Nr 43/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 43/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 60 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

 

§ 1

1. W § 8 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do 10 października – w semestrze zimowym,”

2. W § 10 ust. 2 pkt 2) skreśla się:

1) „lit a)”

2) „lit d)”

3. W § 10 ust. 2 dodaje się pkt 2a) w brzmieniu:

„2a) zaświadczenia albo oświadczenia studenta i członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,”

4. W § 10 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Prawo do stypendium socjalnego ustalane jest ponownie w trakcie roku akademickiego w przypadku:

1)   zwiększenia się albo zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu;

2)   utraty albo uzyskania dochodu w sytuacjach wymienionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych;

3)   uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta, a także w przypadku utraty takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn.”

5. W § 10 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

„15. Student pobierający stypendium socjalne jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracownika dziekanatu o okolicznościach wymienionych w ust. 14 oraz ponownego złożenia wniosku.”

6. W § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stypendium otrzymuje do 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów wybieranych na danym roku i  formie studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne), ze średnią nie niższą niż 4,00 lub z liczbą punktów nie niższą niż 4,00.”

7. W § 14 ust. 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) do 10 października danego roku akademickiego,”

8. W § 18 ust. 3 skreśla się pkt 1).

9. W § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za osiągnięcia sportowe do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyjmuje się:

 

Lp.

Ranga zawodów / punkty

miejsce

1

2

3

4

5

udział

1.

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie

12

11

10

9

8

5

2.

Mistrzostwa Świata

10

9

8

7

6

5

3.

Mistrzostwa Europy

9

8

7

6

5

4

4.

Uniwersjada

8

7

6

5

4

3

5.

Akademickie Mistrzostwa Świata

7

6

5

4

3

2

6.

Akademickie Mistrzostwa Europy

6

5

4

3

2

1,5

7.

Mistrzostwa Polski

4

3

2

 

 

1

8.

Akademickie Mistrzostwa Polski

4

3

2

 

 

1

9.

Mistrzostwa Polski Uniwersytetów

3

2

1

 

 

0,5

10.

Mistrzostwa Polski AZS

3

2

1

 

 

0,5

11.

Mistrzostwa województwa

2

1,5

1

 

 

0,5

12.

Czynny udział w rozgrywkach ekstraklasy

3

13.

Czynny udział w grach zespołowych I i II Ligii

2

14.

Czynny udział w grach zespołowych w barwach KS AZS UWM Olsztyn (w przypadku udziału w rozgrywkach ligowych w barwach KS AZS UWM Olsztyn, nie sumuje się punktów z wierszy 12 z 14 oraz 13 z 14 niniejszej tabeli)

5

15.

Wyróżnienia indywidualne w poszczególnych dyscyplinach, tj. król strzelców, MVP Mistrzostw, itp.

2

 

10. W § 19 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego ”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.06.2012
Data publikacji:
18.06.2012 12:56
Data aktualizacji:
24.10.2013 13:46
Liczba wyświetleń:
2619
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz43zmianywRegulaminiepomocymaterialnej.doc56 KB