Nr 123 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie

 

UCHWAŁA Nr 123

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 października 2006 roku

 

w sprawie: zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie.

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat postanawia co następuje:

 

§ 1

Uchwala się zmiany w Regulaminie studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 października 2006 roku.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Uchwały Nr 123

Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 października 2006 roku

w sprawie zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie

 

 

W Regulaminie studiów, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 99 Senatu Uniwersytetu z dnia 30 czerwca 2006 roku, wprowadza się zmiany, jak niżej:

 

 

1. W § 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Studentowi, który został skierowany na powtarzanie semestru, przysługują uprawnienia studenckie, w tym prawo do korzystania z pomocy materialnej. Tryb i zakres przyznania świadczeń pomocy materialnej określa regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.”

 

2. § 38 otrzymuje brzmienie:

„ W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, w tym prawo do korzystania z pomocy materialnej. Tryb i zakres przyznania świadczeń pomocy materialnej określa regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej”.

 

3. W § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Studentowi, który ukończył rok studiów w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie i uzyskał wysoką średnią ocenę lub legitymował się wybitnymi osiągnięciami sportowymi, może być przyznane:

1) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w sporcie,

3) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie”.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:12
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:03
Liczba wyświetleń:
4512
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument