Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 41/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2012 roku

 

w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013

 

Na podstawie art. 99 ust. 1 - 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz.1365 z późn. zm.),  § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz Uchwały Nr 824 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku  w sprawie zasad pobierania opłat za studia i  świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Uniwersytet pobiera opłaty za studia i usługi edukacyjne związane z:

1)   kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych,

2)   kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,

3)   kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów,

4)   kształceniem studentów na studiach stacjonarnych w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów,

5)   powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce,

6)   powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadawalających wyników w nauce,

7)   prowadzeniem studiów w języku obcym,

8)   prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów,

9)   prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

 

§ 2

1.    Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na poszczególnych kierunkach studiów, stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych (jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia), określa załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.

2.  Opłaty za świadczone usługi edukacyjne realizowane na kierunku lekarskim w języku angielskim, prowadzone na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich dla obywateli polskich określa załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

3.   Opłaty za studia stacjonarne na drugim lub kolejnym kierunku studiów określa załącznik 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

4.   Opłaty za świadczone usługi edukacyjne, realizowane na niestacjonarnych studiach doktoranckich określa załącznik 4 do niniejszego zarządzenia.

5.    Opłaty za studia stacjonarne za zajęcia nieobjęte planem studiów, realizowane poza dodatkowym        limitem punktów określane są wg zasady przyjętej do obliczenia opłaty za zajęcia realizowane w ramach powtarzania przedmiotu.

6.  Koszt jednej godziny dydaktycznej na poszczególnych kierunkach studiów z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik 5 do niniejszego zarządzenia.

7.    Koszt jednej godziny dydaktycznej, realizowanej na studiach doktoranckich według dziedzin i dyscyplin naukowych z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik 6 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1.    Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów, stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych (jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia) wynoszą:

a)   od semestru I do II według pełnych kosztów realizacji przedmiotu ustalanego jako iloczyn opłaty  za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 9,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 5), z zastrzeżeniem ust. 2-6,

b)   od semestru III do X - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonego jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 9,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 5), z zastrzeżeniem ust. 2-6.

2.    Powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, z wyłączeniem przedmiotu z zakresu  technologii informacyjnej oraz lektoratu z języka obcego,  realizowanych na poszczególnych kierunkach - 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

3.    Powtarzanie określonego  poziomu  (semestru) języka obcego (lektoratu) - 13,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

4.    Powtarzanie przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej  - 18,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

5.    Powtarzanie przedmiotów: ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta - 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

6.    Za powtarzanie przedmiotu nieobjętego planem studiów i realizowanego w języku obcym pobiera się opłatę wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu. Koszt jednej godziny dydaktycznej z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

1. Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych przewidzianych dla danego przedmiotu na niestacjonarnych studiach doktoranckich wynoszą:

1)   powtarzanie określonego przedmiotu:

a)    na I roku studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu ustalone jako iloczyn opłaty  za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 9,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 6), z uwzględnieniem ust. 2-3,

b) od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonego jako iloczyn opłaty  za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 9,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 6), z uwzględnieniem ust. 2-3.

2.    Powtarzanie przedmiotu kształcenia ogólnego - 9,00 zł  za jedną godzinę dydaktyczną.

3.   Powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego - 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 6).

 

§ 5

1.   Studia stacjonarne wszystkich kierunków są nieodpłatne, z wyłączeniem kierunku o którym mowa w ust. 2 oraz z uwzględnieniem ust. 3.

2.   Studia stacjonarne na kierunku lekarskim realizowane w języku angielskim na poziomie studiów jednolitych magisterskich są odpłatne.

3.   Studia stacjonarne wszystkich kierunków realizowane jako drugi i kolejny kierunek kształcenia są odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 4 - 8.

4. Student studiów stacjonarnych rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012 lub w latach wcześniejszych może podjąć od roku akademickiego 2012/2013 studia na drugim lub kolejnym kierunku bez wnoszenia opłat za te studia do końca okresu studiów przewidzianego w planie studiów i programie kształcenia o ile decyzja w sprawie przyjęcia na te studia została podjęta do końca roku akademickiego 2011/2012, tj. przed 1 października 2012 roku, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.    W przypadku, gdy decyzja w sprawie przyjęcia na studia została podjęta w roku akademickim 2012/2013 (1 października 2012 roku lub później), opłata za drugi lub kolejny kierunek studiów, zgodnie z ust. 5 art. 170a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, będzie pobierana od roku akademickiego 2013/2014, jeżeli student nie spełni kryteriów do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Student, który utracił prawo do kontynuowania studiów na drugim lub kolejnym roku drugiego kierunku, zobowiązany jest do wniesienia opłaty za poprzedni rok studiów w terminie do 1 października roku akademickiego, rozpoczynającego kolejny rok studiów.

