DECYZJA Nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2012 w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

DECYZJA Nr 5/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2012

 

w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 36 Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

 

W Statucie Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

 

1.     § 17 otrzymuje brzmienie:

㤠17

1.    Organami Fundacji są:

1)       Rada Fundacji

2)       Zarząd Fundacji.

2.    Mandat członka organu Fundacji wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1)       utraty statusu studenta z zastrzeżeniem ust. 4,

2)       zrzeczenia się mandatu,

3)       odwołania przez Fundatora,

4)       śmierci.

3.    Fundator może odwołać powołanych przez siebie członków Rady Fundacji lub Prezesa w szczególności w przypadku:

1)       niezdolności do sprawowania funkcji,

2)       istotnego naruszania postanowień Statutu,

3)       nie wypełniania obowiązków członka,

4)       podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji,

5)       zaistnienia innych przyczyn, które uniemożliwiają dalsze pełnienie funkcji.

4.  Kadencja studenta, który otrzymał dyplom ukończenia studiów nie wygasa z powodu utraty statusu studenta, jeżeli do czasu wyborów pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. Pełni on swoje obowiązki tytułem mandatu funkcyjnego do czasu wyborów.”

 

2.     § 19  otrzymuje brzmienie:

㤠19

Fundatorowi przysługuje prawo:

1)     dokonywania zmian Statutu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,

2)     powoływania składu zarządu ze wskazaniem Prezesa,

3)     powołania składu Rady Fundacji ze wskazaniem Przewodniczącego Rady,

4)     występowania do organów Fundacji z wnioskami dotyczącymi działania Fundacji,

5)     uczestniczenia  w posiedzeniach Rady Fundacji i Zarządu.

 

3.   § 21 otrzymuje brzmienie:

㤠21

Kadencja członka Rady Fundacji trwa dwa lata i rozpoczyna się 1 stycznia w roku następującym po roku wyborów.”

 

4.     § 23 otrzymuje brzmienie:

㤠23

Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji dokonuje ona wyboru  Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.”

 

5.     § 24 otrzymuje brzmienie:

㤠24

1.    Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2.    Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji lub podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

3.    Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji wraz z programem posiedzenia następuje w formie elektronicznej z potwierdzeniem odbioru w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze.”

 

6.     § 27 otrzymuje brzmienie:

㤠27

1.    Zarząd Fundacji jest jej organem wykonawczym składającym się z pięciu członków w tym:

1)   trzech wskazanych przez Fundatora,

2)   dwóch powołanych przez Fundatora na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

2.    Kadencja członka Rady Fundacji trwa dwa lata i rozpoczyna się 1 stycznia w roku następującym po roku wyborów.”

 

7.     § 27a otrzymuje brzmienie:

㤠27 a

1.  Prezesa Fundacji powołuje Fundator.

2.  Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Wiceprezesa i Sekretarza.”

 

8.   § 32 otrzymuje brzmienie:

㤠32

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes, wiceprezes i sekretarz łącznie.”

 

§ 2

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

 

Realizację decyzji powierza się Zarządowi Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
21.03.2012 08:35
Data aktualizacji:
21.03.2012 08:35
Liczba wyświetleń:
1810
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja5zmstatutFundacjiSamorzStud.doc39 KB