Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zmiany w treści Regulaminu Studiów

Uchwała Nr 99

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

§ 1

Na podstawie art.62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat uchwala Regulamin studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 roku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

REKTOR

Przewodniczący Senatu

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

REGULAMIN STUDIÓW

 

Załącznik do Uchwały Nr 99 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2006 roku.

 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE

§1

1. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej "Uczelnią", następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni. Student podpisuje akt ślubowania, który przechowuje się w teczce akt osobowych studenta.

 

2. Po immatrykulacji student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką. Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów.

3. Przełożonym wszystkich studentów Uczelni jest rektor. Przełożonym studentów wydziału jest kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - dziekan.

4. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich tworzą samorząd studencki. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. Samorząd studencki działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu regulaminu, określającego zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz ich kompetencje.

5. Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

6. Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej. Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w roku akademickim 2005/2006 wnoszą opłaty za zajęcia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie studiów.

7. Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. O przyjęciu na studia decyduje rektor.

 

2. ORGANIZACJA STUDIÓW

§2

1. Rok akademicki rozpoczyna się l października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.

2. Rok akademicki składa się z:

1. dwóch 15-tygodniowych okresów zajęć dydaktycznych (semestrów);

2. dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowej i letniej) oraz dwóch sesji poprawkowych (zimowej i jesiennej);

3. wakacji zimowych i letnich, trwających nie krócej niż 6 tygodni, w tym 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich.

3. Ramową organizację roku akademickiego ustala, corocznie przed jego rozpoczęciem, rektor. Rektor może w ciągu roku ustanowić dodatkowe dni wolne od zajęć oraz w razie potrzeby zawiesić zajęcia dydaktyczne w określonych dniach i godzinach.

4. Szczegółową organizację roku akademickiego oraz harmonogramy sesji egzaminacyjnych na poszczególnych wydziałach, kierunkach i latach studiów ustala dziekan w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu studenckiego.

5. Na studiach niestacjonarnych istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć dydaktycznych wcześniej niż w październiku, w związku z tym dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnych, w zależności od ustaleń kierownictwa wydziałów.

 

§3

1. Studia w uczelni prowadzone są jako studia pierwszego, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie.

2. Studia prowadzone są według planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez radę wydziału wg wytycznych określonych przez Senat, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego.

3. Na kierunkach, na których obowiązuje 2-stopniowa organizacja studiów, przyjęcie na studia oznacza przyjęcie na pierwszy stopień (inżynierski lub licencjacki).

4. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie tytułu zawodowego magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego na tym samym lub innym kierunku studiów. Szczegółowe warunki przyjęcia określa rada wydziału, a głównym kryterium naboru jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) - w ramach określonego limitu miejsc.

5. Student odbywa studia według planu studiów i programu nauczania obowiązującego w roku akademickim, w którym rozpoczął naukę. Rada Wydziału może wprowadzić zmiany do planu studiów i programu nauczania, nie później niż na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do studenta powtarzającego rok studiów lub przeniesionego z innej szkoły na ten sam kierunek studiów oraz kontynuującego naukę, po co najmniej rocznym urlopie. W tym przypadku student zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania. O zakresie, sposobie i terminie wyrównania zaległości - decyduje dziekan wydziału.

7. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z uwzględnieniem warunków określonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

8. Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności, a także egzaminy dyplomowe, mogą być prowadzone w języku obcym. W języku obcym mogą być również przygotowywane prace dyplomowe.

 

§4

Szczegółowy plan sesji egzaminacyjnych i tygodniowy rozkład zajęć, opracowany po zasięgnięciu opinii organów wydziałowego samorządu studenckiego, podawany jest do wiadomości studentów na 7 dni przed rozpoczęciem każdego semestru, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dziekanatu.

 

§5

1. W celu usprawnienia dydaktyki i wychowania studentów, w uczelni powoływani są spośród nauczycieli akademickich opiekunowie lat, a na studiach stacjonarnych również opiekunowie grup studenckich oraz opiekunowie kół naukowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.

2. Opiekunów lat oraz opiekunów grup studenckich powołuje i odwołuje dziekan, po konsultacji z wydziałowym organem samorządu studenckiego. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy udzielanie studentom pomocy, rady i konsultacji w sprawach związanych z ich problemami dydaktycznymi i socjalnymi, a także opiniowanie na prośbę studenta lub na wniosek dziekana indywidualnych spraw związanych z tokiem studiów.

3. Szczegółowe zadania opiekunów lat i grup studenckich określa i zatwierdza dziekan.

 

§6

1. Jeżeli na kierunku studiów istnieje kilka specjalności, student wybiera jedną z nich w terminie wyznaczonym przez dziekana.

2. Jeżeli względy organizacyjne nie pozwalają na przyjęcie na daną specjalność wszystkich chętnych, o kolejności przyjęć decyduje dziekan, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki studiowania oraz uzdolnienia i zainteresowania studenta.

