Zarządzenie Nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 25/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów

 

Na podstawie § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu (uchwalonego Uchwałą nr 785 Senatu UWM  w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz art. 214 ust. 4-6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się procedurę antyplagiatową do weryfikowania samodzielności przygotowania pracy dyplomowej.

2.    Procedurą objęte są prace dyplomowe przewidziane planem i programem studiów wszystkich stopni kształcenia.

 

§ 2

1.    Prace dyplomowe weryfikowane i sprawdzane są przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego pod względem samodzielności ich autorów w przygotowaniu pracy.

2.    Sprawdzanie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących znacznych fragmentów tekstu i posiada charakter prewencyjny.

3.    Warunkiem dokonania analizy pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym jest złożenie przez studenta oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1do zarządzenia.

 

§ 3

1.    Zgłoszenia pracy dyplomowej do analizy w systemie antyplagiatowym dokonuje student w trybie określonym załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2.    Student odpowiada za zgodność wersji elektronicznej pracy dyplomowej przesłanej  do systemu antyplagiatowego, z wersją drukowaną.

3.    Zakończenie procedury weryfikacji pracy dyplomowej, stanowi wygenerowany raport podobieństwa, który przesyłany jest na wskazane konto e-mailowe studenta i opiekuna pracy.

 

§ 4

1.    Student zobowiązany jest do złożenia w  dziekanacie w terminie i formie określonej w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie:

1)   pracy dyplomowej w wersji ostatecznej, wydrukowanej i oprawionej wraz z oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,

2)   elektronicznej wersji maszynopisu pracy dyplomowej w pliku spełniającym wymagania formatu ODT (Open Office dokument), DOC (Microsoft Word) lub PDF (wyłącznie w przypadku prac dyplomowych, w których zawarty jest tekst możliwy do skopiowania i wklejenia) na nośniku CD bądź DVD; treść pracy dyplomowej musi być zawarta w jednym pliku,

3)   raportu podobieństwa w wersji skróconej.

2.    Pracownik dziekanatu zobowiązany jest do wypełnienia części A protokołu oceny  oryginalności pracy dyplomowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

§ 5

Określa się następujące współczynniki podobieństwa:

1)   Wartość Współczynnika podobieństwa 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 słów lub dłuższe, z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych (dalej BAP).

2)   Wartość Współczynnika podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz odnalezionych w ww. bazach, z wyłączeniem BAP, o długości 50 słów lub dłuższej.

3)   Współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 1 z tym, że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 5 słów lub dłuższe odnalezione przez system w BAP.

4)   Współczynnik podobieństwa 4 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 2 z tym, że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 50 słów lub dłuższe odnalezione przez System w BAP.

5)   Wartość Współczynnika podobieństwa 5 oznacza, jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz aktów prawnych odnalezionych w BAP o długości co najmniej 5 słów.

 

§ 6

1.    Praca dyplomowa wymaga dodatkowej oceny opiekuna pracy z punktu widzenia występowania nieuprawnionych zapożyczeń, w szczególności gdy:

a)   współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 50%,

b)   współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 10%.

2.    Oceny w zakresie wykorzystania w pracy dyplomowej nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących znacznych fragmentów tekstu dokonuje, na podstawie raportu podobieństwa, wyłącznie opiekun pracy dyplomowej.

3.    Opiekun pracy, na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 1-2, wypełnia część B protokołu oceny oryginalności pracy dyplomowej, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

4.    Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w ust. 1-2 wynika, że praca jest plagiatem, praca dyplomowa nie zostaje przedstawiona do dalszego etapu procedury dyplomowania.

5.    W przypadku, o którym mowa w ust. 4 wobec autora, na wniosek opiekuna pracy dyplomowej, zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie postępowanie dyscyplinarne. W takim przypadku znajdują zastosowanie przepisy art. 214 ust. 4-6 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.).

 

§ 7

1.    W przypadku, kiedy istnieją techniczne przeszkody, uniemożliwiające samodzielną weryfikację pracy przez studenta, weryfikacji tej dokonuje wskazany pracownik dziekanatu.

2.    Zadania przewidziane procedurą wykonują merytoryczni pracownicy dziekanatu.

3.    Nadzór nad realizacją zadań związanych z procedurą sprawuje odpowiednio: właściwy prorektor oraz właściwi prodziekani.

 

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 70/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.04.2012
Data publikacji:
20.04.2012 13:35
Data aktualizacji:
05.11.2013 12:33
Liczba wyświetleń:
15909
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz25antyplagiatweryfikadyplomstud.doc50 KB
Zal1antyplagiat.doc27.5 KB
Zal2antyplagiat.doc40.5 KB
Zal3antyplagiat.doc38 KB