Nr 50/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Własności Intelektualnej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 50/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 lipca 2012 roku

 

w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Własności Intelektualnej

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 4 ust. 4 zd. 3 Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu nr 716 z dnia 17 czerwca  2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, powołuje się Komisję ds. Własności Intelektualnej, zwaną dalej Komisją.

2.    Komisja ma charakter organu opiniodawczo-doradczego i aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polityki Uniwersytetu dotyczącej własności intelektualnej oraz transferu technologii.

3.    W skład Komisji wchodzą:

1)   prorektor właściwy ds. rozwoju uczelni,

2)   prorektor właściwy ds. nauki i współpracy z gospodarką,

3)   Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu,

4)   Rzecznik patentowy Uniwersytetu,

5)   trzy osoby, powołane przez Rektora z grona pracowników Uniwersytetu wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz zasad etyki w  nauce.

4.    Komisja ma charakter stały, jej kadencja obejmuje okres kadencji Rektora.


§ 2

1.    Przewodniczącym Komisji jest prorektor właściwy ds. rozwoju uczelni, a jego zastępcą prorektor właściwy ds. nauki i współpracy z gospodarką.

2.    Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

3.    Kworum wymagane do podejmowania uchwał wynosi co najmniej czterech członków.

4.    W przypadku, gdy postępowanie Komisji toczy się w sprawie, która dotyczy jednego z członków, nie bierze on udziału w głosowaniu.

5.    Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Rektor.

6.    Przewodniczący Komisji wyznacza spośród jej członków sekretarza, który odpowiada za dokumentację prac Komisji.

7.    Obsługę administracyjną prac Komisji zapewnia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu.

 

§ 3

1.    Do zadań Komisji należy:

1)   rozstrzyganie sporów w kwestii uprawnień do dóbr niematerialnych,

2)   wydawanie opinii w zakresie ochrony oraz komercjalizacji dóbr niematerialnych należących do Uniwersytetu lub jemu powierzonych,

3)   monitorowanie przestrzegania praw własności intelektualnej w środowisku akademickim,

4)   proponowanie zmian w Regulaminie,

5)   wyrażanie opinii na wniosek Rektora w innych sprawach dotyczących dóbr niematerialnych i ich materialnych nośników oraz kierunków polityki Uniwersytetu w tym zakresie.

2.    Komisja przedkłada Rektorowi corocznie raport o stanie ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu w terminie do trzech miesięcy od zakończenia roku akademickiego, którego raport dotyczy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.07.2012
Data publikacji:
16.07.2012 06:56
Data aktualizacji:
24.10.2013 13:39
Liczba wyświetleń:
2242
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz50KomWlasnIntelekt.doc37 KB