3. Zasady opisane w ust. 2 stosuje się odpowiednio przy wyborze pracowni specjalistycznej oraz seminarium dyplomowego.

 

§7

1. Student, legitymujący się co najmniej dobrymi wynikami w nauce może studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

2. Szczegółowe zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania ustala i zatwierdza rada wydziału, która powołuje również opiekuna naukowego. Rada wydziału może przekazać swoje uprawnienia w tym zakresie dziekanowi. Dziekan może wystąpić do komisji dydaktycznej wydziału o wydanie opinii dotyczącej zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

3. Ustalenie indywidualnego planu studiów i programu nauczania polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności albo na zmianie profilu kształcenia, łączeniu dwu lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, a także na udziale studenta w pracach badawczych. Studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania może prowadzić do skrócenia okresu kształcenia w szkole wyższej.

4. W ramach indywidualnego planu studiów i programu nauczania zapewnia się szczególną opiekę dydaktyczno-naukową oraz indywidualny dobór treści i form kształcenia.

5. Opiekun naukowy przedstawia dziekanowi do końca roku akademickiego informacje o postępach w studiowaniu powierzonego jego opiece studenta. Jeżeli student nie osiąga zadowalających wyników w studiowaniu, dziekan występuje do rady wydziału o cofnięcie zezwolenia na kształcenie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

 

§8

1. Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów w odniesieniu do studenta:

1/ realizującego naukę na dwóch kierunkach studiów,

2/ samodzielnie wychowującego dzieci,

3/ niepełnosprawnego,

4/ szczególnie zaangażowanego w działalność społeczną w środowisku akademickim,

5/ znajdującego się w trudnej sytuacji, uznanej przez dziekana w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu studenckiego,

6/ będącego członkiem sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej, bez względu na przynależność klubową.

2. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planów studiów. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie powinno prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów.

3. Okresem rozliczeniowym dla studentów wymienionych w ust. 2 jest semestr lub rok akademicki.

4. Dziekan ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż rok akademicki.

5. W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w nauce dziekan może cofnąć zgodę na ten tryb studiów.

 

3. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

 

§9

Student ma prawo do:

 • zdobywania wiedzy,
 • rozwijania własnych zainteresowań naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uczelni w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych Uczelni,
 • uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni,
 • zrzeszania się w kołach naukowych, uczelnianych organizacjach studenckich oraz agendach kulturalnych, sportowych i stowarzyszeniach na zasadach określonych w ustawie "Prawo o stowarzyszeniach",
 • pomocy materialnej, na zasadach określonych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • zgłaszania do władz Uczelni i wydziałów - za pośrednictwem organów samorządu studenckiego - uwag i postulatów dotyczących planów i programów studiów, organizacji studiów, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw związanych z realizacją procesu dydaktycznego,
 • korzystania z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
 • ochrony zdrowia i opieki lekarskiej,
 • uzyskiwania nagród i wyróżnień.

 

§10

Przyjęcie na pierwszy semestr (rok) następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia ustalonych przez uczelnię. W przypadku niepodjęcia studiów – dziekan skreśla studenta z listy studentów.

 

§11

Student może ubiegać się o:

1/ przeniesienie do innej uczelni, na inny kierunek studiów,

2/ zmianę formy studiów,

3/ podjęcie studiów poza swoim kierunkiem podstawowym, na dowolnej liczbie kierunków lub dowolnych przedmiotów w uczelni macierzystej, a także w innych uczelniach na zasadach określonych w §18,

4/ podjęcie studiów w trybie indywidualnego planu studiów i programu nauczania lub indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych w §7 i §8.

 

§12

1. Student Uczelni, który zamierza przenieść się do innej szkoły wyższej, zobowiązany jest:

1/ pisemnie powiadomić dziekana, nie później niż 14 dni przed proponowanym terminem przeniesienia, o nazwie szkoły wyższej, w której zamierza kontynuować studia,

2/ przedłożyć kartę obiegową,

3/ oddać legitymację studencką.

 

2. W stosunku do studenta, który złożył zawiadomienie o przeniesieniu do innej szkoły wyższej, dziekan podejmuje decyzję o terminie wstrzymania wypłaty stypendium lub korzystania ze świadczeń funduszu pomocy materialnej.

 

§13

1. Student innej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej po zaliczeniu pierwszego roku studiów może ubiegać się o przyjęcie do uczelni, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów uczelni, w której studiował. Spełnienie tych obowiązków potwierdza dziekan dotychczasowej szkoły wyższej.

2. Dziekan, podejmując decyzję o przyjęciu, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania.

3. Dziekan może odmówić przyjęcia studenta w przypadku, gdy uniemożliwiają to względy organizacyjne.

4. Student, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnej decyzji, składa ślubowanie. Podpisany przez studenta akt ślubowania przechowuje się w teczce akt osobowych studenta.

 

§14

Zasady, o których mowa w § 13 ust. 1-3, stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany formy studiów.

 

§I5

1. Decyzję w sprawie przeniesienia studenta na inny kierunek studiów podejmuje dziekan wydziału przyjmującego. Warunkiem ubiegania się studenta o przeniesienie na inny kierunek studiów jest przedłożenie dziekanowi wydziału przyjmującego zaświadczenia właściwego dziekana o wypełnieniu wszystkich obowiązków na kierunku, z którego się przenosi. O wydaniu pozytywnej decyzji, dziekan wydziału przyjmującego niezwłocznie zawiadamia dziekana wydziału, na którym dotychczas student studiował.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 może być warunkowana sprawdzianem wiadomości, predyspozycji lub uzdolnień studenta wymaganych na danym kierunku studiów. Zakres oraz sposób jego przeprowadzenia ustala dziekan.

 

§16

1. Dziekan, podejmując decyzję o przeniesieniu lub przyjęciu w przypadkach, o których mowa w §13 - §15, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania. Jednocześnie, na podstawie zdanych już poprzednio przez studenta egzaminów, decyduje o ewentualnym uznaniu niektórych przedmiotów za zaliczone.

2. Jeżeli student powtarzał semestr lub rok przed zmianą szkoły wyższej lub kierunku, okoliczności te uwzględnia się, z punktu widzenia regulacji niniejszego regulaminu, tak jakby nastąpiły one podczas studiowania w Uczelni lub na kierunku, na który przeniósł się student.

 

§17

Dziekan odmawia przyjęcia studenta z innej szkoły wyższej, w tym zagranicznej, jak również przeniesienia na inny kierunek studiów oraz zmiany formy studiów w przypadku, gdy student: 1/ nie zaliczył pierwszego roku,

2/ jest zawieszony w prawach studenta,

3/ nie została zatarta kara wydalenia go ze szkoły,

4/ toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

 

§18

1. Student, po zaliczeniu pierwszego roku studiów może ubiegać się o przyjęcie na studia poza swoim kierunkiem podstawowym na dowolnych kierunkach i specjalnościach prowadzonych w uczelni lub na innej szkole wyższej.

2. Zgodę na studia na dodatkowym kierunku lub specjalności mogą uzyskać tylko osoby wyróżniające się dobrymi wynikami w nauce.

3. Dziekan może odmówić przyjęcia studenta, jeżeli uniemożliwiają to względy organizacyjne.

4. Dziekan wydziału, na którym student ma podjąć dodatkowe studia, określa plan studiów i program nauczania na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania.

5. W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku lub semestru na dodatkowym kierunku, dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy studentów danego kierunku (specjalności).

6. Zasady przyznawania pomocy materialnej studentom studiującym na dodatkowym kierunku określa regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§19

1. Student może poza kierunkiem podstawowym (po uprzednim powiadomieniu swojego dziekana) studiować dodatkowe przedmioty na innym kierunku studiów (specjalności) w uczelni macierzystej lub innej szkole wyższej.

2. Dziekan wydziału, na którym student zamierza takie przedmioty studiować, może nie wyrazić zgody, jeżeli względy organizacyjne na to nie pozwalają.

 

§20

1. Absolwent Uniwersytetu lub innej szkoły wyższej może ubiegać się o przyjęcie na studia na drugi rok lub lata wyższe w przypadku, gdy posiada dyplom ukończenia studiów pokrewnego kierunku.

2. Dziekan wydziału przyjmującego absolwenta uczelni lub innej szkoły wyższej określa rok studiów, na który może być on przyjęty oraz termin i sposób uzupełnienia zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania.

3. Przyjęcie absolwenta może nastąpić z początkiem semestru lub roku akademickiego przy zachowaniu zasad określonych w §1 ust. 1 i 2 oraz §13 ust. 3.

 

§21

1. Podstawowym obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodnie z treścią ślubowania i regulaminu studiów.

2. Student jest obowiązany w szczególności do:

1/ uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów,

2/ składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,

3/ przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni.

 

§22

Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeńskim rady uczelnianej samorządu studenckiego.

§23

Rada wydziału w ramach planu studiów określa zajęcia, w których udział jest obowiązkowy, jak również sposób ich zaliczenia. Przedmiot może kończyć się egzaminem lub zaliczeniem.

 

4. ZALICZENIE ROKU

 

§24

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr lub rok akademicki. Rada wydziału określa w planie studiów okres zaliczeniowy dla danego przedmiotu.

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu lub praktyki jest wypełnienie przez studenta wymagań określonych przez nauczyciela akademickiego lub opiekuna praktyki, zgodnych z wytycznymi rady wydziału. W uzasadnionych przypadkach dziekan może zwolnić studenta z ponownego uczestniczenia w ćwiczeniach lub praktyce, które zaliczył.

3. Warunkiem zaliczenia semestru (roku) jest uzyskanie przez studenta zaliczenia ćwiczeń i praktyk oraz zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów dla danego semestru (roku). Jeżeli według uchwalonego przez radę wydziału planu studiów podstawą zaliczenia semestru (roku) jest uzyskanie określonej liczby punktów, zaliczenie następuje po uzyskaniu ustalonego limitu punktów.

