Nr 26 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 26

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie Regulaminu Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Funkcjonującej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Komisji Etyki nadaje się Regulamin, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

2.    Regulamin Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanej dalej Komisją, określa tryb pracy Komisji oraz zasady postępowania w sprawach o naruszenie przez pracownika lub studenta Uniwersytetu Dobrych obyczajów i zasad etycznego postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

REKTOR

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 26

Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2012 roku

 

 

REGULAMIN KOMISJI ETYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

I Przepisy ogólne

 

§ 1

1.    Komisja Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwana dalej Komisją, orzeka o zgodności postępowania pracowników i studentów z dobrymi obyczajami i zasadami etycznego postępowania.

2.    Komisja udziela również odpowiedzi na kierowane do niej pytania dotyczące interpretacji Dobrych obyczajów i zasad etycznego postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2

1.    Komisja powoływana jest na okres kadencji jednoosobowych organów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem.

2.    W roku wyborów organów jednoosobowych Komisja powołana w poprzedniej kadencji działa do momentu powołania Komisji w nowym składzie.

3.    Komisja rozpatruje sprawy wszczęte w kadencji, na którą została powołana z zastrzeżeniem ust. 4.

4.    W roku wyborczym Komisja poprzedniej kadencji może przekazać do rozpatrzenia Komisji nowej kadencji sprawy niezakończone.

§ 3

1.    Komisja składa się z Przewodniczącego Komisji, jego zastępcy oraz członków Komisji.

2.    Przewodniczącego Komisji określa akt powołujący Komisję.

3.    Zastępca Przewodniczącego Komisji wybierany jest na pierwszym w kadencji posiedzeniu Komisji.

 

II Postępowanie orzekające

§ 4

1.    Komisja rozpatruje sprawy na wniosek lub z własnej inicjatywy.

2.    Sprawy rozpatruje skład orzekający powoływany przez Rektora na wniosek Przewodniczącego Komisji z zachowaniem następujących zasad:

1)   pięcioosobowy skład orzekający wybierany jest spośród członków Komisji zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych innych niż ta, w której zatrudniony jest pracownik lub studiuje student, którego sprawa dotyczy,

2)   do składu powoływane są osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym nie niższym niż osoba, której sprawa będzie rozpatrywana.

3.    Komisją rozpatruje sprawy na posiedzeniu składu orzekającego, którego termin ustala i podaje do wiadomości Przewodniczący na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

4.    W trakcie postępowania wyjaśniającego skład orzekający podejmuje czynności zmierzające do rozstrzygnięcia sprawy z wykorzystaniem wszystkich możliwych dowodów.

5.    Komisja może umorzyć rozpatrywaną sprawę w przypadku stwierdzenia braku naruszenia dobrych obyczajów lub zasad etycznego postępowania.

6.    umorzeniu postępowania Komisja zawiadamia osobę, której sprawa dotyczy oraz wnioskodawcę.

 

§ 5

1.    Komisja zawiadamia osobę, której dotyczy postępowanie o terminie posiedzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.    Osoba, która otrzymała zawiadomienie ma prawo złożyć Komisji wyjaśnienia na piśmie lub ustnie na posiedzeniu składu orzekającego.

3.    Po rozpatrzeniu sprawy i stwierdzeniu przez Komisję naruszenia Dobrych obyczajów i zasad etycznego postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Komisja może podjąć wobec pracownika lub studenta uchwałę, w której zwróci uwagę na niewłaściwe postępowanie lub udzieli upomnienia.

4.    Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków składu orzekającego.

 

III Postępowanie odwoławcze

§ 6

1.    Od uchwały Komisji o stwierdzeniu naruszenia dobrych obyczajów lub zasad etycznego postępowania osobie, której postępowanie dotyczyło przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.

2.    Do rozpatrzenia odwołania Rektor powołuje, jako organ odwoławczy, inny skład orzekający, który podejmuje decyzje w sprawie w terminie 14 dni od otrzymania odwołania.

3.    Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna.

4.    W przypadku, gdy strona nie wniosła odwołania w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub organ odwoławczy utrzymał w mocy uchwałę Komisji, tekst uchwały przekazywany jest do akt osobowych pracownika lub studenta.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.04.2012
Data publikacji:
24.04.2012 06:53
Data aktualizacji:
05.11.2013 12:30
Liczba wyświetleń:
2996
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz26REGULAMINKOMISJIETYKI.doc50 KB