Nr 95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zasad tworzenia symboli jednostek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 95/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

w sprawie zasad tworzenia symboli jednostek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

1.    Wprowadza się zasady tworzenia symboli jednostek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie służących do identyfikacji jednostek i komórek organizacyjnych.

2.    Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1)   jednostka organizacyjna - samodzielną jednostkę organizacyjną posiadającą wewnętrzną strukturę organizacyjną (np. wydział, biuro, dział) lub samodzielne stanowisko pracy,

2)   komórka organizacyjna – jednostkę wchodzącą w skład jednostki organizacyjnej i tworzącą jej strukturę (np. katedra na wydziale, sekcja w biurze lub w dziale),

3)   symbol jednostki – literowy symbol identyfikujący jednostkę lub komórkę organizacyjną Uniwersytetu,

4)   Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

§ 2

1.    Symbol jednostki tworzy Biuro Rektora w sposób umożliwiający uniknięcie oznakowania tym samym symbolem kilku komórek organizacyjnych w obrębie tej samej jednostki organizacyjnej.

2.    Do tworzenia symbolu jednostki stosuje się litery:

1)   wielkie – będące pierwszymi literami wyrazów składających się na nazwę jednostki organizacyjnej,

2)   małe  – dodawane po wielkiej, jeżeli nazwy komórek organizacyjnych w obrębie tej samej jednostki organizacyjnej rozpoczynają się tą samą literą (np. St – Stanowisko, Se- sekcja, K – katedra, Kl – klinika, KMa – Katedra Makroekonomii, KMi – Katedra Mikroekonomii,) lub pomiędzy wielkimi, jeżeli zastępują spójniki lub skróty (np. KHZiŚ – Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska ).

3.    Przy tworzeniu symbolu jednostki spójniki lub skróty użyte w pełnej nazwie jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej mogą być pominięte, jeżeli nie wpłynie to na zachowanie czytelności symbolu.

4.    Przy umieszczaniu na dokumencie symbolu komórki organizacyjnej poprzedza się go symbolem jednostki organizacyjnej, w skład której wchodzi komórka organizacyjna i zapis rozdziela znakiem znak „ – ” (np. WH-IFP oznacza Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym, DGN-ZGG  oznacza Zespół Gospodarki Gruntami w Dziale Gospodarki Nieruchomościami).

5.    W elektronicznym systemie ewidencji przesyłek symbol jednostki umieszcza się wraz z numerem sprawy i pisma oraz rokiem w opisie przesyłki (np. WGiGP-IG.045.3.2011  oznacza pismo nr 3 w roku 2011 w sprawie analizy działalności Instytutu Geodezji na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej).

6.    Symbole jednostek, według stanu na 31 grudnia 2011 roku, określają:

7.    załącznik nr 1 – dla jednostek wydziałowych,

8.    załącznik nr 2 – dla jednostek pozawydziałowych,

9.   załącznik nr 3 – dla jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu.

 

§ 3

1.    Jednostką odpowiedzialną za realizację Zarządzenia jest Biuro Rektora, które dokonuje aktualizacji symboli jednostek z uwzględnieniem tworzonych oraz likwidowanych lub przekształcanych jednostek organizacyjnych i  komórek organizacyjnych.

2.    każdej zmianie symbolu lub o utworzeniu nowego symbolu Biuro Rektora informuje niezwłocznie Archiwum Uniwersytetu oraz Rozdzielnię Korespondencji.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2011
Data publikacji:
25.04.2012 08:03
Data aktualizacji:
08.02.2017 09:22
Liczba wyświetleń:
3136
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz95zasadytworzsymbjednUWM.doc41 KB
zal3symbliterjednadmin.doc118.5 KB
zal1symbliterjednwydz.doc421 KB
zal2symbliterjednpozawydz.doc64 KB