Wyjaśnienie UKW

Strona została usunięta dnia: 14 luty, 2012 - 11:06

 

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi Ordynacji wyborczej Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  wyjaśnia:

1.   Czynne prawo wyborcze

 

Głosować w wyborach, które organizowane są dla poszczególnych grup pracowników przez właściwe komisje wyborcze, może:

1)   każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, bez względu na wiek,

2)   każdy pracownik nie będący nauczycielem akademickim bez względu na wymiar czasu pracy w jakim jest zatrudniony.

Czynne prawo przysługuje również pracownikom, którzy korzystają z urlopu wychowawczego, szkoleniowego lub na poratowanie zdrowia itp.

W przypadku zbiegu uprawnień (np. pracownik administracji zatrudniony jest również w charakterze nauczyciela akademickiego i prowadzi zajęcia dydaktyczne), pracownik może skorzystać ze swojego prawa tylko raz.  

 

2.   Bierne prawo wyborcze

Aby być wybranym do kolegium elektorów:

  1. nauczyciel akademicki, oprócz warunku podstawowego miejsca pracy musi spełnić warunek wieku, czyli nie może ukończyć sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia,
  2. pracownik nie będący nauczycielem akademickim – musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

           Każda osoba, która chce skorzystać z biernego prawa wyborczego musi złożyć w trakcie zebrania wyborczego  oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie i posiada bierne prawo wyborcze, a w przypadku, gdy chce kandydować, ale nie będzie obecna podczas zebrania, musi złożyć pisemne oświadczenie poświadczone przez przewodniczącego lub  członka właściwej komisji wyborczej (§ 9 ust. 9).

Ograniczenie biernego prawa wyborczego wynika z zapisu zakazującego łączenia funkcji członka komisji wyborczej z funkcją członka kolegium elektorów (§ 6 ust. 7) oraz członkostwa w komisji wyborczej z kandydowaniem do pełnienia funkcji organu jednoosobowego. (§ 6 ust. 8).  

Wobec braku w Ordynacji zapisu, który zakazywałby łączenia funkcji członka komisji skrutacyjnej z kandydowaniem do kolegium elektorów należy przyjąć, że funkcja członka komisji skrutacyjnej podczas zebrania wyborczego do Kolegium elektorów nie wyklucza kandydowania na elektora.

Inaczej sprawa jest uregulowana przy wyborach organów jednoosobowych, dla których § 13 ust. 6 ordynacji przewiduje, że kolegium elektorów wybiera w głosowaniu jawnym sekretarza zebrania wyborczego oraz komisję skrutacyjną spośród elektorów nie kandydujących na funkcję organu jednoosobowego”

 

3.   Głosowanie

Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, przygotowywanych przez komisję wyborczą podczas zebrania wyborczego, poprzez postawienie znaku X przy nazwisku osoby, na którą głosujemy. W przypadku, gdyby na liście wyborczej znalazło się tylko jedno nazwisko, głosowanie odbywa się w taki sam sposób, czyli jeżeli oddajemy głos na danego kandydata stawiamy znak X przy jego nazwisku, jeżeli odmawiamy naszego poparcia oddajemy czystą kartę do głosowania.

Komisja skrutacyjna, po otwarciu urny, liczy głosy oddane na poszczególnych kandydatów. W wyborach do organów kolegialnych członkami zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Natomiast w wyborach organów jednoosobowych ta osoba, która uzyskała więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Nieważność głosu określa § 4 ust. 5 ordynacji uznający za nieważny głos oddany na karcie:

1)   innej niż urzędowa,

2)   przedartej, całkowicie przekreślonej lub z dopisanymi na niej nazwiskami niefigurującymi na liście wyborczej,

3)   na której zaznaczono nazwiska większej liczby kandydatów niż liczba wybieranych kandydatów,

4)   na których dokonano poprawek.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
14.02.2012
Data publikacji:
14.02.2012 11:06
Data aktualizacji:
14.02.2012 11:06
Liczba wyświetleń:
3101
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument