Wersja strony Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich z dnia 6 listopad, 2013 - 14:21

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 15/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia   stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM, art. 200a i 201 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze. zm.) oraz § 22-25  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz.1351) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ


Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2012

z dnia 30 marca 2012 roku

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

1.  Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich - zwany dalej doktorantem może otrzymać zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

2.   Decyzję o zwiększeniu stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych podejmuje Rektor, po zaopiniowaniu przez wydziałową komisję doktorancką.

3.    Wydziałowe komisje doktoranckie powołuje Rektor.

4. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, albo osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na  podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji oraz przedstawiciel doktorantów - przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.

5.  Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje prawo złożenia wniosku o jej ponowne rozpatrzenie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§ 2

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.    Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w poprzednim roku akademickim.

3.  Przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych warunkowane jest uzyskaniem najwyższych lokat na liście rankingowej sporządzonej odrębnie dla każdego roku studiów doktoranckich realizowanych na danym wydziale.

4.    Listy, o których mowa w ust. 3 mają charakter rankingów, w których najwyższą pozycję uzyskuje doktorant, który zgromadził największą liczbę punktów.

5.  Ustala się następujące kryteria merytoryczne dla doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów i odpowiadającą im liczbę punktów:

1)   wycena średniej ocen egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

a)   5,00 – 4,75 – 4 pkt,

b)   4,74 – 4,50 – 3 pkt,

c)    4,49 – 4,25 – 2 pkt,

d)   4,24 – 4,00 – 1 pkt;

2) wycena zaangażowania w pracę dydaktyczną - uzyskanie pozytywnej opinii kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej, w której doktorant odbywał praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu  – maksymalnie 2 pkt[1],

3)   wycena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej wykonywanej z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa:

a)   publikacje w czasopismach w formie drukowanej i elektronicznej:

a1) autor lub współautor publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie z listy Filadelfijskiej - 6 pkt,

a2) autor lub współautor publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 3 pkt,

a3) autor lub współautor publikacji naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie naukowym nie ujętym w wyżej wymienionych listach - 2 pkt;

b)   książki naukowe:

b1) autor lub współautor monografii[2] lub podręcznika autorskiego - 6 pkt,

b2) autor lub współautor rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim - 3 pkt,

b3) autor lub współautor artykułu w recenzowanej pracy zbiorowej - 2 pkt;

c)    konferencje naukowe:

c1) aktywny udział w międzynarodowej konferencji lub międzynarodowej cyklicznej konferencji kół naukowych - 2 pkt[3],

c2) aktywny udział w krajowej konferencji lub krajowej cyklicznej konferencji kół naukowych - 1 pkt3;

d)   staż naukowy:

d1)  zrealizowany staż naukowy trwający ponad 3 miesiące - 3 pkt,

d2) zrealizowany staż naukowy trwający od 1 tygodnia do 3 miesięcy, program wymiany, szkoły letnie - 1 pkt (maksymalnie 3 pkt);

e)   projekty badawcze (w całym okresie realizacji):

e1) realizacja projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 3 pkt,

e2) realizacja projektu w ramach dotacji na finansowanie działalności statutowej polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi  uczestników studiów doktoranckich - 1 pkt,

e3) realizacja projektu naukowego finansowanego z innych źródeł - 2 pkt;

f)    opatentowane wynalazki:

f1) patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub urząd patentowy za granicą – 4 pkt,

f2) zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędzie patentowym za granicą - 2 pkt;

4)   wyceny punktowej postępu w pracy naukowej, o której mowa w pkt 3, dokonuje się wg zasady: liczba punktów pomnożona przez liczbę wskazanych osiągnięć naukowych;

5)   każde osiągniecie należy odpowiednio udokumentować poprzez załączenie oryginału lub kserokopii:

a) w przypadku prac twórczych/monografii/podręczników autorskich: strony tytułowej czasopisma/monografii/podręcznika autorskiego, strony z numerem ISBN oraz liczbą arkuszy wydawniczych monografii/ podręcznika/rozdziału z monografii lub podręcznika, spisu treści, pierwszej strony artykułu/rozdziału,

b) w przypadku aktywnego udziału w konferencjach: strony tytułowej materiałów konferencyjnych, strony ze streszczeniem, imiennego zaświadczenia od organizatora o udziale w konferencji lub ksero umowy z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz UWM w Olsztynie lub potwierdzenia od kierownika katedry,

c)   w przypadku realizacji projektu badawczego, stażu – umowy (np. o realizację projektu badawczego, stażu) lub zaświadczenia (np. od kierownika projektu o jego realizacji przez doktoranta, zaświadczenie o odbyciu stażu),

d)   w przypadku przyjęcia zgłoszenia lub udzielenia patentu przez Urząd Patentowy RP lub urząd patentowy za granicą - potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia lub udzieleniu patentu chronionego prawami autorskimi;

6)   w przypadku doktorantów z IV roku dopuszczalne jest potwierdzenie o przyjęciu publikacji do druku.

6.    Efekty działalności naukowej można przedstawić do oceny tylko raz za ubiegły rok akademicki.

7.    W średniej ocen za dany rok akademicki, o której mowa w ust. 5. pkt. 1, uwzględnia się oceny z egzaminów i zaliczeń przedmiotów w danym roku akademickim, obowiązujących do zaliczenia roku studiów. Średnią ocen oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.

8.  Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów realizowanych (za zgodą kierownika studiów doktoranckich) z wyprzedzeniem.

9.    W średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w pkt 7, licząc każdą ocenę niedostateczną wpisaną przez egzaminatora.

10. W przypadku braku zaliczenia przedmiotu – w średniej uwzględnia się zero punktów.

11.Średnią ocen do celów stypendialnych wylicza doktorant samodzielnie. Prawidłowość jej obliczenia potwierdza wyznaczony pracownik dziekanatu.

 

§ 3

1.   Doktorant ubiegający się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, składa wniosek do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 20 października danego roku z zastrzeżeniem § 6 ust. 1.

2.  W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, kierownik studiów doktoranckich wzywa doktoranta do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

3. Kierownik studiów doktoranckich, po zaopiniowaniu wniosków przez wydziałową komisję doktorancką przekazuje je wraz z listą doktorantów rekomendowanych przez komisję do przyznania stypendiów do Rektora.

4.    Zatwierdzone przez Rektora listy rankingowe przekazywane są na wydział w celu przygotowania decyzji.

5. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich realizowanych na danym wydziale.

6.    Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim.

7.    Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł.

8. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres 12 miesięcy,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.

 

§ 4

1.    Wypłatę zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wstrzymuje się w przypadku zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.

2. Wstrzymanie wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszły okoliczności, o których mowa  w ust. 1.

3. Zaprzestaje się wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w przypadku:

1)   skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,

2)   rezygnacji ze studiów doktoranckich,

3)   uzyskania stopnia naukowego doktora,

4)   ukończenia studiów doktoranckich.

4. Zaprzestanie wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszły okoliczności, o których mowa w ust. 3.

 

§ 5

1. Doktorant otrzymujący zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może nawiązać stosunek pracy, po uzyskaniu zgody Rektora. Wykonywanie tej pracy nie powinno kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów.

2.  Doktorant wykonujący pracę zarobkową dołącza do wniosku oświadczenie o wymiarze czasu pracy i wysokości dochodów uzyskanych w związku z wykonywaniem tej pracy.

 

§ 6

1.    W roku akademickim 2011/2012 doktoranci składają wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w terminie do 20 kwietnia 2012 r.

2.    W roku akademickim 2011/2012 zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych jest przyznawane na okres 9 miesięcy, począwszy od stycznia 2012 roku.

 

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Rektor.

 

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 [1] Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, który uzyskał  zwolnione z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych – 0 pkt.

[2] Przez „monografię naukową” należy rozumieć recenzowane, spójne tematycznie opracowanie naukowe (minimum 5 arkuszy wydawniczych), opublikowane jako książka lub odrębny tom, przedstawiające jakieś zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Za monografię mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie oraz atlasy i mapy wieloaspektowe. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników itp. Przez "rozdział w monografii" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego). Do oceny nie można przedstawiać wznowień.

[3] Bez względu na liczbę prezentowanych doniesień.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.03.2012
Data publikacji:
10.04.2012 08:06
Data aktualizacji:
06.11.2013 14:21
Liczba wyświetleń:
4325
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz15Regulzwistypenddoktor.doc94 KB