4. Liczba egzaminów w roku akademickim nie może przekraczać 8, nie więcej jak 4 w semestrze.

5. Student przystępuje do egzaminu z indeksem i kartą okresowych osiągnięć, po uprzednim zaliczeniu zajęć obowiązkowych z danego przedmiotu.

6. Student zwraca indeks i kartę okresowych osiągnięć do dziekanatu w terminie określonym przez dziekana.

7. Studentowi, który nie zaliczył zajęć obowiązkowych, a zgłasza uzasadnione zastrzeżenia, co do bezstronności ich zaliczenia, przysługuje prawo odwołania się w ciągu trzech dni od daty niezaliczenia do kierownika jednostki prowadzącej dane zajęcia (instytutu, katedry, zakładu, kliniki, studium). Kierownik jednostki może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiadomości studenta.

8. Zaliczenie odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: kierownik właściwej jednostki organizacyjnej jako przewodniczący komisji, opiekun roku, osoba prowadząca zajęcia, inny specjalista z zakresu danego przedmiotu oraz przedstawiciel wydziałowego organu samorządu studenckiego.

9. Realizacja i sposób zaliczania zajęć realizowanych w jednostkach międzywydziałowych odbywa się według zasad określonych przez rady tychże jednostek i zatwierdzonych przez rektora.

10. Zaliczenie zajęć stwierdza się wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć.

 

§25

1. Zaliczenia zajęć obowiązkowych, o których mowa w §23 dokonuje osoba prowadząca zajęcia.

2. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik przedmiotu na wniosek studenta zaopiniowany przez osobę kierującą tymi pracami bądź opiekuna koła naukowego. O swojej decyzji informuje kierownika jednostki realizującej zajęcia oraz dziekana.

 

§ 26

1. Wykłady prowadzą nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora, profesora sztuki lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a także posiadający kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

2. W przypadkach losowych spowodowanych długotrwałą chorobą lub długoterminowym pobytem za granicą nauczyciela akademickiego, o którym mowa w ust. 1 - dziekan za zgodą rady wydziału może powierzyć prowadzenie wykładów nauczycielowi akademickiemu posiadającemu stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub posiadającemu kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

 

§27

1. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu może zwolnić studenta z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej.

2. Na wniosek studenta uczestniczącego czynnie w zajęciach klubu sportowego, zaopiniowany przez trenera danej sekcji, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu może zwolnić go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i dokonać ich zaliczenia.

 

§28

Dziekan może skreślić studenta z listy danego roku studiów w czasie trwania semestru - za brak systematycznych postępów w nauce lub za nieuczestniczenie w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych, z co najmniej dwóch przedmiotów, a także w przypadku rezygnacji ze studiów, niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów lub ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

 

§29

1. Zasady, tryb odbywania i zaliczania praktyk wynikających z planów studiów określają wydziałowe regulaminy praktyk, zatwierdzone przez radę wydziału.

2. Decyzje w sprawie odbywania praktyk, o których mowa w ust 1, podejmuje dziekan lub upoważniony przez dziekana opiekun praktyk, który może:

1/ zaliczyć studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu,

2/ uznać za odbycie praktyki w części lub w całości udział studenta w pracach obozu naukowego, jeżeli program obozu odpowiada wymaganiom określonym w programie nauczania dla danej praktyki,

3/ zwolnić studenta z odbywania określonej praktyki, zaliczając na poczet praktyki wykonywaną przez studenta pracę, jeżeli jej charakter spełnia wymogi przewidziane w programie praktyki,

4/ odwołać studenta z praktyki w razie naruszenia przez niego regulaminu pracy zakładu, w którym odbywa praktykę,

5/ nie zaliczyć praktyki, jeżeli student nie spełnił ustalonych warunków jej odbywania.

3. W stosunku do studenta, który nie zaliczył praktyki, dziekan może podjąć decyzję o: przesunięciu terminu jej odbywania (jeżeli nie koliduje z zajęciami wynikającymi

· z planu studiów i nie stanowi przeszkody w zaliczeniu danego semestru/roku, tj. nie ma charakteru sekwencyjnego),

· powtórzeniu praktyki na zasadzie powtarzania semestru.

 

 

§ 30

1. Formę zaliczania poszczególnych przedmiotów i praktyk określa rada wydziału w planie studiów.

2. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny:

 • bardzo dobry (5,0)
 • dobry plus (4,5)
 • dobry (4,0)
 • dostateczny plus (3,5)
 • dostateczny (3,0)
 • niedostateczny (2,0)

3. W uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Przy zaliczeniach i egzaminach, poza ocenami, stosuje się odpowiednio wycenę punktową przedmiotów. Punkty stanowią wartość liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom i określają „ilość pracy”, jaką musi wykonać student, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu.

4. Rada wydziału uchwala zasady realizacji systemu punktów kredytowych dla poszczególnych kierunków studiów, z uwzględnieniem zapisów ust. 5-7.

5. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie minimum 30 punktów.

6. Warunkiem zaliczenia roku akademickiego jest uzyskanie minimum 60 punktów.

7. Organizacja i tok studiów uwzględniają przenoszenie i uznawanie wyników osiąganych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osiągnięć, określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

§31

1. Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wykładający dany przedmiot lub inny specjalista wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej. Informacja powinna być podana do wiadomości studentom przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

2. Student obowiązany jest do składania egzaminów w terminach określonych w organizacji roku akademickiego i uzgodnionych z egzaminatorami.

3. Student, który nie przystąpił do egzaminu w uzgodnionym terminie, zobowiązany jest przedstawić egzaminatorowi w ciągu 7 dni usprawiedliwienie nieobecności. Jeżeli egzaminator uzna je za wystarczające, wyznacza kolejny termin egzaminu.

4. Od decyzji egzaminatora nieuznającej za wystarczające takiego usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie złożone w ciągu 7 dni do dziekana, którego decyzja jest ostateczna.

5. Student, za zgodą egzaminatora, może zdawać egzaminy przed sesją, nie tracąc prawa do trzykrotnego zdawania każdego egzaminu w sesji. Negatywny wynik egzaminu, zdawanego przed sesją, nie jest wpisywany do indeksu.

6. W przypadku uzyskania na egzaminie w sesji oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo do zdawania dwóch egzaminów poprawkowych z każdego niezdanego przedmiotu.

7. Zaliczenie przedmiotów, z których nie ma egzaminu, może odbywać się w terminie przewidzianym dla sesji egzaminacyjnej za zgodą dziekana i wydziałowego samorządu studenckiego.

8. Zaliczenie bądź niezaliczenie roku akademickiego powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 września, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych, z wyłączeniem praktyk zawodowych.

9. Spełnienie przez studenta w danym semestrze wymagań przewidzianych planem studiów, jest odnotowane przez dziekana w indeksie i karcie okresowych osiągnięć.

 

§32

1. Na wniosek studenta, złożony w ciągu 3 dni od daty drugiego egzaminu poprawkowego, w którym zgłasza on istotne zastrzeżenia co do bezstronności przebiegu egzaminu, następny egzamin poprawkowy może być przeprowadzony komisyjnie.

2. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku.

3. Komisję powołuje dziekan i jest jej przewodniczącym.

4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dziekan (w wyjątkowych przypadkach Upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki) jako przewodniczący komisji, osoba prowadząca zajęcia, drugi specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej, opiekun roku, przedstawiciel samorządu studenckiego.

 

§33

1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, dziekan wydaje decyzję o:

1/ powtórzeniu niezaliczonych przedmiotów (przedmiotu) na zasadzie powtarzania semestru - dotyczy przedmiotów sekwencyjnych,

2/ powtórzeniu nie więcej niż dwóch przedmiotów, z jednoczesnym warunkowym kontynuowaniem studiów na roku następnym - dotyczy przedmiotów niesekwencyjnych;

3/ skreśleniu z listy studentów.

2. Sekwencję przedmiotów określa rada wydziału.

3. Dziekan może zezwolić na powtarzanie przedmiotu(tów) lub semestru (roku studiów) wyłącznie na pisemny wniosek studenta, złożony po zakończeniu roku lub semestru, którego nie zaliczył.

4. Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie jednego z semestrów lub danego przedmiotu nie więcej niż raz w okresie studiów chyba, że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione. Powtarzanie semestru lub przedmiotów jest odpłatne. Zasady pobierania opłat określa senat Uczelni.

5. Regulacja przewidziana w ust. 1 pkt. 1/ i 2/ nie dotyczy studentów I roku. Na pisemną prośbę studenta dopuszcza się możliwość powtarzania nie więcej niż dwóch przedmiotów na I roku studiów - za pełną odpłatnością ustaloną przez rektora Uczelni. Decyzję podejmuje dziekan, który również określa warunki dalszej realizacji toku studiów.

6. Studentowi, który został skierowany na powtarzanie semestru, przysługują uprawnienia studenckie, z wyjątkiem prawa do pomocy materialnej. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydziałowa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelniana odwoławcza komisja stypendialna może postanowić inaczej. Tryb i zakres przyznania świadczeń pomocy materialnej określa regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

 

§34

1. Student powtarzający dany rok lub semestr studiów może uzyskać zgodę na uczestniczenie w niektórych zajęciach następnego roku oraz przystępowanie do kończących je zaliczeń i egzaminów, jeżeli nie naruszają one ustalonej na wydziale sekwencji przedmiotów. Decyzję podejmuje dziekan w uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi prowadzącymi poszczególne przedmioty.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dziekan wyznacza termin, do upływu którego student zobowiązany jest uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin z przedmiotów, których niezaliczenie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o niezaliczeniu semestru (roku).

§35

1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy studentów na I roku studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia wyższe.

