Nr 104 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora

 

UCHWAŁA NR 104

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2006 roku

w sprawie: Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora.

 

§ 1

 

Na podstawie art. 155 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 89 Statutu Senat uchwala Regulamin zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr 12 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Załącznik do Uchwały Nr 104

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2006 roku

 

REGULAMIN

zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora

 

§ 1

1.   Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody.

2.   Rektor przyznaje pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej uzyskane w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody.

3.   Środki na nagrody ustala Rektor, zgodnie z ustawą, w ramach środków na wynagrodzenia ujętych w planie rzeczowo-finansowym Uczelni.

 

§ 2

Środki na nagrody rektora dla nauczycieli akademickich dzieli się na:

1)   nagrody przyznawane przez ministra, na wniosek rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu,

2)   nagrody przyznawane z inicjatywy rektora,

3)   nagrody przyznawane przez rektora na wniosek prorektorów, dziekanów i kanclerza.

 

§ 3

  1. Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznawane są w szczególności za:

1)   oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe i artystyczne udokumentowane:

a.  publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań,

b.  pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowanymi, charakteryzującymi się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu,

2)   za wyróżniające prace doktorskie i habilitacyjne oraz wyróżniające się książki będące podstawą do uzyskania tytułu profesora,

3)   kształcenie kadr naukowych i artystycznych potwierdzone podejmowaniem badań o charakterze nowatorskim i kompleksowym, będących inspiracją dla innych pracowników naukowych,

4)   konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych,

5)   szczególne osiągnięcia dydaktyczne oraz autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników metodycznych, programów nauczania, nowoczesnych metod nauczania.

  1. Przez użyte w ust. 1 określenia osiągnięcia naukowe, prace naukowe - należy rozumieć również osiągnięcia artystyczne, prace artystyczne, a przez kształcenie kadr naukowych - kierowanie młodą kadrą w zakresie dyscyplin artystycznych.

 

§ 4

Podstawę przyznania nagrody dla pracowników, o których mowa w § 1 ust. 2 stanowi:

1)   wysoka ocena wykonywanej pracy,

2)   doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji,

3)   zaangażowanie w prace wykraczające poza zakres obowiązków służbowych.

 

§ 5

1.   Rektor przyznaje nagrody indywidualne i zespołowe za osiągnięcia, o których mowa w § 1.

2.   Wysokość nagrody ustala się przy zastosowaniu mnożnika maksymalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku profesora zwyczajnego, obowiązującego na dzień 30 czerwca roku, w którym zostaje przyznana nagroda. Wysokość nagrody zaokrągla się do pełnych setek.

3.   Wysokość nagrody indywidualnej przyznawanej przez rektora dla osób, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi:

1)   I stopnia równa się 1,5 stawki,

2)   II stopnia równa się 1 stawce,

3)   III stopnia równa się 0,5 stawki.

4.   Wysokość nagrody zespołowej przyznawanej przez rektora dla osób, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi::

1)   I stopnia do 4,0 krotnej stawki,

2)   II stopnia do 3,0 krotnej stawki.

5.   Wysokość nagrody indywidualnej przyznawanej przez rektora, dla osób o którym mowa w § 1 ust. 2 wynosi:

1)   I stopnia równa się 1 stawce,

2)   II stopnia równa się 2/3 stawki,

3)   III stopnia równa się 1/3 stawki.

6.   Wysokość nagrody zespołowej przyznawanej przez rektora dla osób, o którym mowa w § 1 ust. 2 wynosi do 2,0 krotnej stawki.

7.   W ramach przyznanej nagrody zespołowej podział pomiędzy członków zespołu uzależniony jest od wkładu pracy poszczególnych osób, z tym, że nagroda przypadająca na jednego członka zespołu nie może przekraczać wysokości nagrody indywidualnej.
 

§ 6

W danym roku nauczycielowi akademickiemu z tego samego tytułu może być przyznana nagroda indywidualna lub zespołowa ministra albo rektora.

 

§ 7

Wnioski, o których mowa w § 2 składa się corocznie, w terminie określonym przez Rektora.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2006
Data publikacji:
28.09.2007 06:31
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:14
Liczba wyświetleń:
3916
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument