Nr 47/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 47/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 15/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM, art. 200a i 201 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze. zm.) oraz § 22-25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz.1351) w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 15/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

1.    W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Ustala się następujące kryteria merytoryczne dla doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów i odpowiadającą im liczbę punktów:

1)   wycena średniej ocen egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

a)   5,00 – 4,75 – 4 pkt,

b)   4,74 – 4,50 – 3 pkt,

c)    4,49 – 4,25 – 2 pkt,

d)   4,24 – 4,00 – 1 pkt;

2)   wycena zaangażowania w pracę dydaktyczną - uzyskanie pozytywnej opinii kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej, w której doktorant odbywał praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu – maksymalnie 2 pkt[1],

3)   wycena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej wykonywanej z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa:

a)   publikacje w czasopismach w formie drukowanej i elektronicznej:

a1) autor lub współautor publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie z listy Filadelfijskiej - 6 pkt,

a2) autor lub współautor publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 3 pkt,

a3) autor lub współautor recenzowanej publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie naukowym nie ujętym w wyżej wymienionych listach - 1 pkt;

b)   książki naukowe:

b1) autor lub współautor monografii[2] lub podręcznika autorskiego - 6 pkt,

b2) autor lub współautor rozdziału[3] w monografii lub podręczniku autorskim - 3 pkt,

b3) autor lub współautor artykułu w recenzowanej pracy zbiorowej - 2 pkt;

c)    konferencje naukowe:

c1) aktywny udział w międzynarodowej konferencji lub międzynarodowej cyklicznej konferencji kół naukowych - 2 pkt[4],

c2) aktywny udział w krajowej konferencji lub krajowej cyklicznej konferencji kół naukowych - 1 pkt4;

d)   staż naukowy:

d1) zrealizowany staż naukowy trwający ponad 3 miesiące - 3 pkt,

d2) zrealizowany staż naukowy trwający od 1 tygodnia do 3 miesięcy, program wymiany, szkoły letnie - 1 pkt (maksymalnie 3 pkt);

e)   projekty badawcze (w całym okresie realizacji):

e1) realizacja projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 3 pkt,

e2) realizacja projektu w ramach dotacji na finansowanie działalności statutowej polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich - 1 pkt,

e3) realizacja projektu naukowego finansowanego z innych źródeł - 2 pkt;

f)    patenty:

f1) patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub urząd patentowy za granicą – 3 pkt,

f2)   zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędzie patentowym za granicą - 2 pkt;

f3) prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez UP lub udzielone za granicą – 1 pkt (max. 6 pkt.).

4)   każde osiągniecie należy odpowiednio udokumentować poprzez załączenie oryginału lub kserokopii:

a)   w przypadku prac twórczych/monografii/podręczników autorskich: strony tytułowej czasopisma/monografii/podręcznika autorskiego, strony z numerem ISBN oraz liczbą arkuszy wydawniczych monografii/ podręcznika/rozdziału z monografii lub podręcznika, spisu treści, pierwszej strony artykułu/ pierwszej i ostatniej strony rozdziału,

b)   w przypadku aktywnego udziału w konferencjach: strony tytułowej materiałów konferencyjnych, strony ze streszczeniem, imiennego zaświadczenia od organizatora o udziale w konferencji i/lub ksero umowy z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz UWM w Olsztynie i/lub potwierdzenia od kierownika katedry,

c)    w przypadku realizacji projektu badawczego – umowy (np. o realizację projektu badawczego) lub zaświadczenia (np. od kierownika projektu o jego realizacji przez doktoranta),

d)   w przypadku realizacji stażu – umowy (np. o realizację stażu) lub zaświadczenia o odbyciu stażu wystawione przez jednostkę przyjmującą lub koordynatora,

e)   w przypadku przyjęcia zgłoszenia lub udzielenia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy przez Urząd Patentowy RP lub urząd patentowy za granicą - potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia lub udzieleniu patentu chronionego prawami autorskimi, prawa ochronnego na wzór użytkowy wydane przez Urząd Patentowy

5)   w przypadku doktorantów z IV roku dopuszczalne jest potwierdzenie o przyjęciu publikacji do druku.

2.    W § 3 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wypłacane jest w ratach miesięcznych w terminie do końca miesiąca. Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są w listopadzie.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ[1] Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, który uzyskał zwolnione z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych – 0 pkt.

[2] Przez „monografię naukową” należy rozumieć recenzowane, spójne tematycznie opracowanie naukowe (minimum 5 arkuszy wydawniczych), opublikowane jako książka lub odrębny tom, przedstawiające jakieś zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Za monografię mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie oraz atlasy i mapy wieloaspektowe. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników itp.

[3] Przez "rozdział w monografii" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego). Do oceny nie można przedstawiać wznowień.

[4] Bez względu na liczbę prezentowanych doniesień.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2012
Data publikacji:
04.07.2012 13:18
Data aktualizacji:
24.10.2013 13:42
Liczba wyświetleń:
3930
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarządzenie 47 201248.5 KB