Nr 78/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 78/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 r.

 

w sprawie Regulaminu Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią

Komputerową OLMAN

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 811 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się Regulamin Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską siecią Komputerową OLMAN stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ogólne.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zasad prowadzenia działalności komercyjnej przez Regionalne Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 Załącznik

do Zarządzenia nr 78

Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

REGULAMIN

OŚRODKA EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA MIEJSKĄ SIECIĄ KOMPUTEROWĄ OLMAN

 

§ 1

 

 1. Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną do realizacji zadań związanych z budową, eksploatacją i zarządzaniem Miejską Siecią Komputerową OLMAN, zgodnie z Regulaminem Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN, zwanej dalej Siecią Miejską.

 2. Miejska Sieć Komputerowa OLMAN w Olsztynie współpracuje z Centrami Informatycznymi innych Miejskich Sieci Komputerowych na terenie Polski. 

 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Olsztynie przy ul. Heweliusza 8.

 

§ 2

 

 1. Celem Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN w Olsztynie jest tworzenie szybkich połączeń teleinformatycznych pomiędzy jednostkami Porozumienia oraz zapewnienie łączności z naukowo-akademickimi miejskimi sieciami komputerowymi w ramach Polskiego Internetu Optycznego PIONIER, operatorami internetu naukowo-akademickimi i komercyjnymi w Polsce i na świecie.

 2. Do zadań Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN należy w szczególności:

  1. realizacja zadań związanych z budową, eksploatacją i zarządzaniem Siecią Miejską,

  2. wykonywanie zaleceń Zarządzającego Siecią Miejską,

  3. planowanie rozwoju, przedstawianie inicjatyw rozbudowy Sieci Miejskiej, budowy nowych odcinków oraz zakupu obsługujących ich urządzeń,

  4. nadzór techniczny i merytoryczny nad realizacją inwestycji budowlanych w Sieci Miejskiej,

  5. nadzór nad prawidłową eksploatacją Sieci Miejskiej, w tym elementami tej sieci umieszczonymi w jednostce wiodącej,

  6. wykonywanie zadań operacyjnych związanych z administracją, eksploatacją, utrzymaniem ruchu i diagnostyką urządzeń oraz okablowania Sieci Miejskiej,

  7. administrowanie urządzeniami i zasobami Sieci Miejskiej,

  8. zarządzanie adresacją w Sieci Miejskiej, przydzielanie adresacji sieciom lokalnym,

  9. prowadzenie rozliczeń finansowych użytych zasobów Sieci Miejskiej,

  10. utrzymywanie bieżących kontaktów z administratorami sieci lokalnych podłączonych do Sieci Miejskiej,

  11. planowanie i wykonywanie prac związanych z udostępnianiem i poszerzaniem oferty usług sieciowych w Sieci Miejskiej,

  12. przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyłączenie sieci lokalnych do Sieci Miejskiej, podłączanie sieci lokalnych nowych użytkowników,

  13. Współpraca z jednostkami uczelni odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne,

  14. Zarządzanie serwerami usług sieciowych w tym utrzymywanie usług DNS, serwerów pocztowych, serwerów www, znajdujących się w zarządzaniu i eksploatacji Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN,

  15. prowadzenie odpłatnych szkoleń i konsultacji,

  16. samokształcenie i doskonalenie umiejętności obsługi sieci, zdobywanie certyfikatów technicznych,

  17. współpraca naukowa i techniczna z instytucjami zewnętrznym,

 

§ 3

 1. W celu realizacji powierzonych zadań Ośrodek prowadzi działalność polegającą na odpłatnym świadczeniu operatorskich usług telekomunikacyjnych.

 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest z zachowaniem przepisów ogólnych obowiązujących w tym zakresie.

 3. W celu właściwego rozliczenia przychodów osiąganych z tytułu komercyjnej działalności usługowej prowadzi się odrębne konto finansowe.

 

§ 4

 

 1. Ośrodkiem kieruje, powoływany i odwoływany przez Rektora, Kierownik.

 2. Kierownik Ośrodka jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Ośrodku i w tym zakresie:

  1. przedstawia Rektorowi wnioski w sprawach zatrudnienia, awansowania, nagradzania,

  2. określa zakresy czynności pracownikom Ośrodka.

 3. Do zakresu działania Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

  1. organizacja działalności Ośrodka w ramach zatwierdzonych planów i posiadanych środków finansowych,

  2. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami Ministerstwa Nauki współpracujących w zakresie Informatyzacji, zewnętrznych instytucji współpracujących z Siecią Miejską, a także instytucjami wykonującymi zadania na rzecz Sieci Miejskiej,

  3. nadzorowanie podziału i wykorzystania środków finansowych otrzymywanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach SPUB lub środków inwestycyjnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł,

  4. organizowanie procesu utrzymania bieżącej eksploatacji sieci, w tym przedstawianie Zarządzającemu Miejską Siecią Komputerową OLMAN aktualnych potrzeb kadrowych, organizacyjnych i merytorycznych,

  5. przedstawianie Zarządzającemu Miejską Siecią Komputerową OLMAN harmonogramów działań inwestycyjnych, planów rozwoju i utrzymania,

  6. przedstawianie sprawozdań finansowych i rzeczowych z działań Ośrodka,

  7. opracowywanie i przedkładanie Zarządzającemu Miejską Siecią Komputerową OLMAN propozycji aktów normujących eksploatację i zarządzanie Siecią Miejską oraz zasady rozliczeń za usługi świadczone w Sieci Miejskiej,

  8. realizowanie zaleceń Zarządzającego Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w zakresie bieżącej eksploatacji Sieci Miejskiej oraz w sprawach spornych, wynikłych z niewłaściwego jej użytkowania.

 4. Kierownik Ośrodka odpowiada za realizację powierzonych zadań, w szczególności za:

  1. prawidłowe funkcjonowanie Sieci Miejskiej,

  2. prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi środkami i majątkiem,

  3. wykonywanie planów,

  4. politykę kadrową realizowaną w Ośrodku.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Raktora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.11.2011
Data publikacji:
07.12.2011 06:09
Data aktualizacji:
08.02.2017 09:46
Liczba wyświetleń:
2589
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz78regOLMAN.doc88 KB