Nr 97/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 97/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2011 roku

 

w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

          Działając na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 15, poz. 84 z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 238 poz. 1581) w sprawie wzoru oświadczeń o stanie kontroli zarządczej zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, wprowadza się system oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Do złożenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie zobowiązani są:

1.     Prorektor ds. rozwoju uczelni

2.     Prorektor ds. studenckich

3.     Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką

4.     Prorektor ds. kadr

5.     Prorektor ds. kształcenia

6.     Dziekani wydziałów

7.     Kanclerz UWM

8.     Kierownik Studium Języków Obcych

9.     Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

10.  Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

11.  Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu

12.  Kierownik Archiwum

13.  Z-ca Kanclerza ds. Inwestycyjnych

14.  Z-ca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych

15.  Kwestor UWM

16.  Z-za Kwestora ds. Finansowych

17.  Z-ca Kwestora ds. Badań Naukowych i Programów Zagranicznych

18.  Z-ca Kwestora ds. Inwestycji

 

§ 3

1.  System oświadczeń o stanie kontroli zarządczej powinien być udokumentowany.

2.  Dokumenty, na podstawie których zostało złożone oświadczenie, należy przechowywać zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi, przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów.

3.  Na dokumentację stanowiącą podstawę oświadczenia o stanie kontroli zarządczej mogą składać się między innymi:

1) oświadczenia kierowników podległych jednostek organizacyjnych,

2) wyniki kontroli kierowniczej,

3) wyniki kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

4) wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych,

5) wnioski/uwagi pracowników dotyczące usprawnień systemu kontroli zarządczej,

6) skargi i wnioski,

7) wyniki udokumentowanej analizy ryzyka dokonywanej przynajmniej raz w roku,

8) rejestr ryzyk zagrażających realizacji celów i zadań Uniwersytetu, wydziału, jednostki organizacyjnej,

9) pisemne wyniki realizacji celów i zadań,

10)  pisemne ustalenia z narad,

11)  inne udokumentowane źródła informacji.

 

§ 4

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, według załącznika do zarządzenia, osoby wymienione w § 2 składają Rektorowi w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego oświadczenie dotyczy.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 96/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                             Rektor

 

 Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 97 /2011

 Rektora UWM w Olsztynie

 z dnia 30 grudnia 2011 roku

 

 

          Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 za rok ………………………

                                     

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

-   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-   skuteczności i efektywności działania,

-   wiarygodności sprawozdań,

-   ochrony zasobów,

-   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

-   efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-   zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w nadzorowanej/kierowanej przeze mnie działalności/wydziale/jednostce organizacyjnej/administracji centralnej

 

............................................................................................................................

(nazwa)

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

 w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

  • monitoringu realizacji celów i zadań,
  • samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
  • procesu zarządzania ryzykiem,
  • audytu wewnętrznego,
  • kontroli wewnętrznych,
  • kontroli zewnętrznych,
  • innych źródeł informacji:

…………...........................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

........................................................     .............................................................

(miejscowość, data)                                 (podpis składającego oświadczenie )

Dział II

1.    Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

……………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2.    Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

…………………………………………………………………………………………….………….……………

…………………………………………………………………………………………….………….……………

………………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………….………….……………

…………………………………………………………………………………………….………….……………

………………………………………………………………………………………………………..……………

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1.    Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2.    Pozostałe działania:

………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

       Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

      Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

       Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

 Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.12.2011
Data publikacji:
05.01.2012 12:38
Data aktualizacji:
08.02.2017 09:20
Liczba wyświetleń:
4185
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarZ97staniekontrolizarządczejUWM.doc58.5 KB