Nr 14/2012 z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Świadectwo ukończenia kursu” wydawanego absolwentom kursów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 14/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 marca 2012 roku

 

w sprawie określenia wzoru druku „Świadectwo ukończenia kursu” wydawanego absolwentom kursów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5) oraz art. 167 ust.1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    Absolwentowi kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wydaje się świadectwo ukończenia kursu.

2.    Wzór świadectwa ukończenia kursu określają załączniki, odpowiednio:

1)   oryginał - załącznik nr 1,

2)   odpis - załącznik nr 2,

3)   egzemplarz do akt - załącznik nr 3.

3.    Świadectwo, o którym mowa w ust. 1 wydaje podstawowa jednostka organizacyjna.

4.    Absolwent otrzymuje oryginał świadectwa i jego odpis, natomiast egzemplarz do akt należy złożyć i przechowywać w teczce osobowej uczestnika kursu.

 

§ 2

1.    Świadectwo ukończenia kursu jest drukiem ścisłego zarachowania.

2.    W jednostce organizacyjnej prowadzącej kurs dokształcający prowadzi się „Książkę wydanych świadectw potwierdzających ukończenie kursu dokształcającego”.

3.    W „Książce”, o której mowa w ust. 2, należy wpisać:

1)   liczbę porządkową,

2)   nazwę kursu dokształcającego,

3)   imię (imiona) i nazwisko absolwenta,

4)   datę i miejsce urodzenia absolwenta,

5)   datę wystawienia świadectwa ukończenia kursu dokształcającego,

6)   datę odbioru świadectwa kursu,

7)   uwagi.

4.    Wzór „Książki wydanych świadectw potwierdzających ukończenie kursu dokształcającego” stanowi załącznik nr 4.

5.    W terminie 30 dni od dnia ukończenia kursu podstawowa jednostka organizacyjna sporządza i wydaje absolwentowi oryginał świadectwa i odpis, dokonując wpisu do „Książki wydanych świadectw…”, o której mowa w ust. 4.

6.    Na wniosek absolwenta podstawowa jednostka organizacyjna może wydać dokumenty o których mowa w ust. 5, upoważnionej osobie lub wysyłać je pocztą na wskazany adres, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

7.    Upoważnienie, o którym mowa w ust. 6, powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza.

8.    Absolwent lub osoba upoważniona potwierdza odbiór świadectwa ukończenia kursu własnoręcznym podpisem złożonym w „Książce wydanych świadectw potwierdzających ukończenie kursu dokształcającego”.

9.    W przypadku wysłania świadectwa ukończenia kursu pocztą, oryginał potwierdzenia jego doręczenia przechowuje się w teczce osobowej uczestnika kursu.

 

§ 3

Druki świadectw kursu, o których mowa w § 1, wydawane są w Biurze ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, na podstawie pisemnego zapotrzebowania złożonego przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej kurs.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2012
Data publikacji:
21.03.2012 08:14
Data aktualizacji:
06.11.2013 14:22
Liczba wyświetleń:
3652
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz Nr 142012.doc113 KB
ZalNr1ZarzNr14.doc51.5 KB
ZalNr3ZarzNr 14b.doc51.5 KB
ZalNr4ZarzNr14.doc44.5 KB
ZalNr2ZarzNr14a.doc51.5 KB