetleń:
2286
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec28nadzornadSzpitalem.doc32.5 KB