Nr 51/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania rejestrów dóbr niematerialnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 51/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 lipca 2012 roku

 

w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania rejestrów dóbr niematerialnych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 22 ust. 1 i 2 Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu skutecznego zarządzania dobrami własności intelektualnej tworzy się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, rejestr dóbr własności przemysłowej oraz rejestr programów komputerowych, baz danych, utworów audiowizualnych i innych utworów, w stosunku do których Uniwersytet jest podmiotem praw wyłącznych lub Regulamin nakłada obowiązek zgłoszenia, zwany dalej rejestrem utworów.

 

Rejestr dóbr własności przemysłowej

§ 2

1.    Rejestr dóbr własności przemysłowej zawiera wpisy o stanie prawnym udzielonych patentów, patentów europejskich, dodatkowych praw ochronnych, praw z rejestracji i praw ochronnych, których podmiotem jest Uniwersytet.

2.    Rejestr prowadzony jest przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu, zwanym dalej Centrum.

3.    Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej i dokumentowej.

4.    Dokumentację związaną z procesem zgłoszenia, rejestracji i komercjalizacji dobra przechowuje Rzecznik patentowy Uniwersytetu, który informuje Centrum niezwłocznie o zdarzeniach podlegających wpisowi do rejestru.

 

§ 3

1.    Wpisów do Rejestru dokonuje dyrektor Centrum lub upoważniony przez niego pracownik Centrum.

2.    Zmiany stanu prawnego dobra własności przemysłowej są dokonywane z urzędu lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.

3.    Błędy pisarskie oraz oczywiste omyłki są niezwłocznie prostowane z urzędu.

 

§ 4

1.    W rejestrze zamieszcza się następujące informacje dotyczące dobra własności przemysłowej:

1)   tytuł dobra własności przemysłowej,

2)   rodzaj dobra własności przemysłowej,

3)   datę zgłoszenia oraz uzyskania ochrony,

4)   numer i oznaczenie aktu poprzez który uprawniony do tego organ przyznał lub odmówił przyznania prawa wyłącznego,

5)   nazwisko i imię twórcy/-ów oraz właściwa jednostka organizacyjna Uniwersytetu,

6)   informacje dotyczące rejestracji międzynarodowej,

7)   dotychczasowe formy komercjalizacji dobra (udzielone licencje, wdrożenia, przeniesione prawa, aporty wniesione do spółek),

8)   inne istotne informacje dotyczące dobra własności przemysłowej.

2.    W przypadku know-how, poza informacjami określonymi w ust. 1,   zamieszcza się skrócony opis przedstawiający zalety rozwiązania, pomijając informacje poufne, które stanowią jego istotę. Opis sporządzany jest przez Centrum w porozumieniu z twórcą/-ami.

3.    Informacje zawarte w ust. 1 pkt. 7 i 8 oraz ust. 2 mają charakter poufny.

 

§ 5

1.    Rejestr udostępnia się do wglądu każdemu, kto ma w tym interes w Centrum, w dniach i godzinach jego pracy.

2.    Przeglądanie dokumentów stanowiących podstawę wpisu odbywa się tylko w obecności pracownika Centrum.

3.    Na wniosek osoby zainteresowanej wydaje się wyciąg z rejestru. Opłata za wyciąg nie może przekraczać kosztów materiałów.

4.    Na stronie internetowej Centrum zamieszcza się elektroniczną formę rejestru z wyłączeniem informacji poufnych.

5.    Informacje poufne podlegają ochronie i są przetrzymywane w odrębnym, nieujawnianym do publicznej wiadomości zbiorze dokumentów.

 

Rejestr utworów

§ 6

Rejestr utworów jest przeznaczony do dokonywania wpisów o stanie prawnym programów komputerowych, baz danych, utworów audiowizualnych i innych utworów, w stosunku do których Uniwersytet jest podmiotem praw wyłącznych lub Regulamin nakłada obowiązek zgłoszenia.

 

§ 7

1.    Wpisu do rejestru dokonuje dyrektor Centrum lub upoważniony przez niego pracownik.

2.    W rejestrze zamieszcza się następujące informacje dotyczące utworu:

1)   tytuł utworu,

2)   rodzaj utworu,

3)   nazwisko i imię twórcy,

4)   charakter i zakres uprawnień Uniwersytetu,

5)   decyzje w sprawie ochrony,

6)   dotychczasowe formy komercjalizacji lub innych form korzystania z utworu,

7)   inne istotne informacje dotyczące utworu.

3.    Przepisy § 2 ust. 2 i 3, § 3 ust. 2 i 3 oraz § 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 8

Przy tworzeniu rejestrów umieszcza się w nich dobra własności przemysłowej oraz utwory aktualnie należące do Uniwersytetu.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.07.2012
Data publikacji:
16.07.2012 07:08
Data aktualizacji:
24.10.2013 13:37
Liczba wyświetleń:
2650
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz51tworzrejstrniemater.doc41 KB