6.    Student przyjęty na studia stacjonarne na rok akademicki 2012/2013 i rozpoczynający równolegle studia od roku akademickiego 2012/2013 na co najmniej dwóch kierunkach, nie wnosi opłat za te studia do końca okresu studiów przewidzianego w planie studiów i programie kształcenia, o ile decyzja w sprawie przyjęcia na te studia została podjęta do końca roku akademickiego 2011/2012, tj. przed 1 października 2012 roku, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.  W przypadku, gdy decyzja w sprawie przyjęcia na studia została podjęta w roku akademickim 2012/2013 (1 października 2012 roku lub później), opłata za drugi lub kolejny kierunek studiów, zgodnie z ust. 5 art. 170a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, będzie pobierana od roku akademickiego 2013/2014, jeżeli student nie spełni kryteriów do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Student, który utracił prawo do kontynuowania studiów na drugim lub kolejnym roku drugiego kierunku, zobowiązany jest do wniesienia opłaty za poprzedni rok studiów w terminie do 1 października roku akademickiego, rozpoczynającego kolejny rok studiów.

8.  Do studentów, o których mowa w ust. 4-7 nie zalicza się osób, które po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego.

 

§ 6

1.    Na studiach stacjonarnych pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1)   na I i II semestrze według pełnych kosztów realizacji przedmiotu: za jedną godzinę dydaktyczną: 9,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 5), z uwzględnieniem ust. 2-8,

2)   od III do XII  semestru 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonego jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 9,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 5), z uwzględnieniem ust. 2-8.

2.   Na studiach stacjonarnych na kierunku lekarskim realizowanym w języku angielskim na poziomie jednolitych studiów magisterskich dla obywateli polskich opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrach od I do XII pobierane są wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu. Koszt jednej godziny dydaktycznej z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3.    Za powtarzanie przedmiotu nieobjętego planem studiów lub realizowanych w języku obcym pobiera się opłatę wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu. Koszt jednej godziny dydaktycznej z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4.  Za powtarzanie przedmiotu kształcenia ogólnego, realizowanego w ramach modułu ogólnouczelnianego lub wydziałowego z wyłączeniem przedmiotu z zakresu technologii  informacyjnej oraz lektoratu języka obcego  - opłata wynosi 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

5.    Za powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) - opłata wynosi 13,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

6.   Za powtarzanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego - opłata wynosi 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

7.   Za powtarzanie przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej - opłata wynosi 18,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

8.  Za powtarzanie przedmiotów: ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta - opłata wynosi 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

 

§ 7

1.    Stacjonarne studia doktoranckie są nieodpłatne.

2.    Na stacjonarnych studiach doktoranckich pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1)   powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego:

a)   na I roku studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 9,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 6), z uwzględnieniem pkt 2) - 5),

b)   powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonego jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 9,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 6), z uwzględnieniem pkt 2) - 5),

2)   powtarzanie przedmiotu z zakresu kształcenia ogólnego od I do IV roku studiów - opłata wynosi 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

3)   powtarzanie określonego  poziomu  (semestru) języka obcego (lektoratu) - opłata wynosi 13,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

4)   powtarzanie przedmiotu: emisja głosu - opłata wynosi 27,00 zł  za jedną godzinę dydaktyczną,

5)   powtarzanie przedmiotu pn.: metodologia badań naukowych oraz warsztaty laboratoryjne za jedną godzinę dydaktyczną: 9,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 6).

 

§ 8

1.    Opłaty wymienione w § 3-4, § 6 oraz § 7 ust. 2 dotyczą zajęć realizowanych w formie ćwiczeń. Wykłady są nieodpłatne dla przedmiotów realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń.

2.    W przypadku realizowania przedmiotu wyłącznie w formie wykładu, studenci/doktoranci ponoszą opłatę według zasad określonych odpowiednio dla ćwiczeń.

 

§ 9

1.    Student powtarzający rok studiów lub kontynuujący naukę po co najmniej rocznym urlopie lub przeniesiony z innej szkoły na dany kierunek studiów, wnosi opłaty za semestr w kwocie ustalonej właściwym zarządzeniem Rektora dla rocznika studiów, z którym  kontynuuje naukę. W takim przypadku nie zachodzi konieczność dokonywania zmiany warunków umowy zawartej ze studentem z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Ze studentem przeniesionym z innej szkoły Uniwersytet nawiązuje umowę na wykonanie usługi edukacyjnej.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.05.2012
Data publikacji:
19.06.2012 08:04
Data aktualizacji:
24.10.2013 13:48
Liczba wyświetleń:
9784
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik 1115.5 KB
Załącznik 229 KB
Załącznik 335 KB
Załącznik 3a105.5 KB
Załącznik 429 KB
Załącznik 573.5 KB
Załącznik 643 KB
Zarz41odplstudia20122013.doc86.5 KB