Nr 44/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 44/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

 

w sprawie  wprowadzenia wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 112a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się wzór oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

…………………………………………

(imię i nazwisko)

 

………………………………………..                                                                   ……………………………………

(tytuł i stopień naukowy)                                                             (data złożenia oświadczenia)

 

…………………………………..

(adres zamieszkania)

 

 

OŚWIADCZENIE1

 

 

Oświadczam, że od ………….………………..jestem zatrudniony / podejmę zatrudnienie*

(data) 

w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na podstawie mianowania / umowy o pracę* w pełnym / niepełnym* wymiarze czasu pracy, a Uczelnia jest / będzie moim podstawowym / dodatkowym* miejscem zatrudnienia.

 

Wyrażam zgodę na wliczenie mnie do minimum kadrowego studiów…………………………….……

(poziom studiów)

na kierunku………………………………………………………….prowadzonym/tworzonym w tej Uczelni na/w

 

……….…………...........................................................................................................

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej)

 

Ponadto oświadczam, że nie jestem dotychczas zaliczany do minimum kadrowego / jestem zaliczony do minimum kadrowego:*

1)       na poziomie studiów pierwszego stopnia / drugiego stopnia / jednolitych magisterskich*

w …………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i siedziba uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej)

na kierunku……………………………………………………………………………………………………,

 

2)       na poziomie studiów pierwszego stopnia w

…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i siedziba uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej)

na kierunku………………………………………………………………………………………………..

 

Ponadto wyraziłem zgodę na zaliczenie mnie do minimum kadrowego studiów……............

(poziom studiów)

kierunku…………………….., o utworzenie którego ubiega się…………………………………………………...

(nazwa i siedziba uczelni)

 

W przypadku zaliczenia mnie do minimum kadrowego, którego dotyczy niniejsza zgoda, zobowiązuję się do rezygnacji z minimum kadrowego, o którym mowa w pkt……… i powiadomienia o tym rektora wymienionej w tym punkcie uczelni.1

 

Informuję, że posiadam stopień naukowy dr/dr hab. w zakresie (dziedzina /dyscyplina wpisać zgodnie z wpisem w dyplomie) ……………………………………………………………………………….......................................................

 

Posiadam także dorobek naukowy w zakresie innym, niż uzyskany stopień naukowy dr/dr hab.

 

tj. dziedzina /dyscyplina ……………………………………………………………………............................

 

 

……………………………………..

(podpis składającego oświadczenie)

1 Zgodnie z art.9 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz,1365, z późn. zm.) nauczyciel akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego nie więcej niż dwukrotnie, z tym że tylko do jednego minimum studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

 

*niewłaściwe skreślić

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.06.2012
Data publikacji:
18.06.2012 13:18
Data aktualizacji:
24.10.2013 13:45
Liczba wyświetleń:
2777
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz44mimumkadr.doc33.5 KB