Decyzja Nr 20/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Kom

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 20/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 maja 2012 roku

 

w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnych za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia oraz studia doktoranckie, w roku akademickim 2012/2013

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243 poz. 1447), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Osobom biorącym udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, przysługuje wynagrodzenie:

1.    przewodniczący Komisji     - 1300,00 zł

2.    sekretarz Komisji              - 1250,00 zł

3.    członek Komisji                 - 800,00 zł

 

§ 2

Osobom, biorącym udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na studia stacjonarne, Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na studia niestacjonarne, przysługuje wynagrodzenie:

1.    przy liczbie kandydatów do 200 osób

1)   przewodniczący Komisji          - 1200,00 zł

2)   sekretarz Komisji                   - 1150,00 zł

3)   członek Komisji                      - 700,00 zł

2.    przy liczbie kandydatów od 201 do 400 osób

1)   przewodniczący Komisji          - 1250,00 zł

2)   sekretarz Komisji                   - 1200,00 zł

3)   członek Komisji                     - 750,00 zł

3.    przy liczbie kandydatów ponad 400 osób

1)   przewodniczący Komisji          - 1300,00 zł.

2)   sekretarz Komisji                  - 1250,00 zł

3)   członek Komisji                    - 800,00 zł

 

§ 3

Osobom, biorącym udział w pracach Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego, przysługuje wynagrodzenie:

1.    przy liczbie kandydatów do 500 osób               - 1500,00 zł

2.    przy liczbie kandydatów od 501 do 1000 osób   - 1600,00 zł

3.    przy liczbie kandydatów od 1001 do 2000 osób  - 1700,00 zł

4.    przy liczbie kandydatów od 2001 do 3000 osób  - 1800,00 zł

5.    przy liczbie kandydatów ponad 3001 osób         - 1900,00 zł

§ 4

1.    Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 - § 3 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego i dokonali opłaty rekrutacyjnej na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

2.    Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 - § 2 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia-doktoranckie.

 

§ 5

1.    Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata na kierunku filologia, o specjalności: filologia angielska egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

1)   przy liczbie - do 25 sprawdzonych prac            1100,00 zł

2)   przy liczbie 26-50 sprawdzonych prac               1200,00 zł

3)   przy liczbie - powyżej 50 sprawdzonych prac      1300,00 zł

2.    W przypadku sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich łączne wynagrodzenie nie może być wyższe od określonego dla danego przedziału.

 

§ 6

1.    Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z danego przedmiotu każdego kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości - 20,00 zł.

2.    Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z dyscypliny każdego kandydata ubiegającego się przyjęcie na studia trzeciego stopnia-doktoranckie, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości - 20,00 zł.

 

§ 7

Za przeprowadzenie egzaminu z umiejętności praktycznych lub egzaminu sprawnościowego, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1.    przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów                1100,00 zł

2.    przy liczbie 26 - 50 przeprowadzonych egzaminów               1200,00 zł

3.    przy liczbie - powyżej 50 przeprowadzonych egzaminów        1300,00 zł

 

§ 8

1.    Nauczycielom akademickim należność za powierzone prace wypłacane jest w formie dodatkowego wynagrodzenia.

2.    Pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi, wynagrodzenie za powierzone prace wypłacane jest na podstawie zawartej umowy-zlecenia, z zastrzeżeniem, że prace te nie należą do podstawowych obowiązków pracownika i są wykonywane poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.

3.    Umowę-zlecenie osoby uprawnionej do wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego sporządza sekretarz Komisji.

 

§ 9

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.05.2012
Data publikacji:
17.05.2012 09:07
Data aktualizacji:
17.05.2012 09:08
Liczba wyświetleń:
2018
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy20.doc40.5 KB