2. Student, który po zaliczeniu I roku przerwał studia lub został skreślony z listy studentów z powodu niedostatecznych postępów w nauce, ma prawo je wznowić za zgodą dziekana, nie wcześniej niż w następnym roku akademickim i nie później niż po upływie 3 lat od daty skreślenia.

3. Dziekan określa rok i semestr, na którym mogą być wznowione studia oraz zakres, sposób i termin uzupełnienia przez studenta ewentualnych zaległości wynikających z różnych planów i programów studiów. Dziekan może zastosować przepis §15 ust. 2, przy czym określa przedmioty, które uznaje za zaliczone.

4. Dziekan, na wniosek studenta wznawiającego studia, może zezwolić na uczestniczenie w niektórych zajęciach następnego roku oraz przystępowanie do kończących je zaliczeń i egzaminów, jeżeli nie naruszają one ustalonej na wydziale sekwencji przedmiotów.

5. W przypadkach, o których mowa w ust.4, dziekan wyznacza termin, do upływu którego student zobowiązany jest uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin z przedmiotów, których niezaliczenie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o niezaliczeniu semestru (roku).

 

5. URLOPY

§36

1. Student może otrzymać urlop:

1/ zdrowotny - z powodu długotrwałej choroby, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim,

2/ okolicznościowy - z tytułu urodzenia dziecka lub innych ważnych sytuacji losowych, odpowiednio udokumentowanych,

3/ specjalny - na okres skierowania na studia zagraniczne lub odbywania czynnej służby wojskowej,

 

w wymiarze czasowym, określonym jako:

 

· krótkoterminowy (udzielany studentowi w związku z grupowymi wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi, organizowanymi przez Uczelnię lub organizacje studenckie) na okres krótszy niż semestr,

· długoterminowy, udzielany na okres jednego roku lub semestru (nie dotyczy urlopu specjalnego).

2. Urlopu udziela dziekan.

3. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.

4. Udzielenie urlopu długoterminowego (dotyczy również urlopu specjalnego) może uzasadniać przedłużenie terminu planowego ukończenia studiów.

5. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych planem zajęć danego semestru.

6. Student powracający na studia po ukończeniu urlopu nie może być traktowany, z punktu widzenia przepisów regulaminu, jako powtarzający rok.

 

§37

1. Dziekan może udzielić urlopu na wniosek studenta.

2. Jeżeli do momentu wystąpienia o urlop student przystąpił już do określonych egzaminów ich wynik uwzględnia się po powrocie studenta z urlopu.

3. Podczas urlopu student może, za zgodą dziekana, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów z tych przedmiotów.

4. W okresie studiów student może uzyskać urlop długoterminowy najwyżej dwa razy, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego.

 

§38

1. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej (nie dotyczy urlopu krótkoterminowego).

2. Student może otrzymać pomoc materialną w okresie urlopu długoterminowego w szczególnie uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach. Decyzję podejmuje wydziałowa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelniana odwoławcza komisja stypendialna.

 

6. STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§39

1. Studentowi, który ukończył rok studiów w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie i uzyskał wysoką średnią ocenę, może być przyznane:

1/ stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

2/ stypendium za wyniki w nauce lub sporcie.

2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, określają: zasady przyznawania stypendium ministra za wyniki w nauce lub sporcie oraz regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3. Nagrody i wyróżnienia rektora mogą być przyznane studentowi, który:

 • uzyskuje wysokie wyniki w nauce,
 • legitymuje się znaczącymi osiągnięciami w ramach studenckiego ruchu naukowego,
 • wykazuje się aktywnością w samorządzie studenckim, organizacjach i stowarzyszeniach studenckich.
 • Student, o którym mowa w ust. 3 może zostać wyróżniony:
 • pochwałą rektora lub dziekana - ustną lub z wpisem do indeksu,
 • dyplomem, listem gratulacyjnym rektora lub dziekana,
 • nagrodą ufundowaną przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne i fundacje, zgodnie z regulaminem obowiązującym dla tych nagród.

5. Nagroda, o której mowa w ust. 3, może być przyznana studentowi, który:

1/ spełnia warunki określone w ust. 3,

2/ zaliczył semestr (rok) w terminie określonym w niniejszym regulaminie,

3/ osiągnął średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w danym roku nie niższą niż 4,0.

6. Nagroda, o której mowa w ust. 3, może być wypłacona raz lub dwa razy w roku akademickim.

7. Szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień określają odrębne regulaminy.

8. Szczególną formą wyróżnienia jest przyznanie w danym roku akademickim tytułu:

1/ najlepszego absolwenta:

· wydziału

· Uniwersytetu,

2/ najlepszego studenta:

· wydziału,

· Uniwersytetu,

3/ najlepszego sportowca Uniwersytetu.

9. Zasady i tryb przyznawania tytułów, o których mowa w ust. 8, określa rektor w drodze zarządzenia.

10. Rada wydziału może ustalić inne formy wyróżnień studentów danego wydziału. Jeśli wyróżnienie takie łączy się z nagrodą pieniężną, wydziały pokrywają ją ze środków własnych.

