Nr 105 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie wyrażania zgody a dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem

 

UCHWAŁA NR 105

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2006 roku

 

w sprawie: wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 79 ust. 2 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Zgodę na dodatkowe zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej w trybie art. 129 ust. 1 i 2 ustawy udzielają:

Senat – nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję organu jednoosobowego lub jego zastępcy,

Rektor – pozostałym nauczycielom akademickim.

 

§ 2

Wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u więcej niż u jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, uzależnione jest od potrzeby firmowania kierunków studiów lub uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w UWM.

 

§ 3

Wniosek o zgodę, o której mowa w § 1 nauczyciel akademicki składa do Rektora po zaopiniowaniu przez dziekana lub kierownika jednostki pozawydziałowej, określając miejsce dodatkowego zatrudnienia, stanowisko lub funkcję oraz okres podejmowania dodatkowego zatrudnienia.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2006
Data publikacji:
28.09.2007 06:32
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:14
Liczba wyświetleń:
3577
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument