Nr 52/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie zasad korzystania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z prawa do uzyskania praw majątkowych do utworów pracowniczych, prawa pierwszeństwa publikacji utworów naukowych pracowników

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 52/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 lipca 2012 roku

 

w sprawie zasad korzystania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z prawa do uzyskania praw majątkowych do utworów pracowniczych, prawa pierwszeństwa publikacji utworów naukowych pracowników oraz prac dyplomowych studentów

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 12 ust. 6 oraz § 13 ust. 3 Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowiącego załącznik  do Uchwały Senatu Uniwersytetu nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, mając na względzie poszanowanie dla wolności ogłaszania wyników badań naukowych oraz dążąc do usprawnienia procesu uzyskiwania zgody  na publikację przez studentów swoich prac dyplomowych, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Dziekan lub kierownik jednostki w przypadku jednostek międzywydziałowych  i ogólnouczelnianych, zwany dalej w skrócie kierownikiem jednostki, występuje do Rektora  z umotywowanym wnioskiem określając kategorie utworów pracowniczych, w stosunku do których uzasadnione jest skorzystanie z prawa pierwszeństwa publikacji lub z prawa do uzyskania autorskich praw majątkowych.

2.      Rektor udziela zgody lub odmawia udzielenia zgody w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

3.      W przypadku udzielenia zgody przez Rektora, kierownik jednostki informuje w sposób zwyczajowo przyjęty pracowników danej jednostki o powstaniu obowiązku zgłaszania określonej kategorii utworów pracowniczych oraz konsekwencjach niewykonania tego obowiązku.

 

§ 2

1.      W przypadku chęci opublikowania pracy dyplomowej bez udziału Uniwersytetu, twórca powinien złożyć stosowne oświadczenie woli wraz z egzemplarzem utworu.

2.      Oświadczenie woli powinno zawierać tytuł utworu, nazwisko i imię twórcy oraz nazwę jednostki, jak również informację na temat projektu, w ramach którego praca ta powstała.

3.      W drodze decyzji Rektora lub upoważnionego Prorektora, Uniwersytet może zrzec się prawa do pierwszeństwa publikacji w stosunku do określonej pracy dyplomowej. W przypadku braku decyzji w terminie miesiąca od złożenia oświadczenia woli, wnioskodawca może  po uprzednim pisemnym zawiadomieniu opublikować pracę dyplomową w formie i wydawnictwie przez siebie wybranym.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.07.2012
Data publikacji:
16.07.2012 07:28
Data aktualizacji:
24.10.2013 13:36
Liczba wyświetleń:
2299
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz52prawouzyskprawpierwszpublikacji.doc31.5 KB