Nr 103 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim

 

UCHWAŁA NR 103

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2006 roku 

w sprawie: trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.

 

Na podstawie art. 133 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.   Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku.

2.   Dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego.

3.   Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

 

§ 2

Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.

 

§ 3

Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu i zatrudnienia w przypadkach:

1)   zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego,

2)   ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego,

3)   podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

 

§ 4

W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy – nauczycielowi akademickiemu przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres nie wykorzystanego urlopu.

 

§ 5

1.      Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

2.      Udzielenie urlopu w innym terminie, nie zwalnia nauczyciela akademickiego z wykonania pensum rocznego, z wyjątkiem sytuacji udzielenia urlopu wypoczynkowego:

a)      po urlopie macierzyńskim

b)      na skutek przedłużenia pobytu nauczyciela akademickiego na stażu zagranicznym

c)      w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku akademickiego.

 

§ 6

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w całości. Na wniosek nauczyciela akademickiego urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

§ 7

1    Urlop powinien być udzielony zgodnie z planem urlopów.

2.   Plan urlopów na dany rok kalendarzowy ustala kierownik jednostki organizacyjnej, biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy jednostki.

3.   Plan urlopów powinien zawierać terminy wykorzystania urlopów wypoczynkowych z podpisem pracownika, stanowiącym potwierdzenie przyjęcia tego terminu do wiadomości.

4.   Plan urlopów o którym mowa w ust. 2 kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje do Sekcji Kadr w terminie do 15 czerwca każdego roku kalendarzowego.

 

§ 8

1.   Urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim udzielają:

a)   w instytutach – dyrektorzy instytutów,

b)   w katedrach, zakładach oraz w innych wydziałowych jednostkach organizacyjnych – kierownicy tych jednostek,

c)   w międzywydziałowych i ogólnouczelnianych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu – kierownicy tych jednostek.

2.   Urlopu wypoczynkowego:

a)   prodziekanom, dyrektorom instytutów, kierownikom katedr i zakładów oraz kierownikom innych jednostek organizacyjnych wydziału – udzielają dziekani wydziałów,

b)   kierownikom międzywydziałowych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu – udziela prorektor sprawujący nadzór merytoryczny,

c)      prorektorom i dziekanom – udziela rektor.

3.   Nauczyciel akademicki sprawujący funkcję kierowniczą powinien pisemnie wyznaczyć osobę zastępującą go podczas urlopu wypoczynkowego.

 

§ 9

Za prawidłowe i terminowe wykorzystanie urlopów wypoczynkowych nauczycieli akademickich odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej. Kontrolę nad prawidłowym i terminowym wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych sprawuje dziekan wydziału, a w stosunku do jednostek pozawydziałowych prorektor.

 

§ 10

W terminie do 10 dnia po zakończeniu kwartału, kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują do Sekcji Kadr sprawozdania z uwzględnieniem terminów wykorzystanych przez nauczycieli akademickich urlopów wypoczynkowych.

 

§ 11

Przesunięcie zaplanowanego terminu urlopu może nastąpić na wniosek nauczyciela akademickiego umotywowany ważnymi przyczynami po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej lub może być podyktowane szczególnymi potrzebami Uniwersytetu, jeżeli obecność nauczyciela akademickiego w uczelni jest niezbędna. Zmiana zaplanowanego terminu urlopu wymaga akceptacji osoby sprawującej kontrolę nad prawidłowym i terminowym wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych.

 

§ 12

Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy udzielić nauczycielowi akademickiemu najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

 

§ 13

Postanowienia niniejsze dotyczące trybu udzielania urlopów wypoczynkowych mogą być zmienione uchwałą Senatu.

 

§ 14

Traci moc Uchwała Nr 60 Senatu Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.

 

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2006
Data publikacji:
28.09.2007 06:30
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:16
Liczba wyświetleń:
4873
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument