Nr 40/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 40/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2012 roku

 

w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/2013

 

Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 406, z późn. zm.) i Uchwały Nr 824 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat a także § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Ustala się następujące opłaty za stacjonarne studia prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców, realizowane na kierunku lekarskim:

1)      opłatę za I rok studiów w wysokości 48 000 PLN, z zastrzeżeniem pkt. 2,

2)      studenci przyjmowani na studia w pierwszym roku nauki, łącznie z opłatą za kształcenie, o której mowa w pkt. 1, ponoszą opłatę w wysokości

3)      2000 PLN,

4)      opłatę za okres nauki od II do VI roku studiów w wysokości 46 000 PLN za każdy rok nauki.

5)      opłaty związane z powtarzaniem zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce,

6)      opłaty za dokumenty związane z przebiegiem studiów.

  1. Studenci zakwalifikowani na studia dla cudzoziemców w języku angielskim, wnoszą dodatkowo opłatę za:

1)      kurs przygotowawczy organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w wysokości 2 000 PLN,

2)      uczestnictwo w kursie organizacyjnym prowadzonym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w wysokości 1 500 PLN.

 

§ 2

  1. Wysokość opłat związanych z powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi odpowiednio:

1)      opłata za powtarzanie I semestru w wysokości 24 000 PLN,

2)      opłata za powtarzanie II semestru w wysokości 24 000 PLN,

3)      opłata za powtarzanie semestru od III do XII w wysokości 23 000 PLN za każdy semestr nauki,

4)      wysokość opłat za powtarzanie zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu

5)      z powodu niezadowalających wyników w nauce wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

  1. Wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów wynosi:

1)      wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 PLN,

2)      wydanie indeksu - 4 PLN,

3)      wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 PLN,

4)      wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski - 40 PLN.

  1. Za wydanie duplikatów dokumentów pobiera się od studenta opłaty o połowę wyższe, niż za wydanie oryginałów.
  2. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2 studenci wnoszą na rachunek bankowy Uniwersytetu wskazany przez Dziekana.

 

§ 4

Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli student otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych, z tym że opłatę za pierwszy rok studiów zwraca się w wysokości pomniejszonej o równowartość 200 Euro.

 

§ 5

Warunki odpłatności za studia, w tym procedurę dokonywania opłat za kształcenie określa umowa podpisana pomiędzy studentem a uczelnią.

 

§ 6

W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem, do studiów prowadzonych w języku angielskim, stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące oraz Uchwałę Nr 824 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.05.2012
Data publikacji:
18.06.2012 12:45
Data aktualizacji:
24.10.2013 13:48
Liczba wyświetleń:
2810
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz40odplatcudzoziemcy.doc55.5 KB
ZalZarzNr40odplcudzoziemcy.doc149.5 KB