Nr 94/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2011/2012

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 94/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2011/2012

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie (przyjętego Uchwałą nr 785 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz.1447), stanowi się, co następuje:

 § 1

Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję kierownika lub opiekuna studenckich praktyk zawodowych przysługuje jednorazowo w roku akademickim dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Rektora.

§ 2

Kierownik wydziałowy studenckich praktyk z wyjątkiem praktyk związanych z pracą dyplomową inżynierską, licencjacką lub magisterską, z tytułu wykonywania prac administracyjnych i organizacyjnych otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł za 100 i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów. Jeżeli praktyka trwa krócej niż 1 miesiąc, to miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki. Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł.

§ 3

Za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami, opiekun praktyki otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł za grupę 24 i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów. Jeżeli praktyka trwa krócej niż 1 miesiąc to miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki. Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł.

 § 4

Dziekan pełniący nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zapewnia kadrę, o której mowa w § 2 i w § 3.

§ 5

1. Opiekun zakładowy praktyki pedagogicznej - nauczyciel szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej - otrzymuje:

1)   za wykonanie obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad studentami podczas odbywania praktyk pedagogicznych ciągłych, kwotę w wysokości – 40 zł za każdy tydzień praktyki 1 studenta,

2)   za wykonanie obowiązków związanych z przeprowadzeniem 1 godziny zajęć z udziałem 1 grupy studenckiej podczas odbywania praktyk śródrocznych, kwotę w wysokości – 30 zł za efektywne zajęcia pokazowe dla studentów.

2.    Kwoty, o których mowa w ust.1 przysługują za okres trwania praktyki i będą wypłacane na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej, którą należy zarejestrować w Dziale Płac przed rozpoczęciem praktyki.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 67/2011 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2011
Data publikacji:
04.01.2012 12:46
Data aktualizacji:
08.02.2017 09:22
Liczba wyświetleń:
2692
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz94za prakty2011-2012.doc40 KB