Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 13/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 marca 2012 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

  1. Dla pracowników tworzy się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), zwany dalej Funduszem, w wysokości 6,5% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
  2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego byłego pracownika uczelni publicznej będącego emerytem lub rencistą wynosi za dany rok kalendarzowy 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).
  3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią jeden fundusz.

 

§ 2

Zasady oraz warunki i uprawnienia do korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu złożone i nie rozpatrzone przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, podlegają rozpatrzeniu na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS (z późniejszymi zmianami).

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.03.2012
Data publikacji:
12.03.2012 08:59
Data aktualizacji:
06.11.2013 14:23
Liczba wyświetleń:
5827
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 13 REGULAMIN ZFSS444.2 KB
Regulamin ZFŚS 289.5 KB
Zał Nr 01 Preliminarz37.5 KB
Zał Nr 02 Sprawozdanie okresowe58.5 KB
Zał Nr 03 Sprawozdanie roczne63 KB
Zał Nr 04 Wysokość zapomogi45 KB
Zał Nr 05 Dofinansowania wypoczynku dzieci40.5 KB
Zał Nr 07 Cennik odpłatności za korzystanie z zakładowych obiektów socjalnych59 KB
Zał Nr 08 Dofinansowanie leczenia sanatoryjnego lub pobytu na turnusie rehabilitacyjnym34 KB
Zał Nr 09 Dofinansowanie działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyj23.5 KB
Zał Nr 10 Wysokość procentowania oraz okresy spłat pożyczek25 KB
Zał Nr 11 Wniosek o przyznanie zapomogi56 KB
Zał Nr 12 Wniosek o dofinansowanie leczenia sanatoryjnego i rehabilitacji67.5 KB
Zał Nr 13 Wniosek o przyznanie skierowania ZOS47 KB
Zał Nr 14 Wniosek o dofinansowania zorganizowania wypoczynku dzieci83 KB
Zał Nr 15 Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we wlasnym zakresie P75.5 KB
Zał Nr 16 Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanemu we własnym zakresie EmR76.5 KB
Zał Nr 17 Wniosek o udzielenie pożyczki49 KB
Zał Nr 18 Umowa pozyczki ZFŚS75 KB
Zał Nr 19 Wykaz zakładowych obiektów socjalnych UWM31.5 KB
Zał Nr 20 Wniosek o dofinansowanie70 KB
Zał Nr 22 Dofinansowanie pomocy rzeczowej36.5 KB
Zał Nr 23 Ramowy regulamin prac komisji36.5 KB
Zał Nr 24 Regulamin korzystania z zakładowych obiektów socjalnych70 KB
Zał Nr 25 Wniosekprzyzndofinancele kulturalnesportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne (1)38.5 KB
Zał Nr 21 Wniosek o objecie opieką ZFŚS UWM40 KB
Zał Nr 06 Dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie38.5 KB