 

7. PRACA DYPLOMOWA

 

§ 40

1. Praca dyplomowa dotyczy studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

2. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dziekanacie w formie oprawionego maszynopisu oraz w formie elektronicznej, a na kierunkach artystycznych dodatkowo wykonać dzieło artystyczne, nie później niż do dnia:

· 15 lutego - na studiach kończących się w semestrze zimowym;

· 30 czerwca - na studiach kończących się w semestrze letnim.

Liczbę egzemplarzy pracy dyplomowej w formie maszynopisu oraz dodatkowo liczbę dzieł artystycznych na kierunkach artystycznych, określa dziekan.

3. Dziekan, na wniosek nauczyciela kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, w przypadku:

1/ długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim,

2/ niemożności wykonania pracy w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta.

Termin złożenia pracy w tych przypadkach może być przesunięty nie więcej niż o trzy miesiące od terminów określonych w ust. 2.

4. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela kierującego pracą dyplomową, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą. Zmiana nauczyciela kierującego pracą w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów, może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, na zasadach określonych w ust.3.

5. Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

 

§41

1. Pracę dyplomową lub dzieło artystyczne student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego. Uprawnienia takie posiada nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora, profesora sztuki lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a także posiadający kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. W uzasadnionych przypadkach rada wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową lub dziełem artystycznym nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, doktora sztuki, a także posiadającego kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Praca dyplomowa powinna zawierać streszczenie w języku obcym nowożytnym. Praca dyplomowa może być za zgodą dziekana napisana w jednym z języków kongresowych. Do takiej pracy należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

2. Jeżeli względy organizacyjne na to pozwalają, studentowi przysługuje swobodny wybór nauczyciela akademickiego, pod kierunkiem którego pragnie wykonać pracę dyplomową lub dzieło artystyczne. Przepis § 6 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

3. Tematy prac dyplomowych powinny być ustalone i podane do wiadomości i wyboru przez studentów - po zatwierdzeniu przez radę instytutu lub katedry (kierownika samodzielnego zakładu):

1/ na studiach pierwszego stopnia - na l rok przed terminem ukończenia studiów;

2/ na studiach jednolitych magisterskich – nie później niż 1,5 roku przed terminem ukończenia studiów;

3/ na studiach drugiego stopnia – w pierwszym semestrze nauki.

4. Na uzasadniony wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego opiekuna, dziekan może wyrazić zgodę na zmianę osoby kierującej pracą dyplomową lub dziełem artystycznym.

5. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe, zawodowe i artystyczne studenta oraz możliwości kadrowe i organizacyjne uczelni.

6. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego, jeżeli indywidualny wkład studenta w przygotowanie tej pracy jest znaczący i możliwy do ustalenia.

 

§42

1. Oceny pracy dyplomowej oraz dodatkowo na kierunkach artystycznych dzieła artystycznego, dokonuje opiekun (kierownik) pracy oraz recenzent powołany przez dziekana z grona nauczycieli akademickich w danej dziedzinie. Uprawnienia takie posiada nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora, profesora sztuki lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a także posiadający kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

2. Dziekan może powołać na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, doktora sztuki, a także posiadającego kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

3. W przypadku sprawowania opieki nad pracą dyplomową lub dziełem artystycznym przez nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, doktora sztuki, a także kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, dziekan powołuje na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, profesora sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a także kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

4. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej lub dzieła artystycznego, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta, powołanego z grona osób uprawnionych.

5. Jeżeli ocena drugiego recenzenta jest także negatywna, dziekan na wniosek studenta złożony w ciągu 14 dni kieruje go na powtarzanie semestru (roku), a w przypadku niezłożenia takiego wniosku skreśla go z listy studentów.

 

§43

1. Student, który uzyskał zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdał wszystkie egzaminy objęte planem studiów oraz zaliczył przewidziane w tym planie praktyki, a nie złożył w terminie określonym w §40 ust. 2 lub ust. 3 pracy dyplomowej, a w przypadku kierunków artystycznych dodatkowo nie uzyskał pozytywnej oceny dzieła artystycznego, zostaje skreślony z listy studentów.

2. Wznowienie studiów może nastąpić nie wcześniej niż w następnym roku akademickim i nie później niż po upływie dwóch lat od daty skreślenia, za zgodą dziekana.

3. Szczegółowe warunki wznowienia studiów określa dziekan, na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału.

 

8. EGZAMIN DYPLOMOWY

 

§44

1. Egzamin dyplomowy dotyczy studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1/ uzyskanie zaliczenia oraz złożenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,

2/ uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny z pracy dyplomowej na studiach pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.

4. Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na poszczególnych kierunkach studiów, określa rada wydziału. Programowy zakres egzaminu powinien być zgodny z planem i programem studiów (2/3 zagadnień kierunkowych plus 1/3 specjalnościowych).

5. Egzamin dyplomowy może być za zgodą dziekana złożony w jednym z języków kongresowych. Do protokołu egzaminu dyplomowego należy wówczas dołączyć tłumaczenie na język polski.

