Nr 77/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 77/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 r.

 

w sprawie Regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 810 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się Regulamin Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ogólne.

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 77

Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

Regulamin

Regionalnego Centrum Informatycznego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

 1. Regionalne Centrum Informatyczne, zwane dalej RCI, jest jednostką ogólnouczelnianą.

 2. Głównymi celami działania RCI są:

  1. zapewnienie pracownikom i studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych;

  2. planowanie rozwoju i zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną Uczelni służącą wspieraniu działań naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uniwersytetu;

  3. udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych i procesu dydaktycznego;

  4. prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze informatyki;

  5. nadzór i eksploatacja ogólnouczelnianych systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią;

  6. organizowanie centralnych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania;

  7. współtworzenie, wdrażanie i kontrola realizacji polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony danych osobowych, legalności użytkowanego oprogramowania;

  8. inicjowanie kierunków rozwoju informatyzacji Uniwersytetu i dbałość o rozwój technologiczny stosowanych technik informatycznych;

  9. współpraca z innymi instytucjami w zakresie technologii informatycznych.

 

§ 2

 Struktura organizacyjna

W ramach RCI funkcjonują:

 1. Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej,

 2. Ośrodek Edukacji Informatycznej,

 3. Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych,

 4. Dział Informatycznej Obsługi Uczelni.

 

§ 3

Zadania jednostek organizacyjnych RCI

 

Jednostki organizacyjne RCI realizują następujące zadania:

 1. Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej:

  1. zarządzanie i eksploatacja zasobami uczelnianej sieci komputerowej,

  2. zarządzanie serwerami usług sieciowych,

  3. współtworzenie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego,

  4. prowadzenie ogólnouczelnianego serwisu sieciowego i uczelnianego helpdesku;

 2. Ośrodek Edukacji Informatycznej:

  1. wdrażanie nowoczesnych form edukacji wykorzystujących technologie multimedialne, telewizję wysokiej rozdzielczości, systemy zdalnego nauczania,

  2. pełnienie roli centrum powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa regionu centrum inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę oraz ośrodka

  3. kształcenia informatycznego pracowników Uniwersytetu i mieszkańców regionu;

 3. Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych:

  1. gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu zasobów obliczeniowych w postaci klastra obliczeniowego, specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych;

 4. Dział Informatycznej Obsługi Uczelni:

  1. planowanie komputeryzacji i informatyzacji Uczelni,

  2. praca nad tworzeniem, wdrożeniami, nadzór i eksploatacja ogólnouczelnianych systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią,

  3. prowadzenie szkoleń przy wdrażaniu nowych aplikacji,

  4. nadzorowanie zamówień i zakupów oprogramowania, sprzętu komputerowego pod kątem jego ujednolicenia i kompatybilności w skali uczelni,

  5. udział w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie kryteriów oceny w trybach przetargowych,

  6. kontrola legalności oprogramowania,

  7. przygotowywanie wniosków o środki na ogólnouczelniane potrzeby w zakresie komputeryzacji i informatyzacji.

 

§ 4

 1. RCI kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Rektora.

 2. Dyrektor RCI jest bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników RCI i podlega Rektorowi.

 3. Dyrektor RCI w szczególności:

  1. opracowuje roczne plany oraz sprawozdania z działalności RCI i przedstawia je Rektorowi po zaopiniowaniu przez Radę RCI,

  2. organizuje i kieruje działalnością RCI w ramach zatwierdzonych planów i posiadanych środków finansowych i jest odpowiedzialny za ich wykonanie,

  3. odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi RCI środkami i majątkiem,

  4. odpowiada za politykę kadrową realizowaną w RCI,

  5. określa zakres czynności pracowników RCI, przedstawia Rektorowi wnioski pracowników w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania.

 4. Kierowników jednostek organizacyjnych RCI powołuje Rektor na wniosek dyrektora RCI.

 

§ 5

 1. W RCI działa Rada RCI, w skład której wchodzą:

  1. dyrektor, jego zastępcy i kierownicy działów,

  2. pracownicy z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnieni w Centrum,

  3. powołani przez Rektora przedstawiciele Wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

  4. Przewodniczący Rady Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN.

 2. Kadencja Rady RCI jest zgodna z kadencją organów kolegialnych Uniwersytetu.

 3. Pracami Rady RCI kieruje Przewodniczący wybierany spośród członków Rady.

 4. Do kompetencji Rady RCI należy opiniowanie:

  1. programów i planów działalności i sprawozdań RCI,

  2. podejmowanych przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych,

  3. projektów, strategicznych decyzji inwestycyjnych i rozwojowych RCI.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.11.2011
Data publikacji:
07.12.2011 06:02
Data aktualizacji:
08.02.2017 09:47
Liczba wyświetleń:
2938
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarznr77regRCI.doc88 KB