6. Przepis ust.5 nie znajduje zastosowania w procedurze przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku filologia, na którym realizowane są specjalności neofilologiczne.

7. Egzamin dyplomowy może zostać uznany za pozytywny w przypadku, gdy każda odpowiedź studenta na pytanie cząstkowe będzie oceniona co najmniej dostatecznie.

8. Przy ocenie wyników tego egzaminu stosuje się oceny wymienione w §30 ust. 2 Regulaminu.

 

§45

1. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.

2. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w §40 ust. 3, egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

4. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów określonych w §40 ust. 2.

5. Student kierunku weterynaria powinien uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planie ostatniego semestru studiów w terminie do 15 kwietnia. W uzasadnionych przypadkach dziekan może przedłużyć powyższy termin nie więcej niż o jeden miesiąc.

 

§46

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.

2. Powtórny egzamin dyplomowy nie może odbyć się wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan wydaje decyzję o:

1/ zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku lub semestru studiów (o ile student w okresie studiów nie powtarzał żadnego semestru)

lub

2/ skreśleniu z listy studentów.

4. Wznowienie studiów może nastąpić na zasadach określonych w §43 ust. 2 i 3 Regulaminu.

 

§47

1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem, co najmniej dostatecznym, a na kierunku weterynaria - po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu z wynikiem, co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wystawiany jest wyłącznie w języku polskim. Odpis dyplomu, na wniosek studenta, może być wystawiony w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim.

2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:

1/ średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów;

2/ ostateczna ocena pracy dyplomowej;

3/ ostateczna ocena egzaminu dyplomowego (dla kierunku pielęgniarstwo ostateczna ocena egzaminu dyplomowego stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych

z części teoretycznej oraz praktycznej egzaminu);

4/ ostateczna ocena egzaminu artystycznego (dotyczy kierunków artystycznych).

3. Wynik studiów stanowi:

1/ sumę: 0,7 oceny wymienionej w ust. 2.1. oraz 0,2 oceny wymienionej w ust. 2.2.

i 0,l oceny wymienionej w ust. 2.3. dla wszystkich rodzajów studiów i kierunków kształcenia z wyłączeniem kierunków: artystycznych (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) oraz kierunku weterynaria;

2/ sumę: 0,7 oceny wymienionej w ust. 2.1. oraz 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.2.i 0,l oceny wymienionej w ust. 2.3 oraz 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.4 – dla wszystkich rodzajów studiów kierunków artystycznych: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;

3/ ocenę wymienioną w ust. 2.1. – dla kierunku weterynaria.

4. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się:

1/ nazwę wydziału i kierunku studiów;

2/ zakres, czyli zrealizowaną specjalność oraz

3/ ostateczny wynik studiów, wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

· do 3,66 - dostateczny (3,0)

· od 3,67 do 4,33 - dobry (4,0)

· powyżej 4,33 - bardzo dobry (5,0).

5. Na kierunku weterynaria, w dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

· do 3,50 - dostateczny (3,0)

· od 3,51 do 4,00 - dobry (4,0)

· powyżej 4,00 - bardzo dobry (5,0).

6. Wyrównanie do pełnej oceny (ust. 4 i 5) dotyczy tylko wpisu do dyplomu (część A); w suplemencie do dyplomu oraz innych zaświadczeniach podaje się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 3.

7. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 o jeden stopień, jeżeli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego (na kierunkach artystycznych dodatkowo z egzaminu artystycznego) otrzymał oceny bardzo dobre oraz w ciągu ostatnich dwóch lat studiów uzyskał średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,0.

8. Na kierunku weterynaria dziekan może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 o jeden stopień, jeśli student w okresie ostatnich czterech semestrów studiów uzyskał średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,0.

9. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

10. Przed otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów, absolwent powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni.

11. Na wniosek studenta oraz absolwenta, który uzyskał dyplom do dnia 31 grudnia 2004 roku, dziekan może wydać tzw. "Kartę przebiegu studiów", w której poza wykazem przedmiotów, liczby godzin i ocen - mogą być podane nazwy specjalizacji naukowo-dydaktycznych, nazwy i miejsca placówek (w tym zagranicznych), w których student, za zgodą dziekana, zaliczył poszczególne przedmioty lub praktyki.

 

9. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§48

W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów przez studenta, a nie objętych przepisami Regulaminu, decyduje dziekan.

 

§49

1. Od decyzji podjętych przez dziekana na podstawie niniejszego Regulaminu, przysługuje studentowi prawo złożenia w ciągu 14 dni odwołania do rektora.

2. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

§50

Regulamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony został przez Senat Uczelni Uchwałą Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku i wchodzi w życie z dniem

l października 2006 roku.

 

Uzgodniono z Organem Uchwałodawczym Samorządu Studenckiego

Uchwała RUSS z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2006
Data publikacji:
27.09.2007 13:22
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:22
Liczba wyświetleń:
12106
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument