UCHWAŁA Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 5 grudzień, 2011 - 09:27

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 785

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Traci moc Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjęty uchwałą Nr 83 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku w brzmieniu określonym uchwałą nr 438 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 785

z dnia 25 listopada 2011 roku

S T A T U T

UNIWERSYTETU

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

Spis treści

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2. Organy Uniwersytetu i ich kompetencje

Rozdział 3. Organizacja Uniwersytetu

Rozdział 4. Mienie i finanse oraz administracja Uniwersytetu

Rozdział 5. Pracownicy Uniwersytetu

Rozdział 6. Studia i studia doktoranckie. Prawa i obowiązki studentów oraz doktorantów

Rozdział 7. Przepisy porządkowe dotyczące zgromadzeń

Rozdział 8. Uroczystości akademickie

Rozdział 9. Zasady wprowadzania zmian do Statutu

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

 

Załączniki:

nr 1. Godło Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

nr 2. Sztandar Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

nr 3. Znak graficzny (logo) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

nr 4. Medal „Benemerenti Universitati Nostrae”, Złoty, Srebrny, Brązowy Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Odznaka „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

nr 5. Ordynacja wyborcza do organów uczelni

nr 6. Zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego

nr 7. Kryteria i tryb okresowej oceny nauczycieli akademickich

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, utworzony na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) zwany dalej „Uniwersytetem”, jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.

2.      Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest UWM.

3.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie używa nazwy w tłumaczeniu na język łaciński: Universitas Varmiensis - Masuriensis in Olsztyn” oraz angielski: University of Warmia and Mazury in Olsztyn.

4.      Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112. poz. 654 z późn. zm.) w rozumieniu której Uniwersytet jest uczelnią medyczną, innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. Wydział Teologii w swojej działalności naukowo-dydaktycznej rządzi się przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie oraz Umową zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

5.      Uniwersytet ma osobowość prawną.

6.      Siedzibą Uniwersytetu jest Olsztyn.

7.  Uniwersytet jest autonomiczny we wszystkich obszarach swego działania na zasadach określonych w ustawie.

8.      Nadzór nad działalnością Uniwersytetu w zakresie zgodności z prawem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Wydział Teologii pozostaje ponadto pod nadzorem władz Kościoła katolickiego w zakresie ustalonym w Umowie zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Władze kościelne reprezentuje Arcybiskup Metropolita Warmiński jako Wielki Kanclerz Wydziału Teologii.

9.  Uniwersytet reprezentowany przez rektora jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

10.  Uniwersytet promuje własną działalność i osiągnięcia na zasadach określonych w decyzjach organów Uniwersytetu lub w zawieranych umowach.

 

§ 2

1.      Uniwersytet posiada sztandar, godło i znak graficzny (logo).

2.      Sztandar ma kształt prostokątnego płata tkaniny o proporcjach boków 1,1:1 otoczonego złotymi frędzlami. Na awersie sztandaru jest umieszczone godło państwowe na czerwonym tle oraz poniżej napis majuskułą SCIENTIAE ET PATRIAE w kolorze złotym, na rewersie – godło Uniwersytetu na ciemnoniebieskim tle. Sztandar przymocowany jest do drzewca zakończonego orłem koloru srebrnego ze złotą koroną. Na drzewcu poniżej podstawy z orłem, po głównej stronie płata sztandaru, umieszczona jest biało-czerwona szarfa. Wzór sztandaru Uniwersytetu jest zamieszczony w załączniku Nr 2.

3.      Godłem Uniwersytetu jest wizerunek orła białego z otwartą złotą koroną, z głową zwróconą w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, na ciemnoniebieskim tle. Dziób orła jest w kolorze złotym. Na korpusie orła znajduje się tarcza koloru czerwonego w złotej obwódce, na której polu widnieją trzy stylizowane złote berła, symbolizujące środowiska naukowe, z których powstał Uniwersytet, a w otoku napis majuskułą w kolorze białym: UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w OLSZTYNIE. Godło Uniwersytetu umieszcza się w salach: Senatu, rad wydziałów, aulach i innych miejscach uznanych za godne. Wzór godła Uniwersytetu jest zamieszczony w załączniku nr 1.

4.      Wzór logo jest zamieszczony w załączniku nr 2.

5.      Jednostki organizacyjne Uniwersytetu mogą posiadać własne znaki graficzne oraz barwy.

6.      Zasady udostępniania logo Uniwersytetu lub stosowania przez jednostki Uniwersytetu odrębnych znaków graficznych i barw określa rektor.

 

§ 3

1.      Uniwersytet może przyznawać osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom zasłużonym dla Uniwersytetu:

1)     medal „Benemerenti Universitati Nostrae”,

2)     medal okolicznościowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

3)     złoty, srebrny i brązowy „Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, zwany dalej Laurem,

4)     odznakę „zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

2.      Medal „Benemerenti Universitati Nostrae” nadaje rektor na wniosek Kapituły Medalu pozytywnie zaopiniowany przez senat. Kapitułę Medalu powołuje senat na wniosek rektora.

3.      Medal okolicznościowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznaje senat.

4.  „Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” oraz odznakę „zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” przyznaje rektor.

5.      Regulaminy określające zasady i tryb nadawania medali, Lauru oraz odznaki uchwala senat.

6.      Wzór medalu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i Lauru i odznaki, o których mowa w ust. 4 są zamieszczone w załączniku nr 3.

 

§ 4

1.      Akademickim tytułem honorowym, nadawanym przez Uniwersytet, jest tytuł doktora honoris causa.

2.      Tytuł doktora honoris causa nadaje się w dowód uznania polskim i zagranicznym mężom stanu, pracownikom nauki, twórcom i obrońcom praw człowieka w dowód uznania za wybitne osiągnięcia.

3.      Postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa wszczyna senat na wniosek organu kolegialnego uprawnionego do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

4.      Senat, na wniosek organu, o którym mowa w ust. 3, powołuje promotora oraz trzech recenzentów niebędących pracownikami Uniwersytetu do oceny zasadności wniosku.

5.      Uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa podejmuje senat po zapoznaniu się z treścią recenzji i uchwały właściwego organu kolegialnego Uniwersytetu.

 

§ 5

1.      Profesorowi innej uczelni krajowej lub zagranicznej niezatrudnionemu w Uniwersytecie może być przyznany status honorowego profesora Uniwersytetu.

2.      Status honorowego profesora przyznaje rektor na wniosek dziekana złożony za zgodą rady wydziału lub kierownika jednostki pozawydziałowej i pozytywnie zaopiniowany przez senat.

3.      Szczegółowe zasady, tryb przyznawania statusu honorowego profesora oraz zasady jego udziału w działalności Uniwersytetu określa senat.

 

§ 6

1.      Misją Uniwersytetu jest odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów oraz upowszechnianie osiągnięć nauki oraz wartości kultury.

2.      Uniwersytet w swoich działaniach kieruje się zasadami wolności: nauczania, badań naukowych oraz twórczości artystycznej.

3.      Do podstawowych zadań Uniwersytetu należy:

1)     kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej,

2)     wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,

3)     prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych i wdrożeniowych,

4)     kształcenie i promowanie kadr naukowych,

5)     upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych z zachowaniem zasady poszanowania własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego,

6)     prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,

7)     stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów i pracowników, w tym sportu kwalifikowanego,

8)     współdziałanie i aktywizowanie społeczności lokalnych i regionalnych,

9)     stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych,

10) prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej w dziedzinie nauk medycznych oraz uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej i weterynaryjnej w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności leczniczej i przepisach o zakładach leczniczych dla zwierząt.

4.      Wykłady uniwersyteckie są otwarte.

5.      Uniwersytet wykonując zadania określone w ust. 3 współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, innymi instytucjami oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiego szkolnictwa wyższego.

6.      W Uniwersytecie mogą działać: specjalistyczne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, kliniki oraz oddziały kliniczne funkcjonujące na bazie obcej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112. poz. 654 z późn. zm.).

7.      Uniwersytet może prowadzić obszary specjalne wydzielone do realizacji badań i obserwacji przyrody w warunkach naturalnych, w formach nie objętych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

 

§ 7

1.      Wyrazem uhonorowania osoby szczególnie zasłużonej dla Uniwersytetu może być nazwanie jej imieniem gmachu, audytorium, umieszczenie w budynku Uniwersytetu tablicy okolicznościowej lub wnioskowanie do właściwych organów o nazwanie imieniem tej osoby ulicy i innych obiektów.

2.      W sprawach, o których mowa w ust. 1 uchwałę podejmuje senat na wniosek rektora.

 

§ 8

1.      Pracownicy Uniwersytetu oraz doktoranci i studenci tworzą samorządną społeczność akademicką.

2.      Społeczność akademicka uczestniczy w zarządzaniu Uniwersytetem za pośrednictwem organów kolegialnych i jednoosobowych.

 

Rozdział 2

Organy Uniwersytetu i ich kompetencje

 

§ 9

1.      Organami kolegialnymi Uniwersytetu są senat i rady wydziałów.

2.      Organami jednoosobowymi Uniwersytetu są rektor i dziekani powołani w drodze wyboru.

3.      Wyboru organów jednoosobowych dokonują kolegia elektorów.

 

§ 10

1.      Kadencja organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyborów, a kończy się z dniem 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.

2.      Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w organach kolegialnych określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.

 

§ 11

1.      Funkcji rektora i prorektora nie można łączyć z funkcją dziekana i prodziekana.

2.      Rektorem, prorektorem, dziekanem i prodziekanem w Uniwersytecie nie może być osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej.

 

§ 12

1.      W skład senatu wchodzą:

1)     rektor jako przewodniczący,

2)     prorektorzy,

3)     dziekani wydziałów,

4)     przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego po jednym z każdego wydziału,

5)     przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego z wydziału, który posiada największą liczbę nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (tylko w kadencji 2008-2012),

6)     przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich po jednym z każdego wydziału,

7)     przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w liczbie trzech, jednakże w kadencji 2008-2012 obowiązuje przedstawicielstwo w liczbie pięciu,

8)     przedstawiciele studentów i doktorantów, przy czym spośród studentów nie mniej niż po jednym z każdego wydziału oraz co najmniej jeden przedstawiciel spośród wszystkich doktorantów Uniwersytetu,

9)     jeden przedstawiciel jednostek międzywydziałowych.

2.      Udział przedstawicieli wynosi:

1)     nauczycieli akademickich nie więcej niż 74 %,

2)     pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do 6%,

3)     studentów i doktorantów co najmniej 20%. Liczbę doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności studentów w Uniwersytecie.

3.      Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę statutowego składu senatu, nie więcej jednak niż trzy piąte.

4.      W posiedzeniach senatu, z głosem doradczym, uczestniczą:

1)     kanclerz,

2)     kwestor,

3)     Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,

4)     przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku,

5)     osoby zaproszone przez rektora ze względu na przedmiot obrad.

5.      Tryb wyboru przedstawicieli wymienionych w ust. 1 pkt. 4 – 7 określa ordynacja wyborcza stanowiąca załącznik Nr 5.

 

§ 13

1.      Posiedzenia senatu zwołuje i przewodniczy im rektor lub prorektor wskazany przez rektora do pełnienia funkcji pierwszego zastępcy, zaakceptowany przez senat.

2.      Rektor zwołuje posiedzenie zwyczajne senatu co najmniej raz na 2 miesiące, z wyjątkiem okresu wakacji letnich.

3.      Powiadomienie o posiedzeniu senatu wraz z porządkiem obrad przekazywane jest w formie pisemnej w terminie nie później niż 7 dni przed datą posiedzenia senatu.

4.      Nadzwyczajne posiedzenie senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Senatu w terminie 7. dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zawiadomienie podawane jest do wiadomości w formie pisemnej oraz jako ogłoszenie na stronie internetowej Uniwersytetu.

5.      Senat może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb obrad senatu.

 

§ 14

1.      Do kompetencji senatu należy podejmowanie uchwał w sprawach:

1)     przyjęcia i zmiany Statutu,

2)     przyjęcia i zmiany regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminów studiów podyplomowych, zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie, określenia limitu naboru na studia i studia doktoranckie,

3)     tworzenia, przekształcania lub likwidacji poszczególnych kierunków studiów, przyjęcia wytycznych do tworzenia programów nauczania i planów studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz tworzenia i likwidacji specjalności na poszczególnych kierunkach studiów,

4)     określania efektów kształcenia, do których są dostosowane plany studiów i programy kształcenia, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia,

5)     ustalania głównych kierunków działalności Uniwersytetu,

6)     ustalania zasad działania Uniwersytetu oraz wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania zadań Uniwersytetu,

7)     tworzenia filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych,

8)     określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej,

9)     przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu,

10) zatwierdzania sprawozdania finansowego Uniwersytetu, zgodnie z ustawą o rachunkowości,

11) utworzenia własnego funduszu stypendialnego i określenia zasad przyznawania pracownikom i studentom pomocy z tego funduszu,

12) powołania uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich,

13) wszczynania postępowania o nadawanie tytułu doktora honoris causa, powoływanie promotora i recenzentów oraz podejmowanie uchwały o nadanie tytułu doktora honoris causa,

14) ustalania zasad przyznawania medali i odznak, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3,

15) ustalania regulaminów określających zasady i tryb nadawania medali, Lauru oraz Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”,

16) realizacji innych zadań Uniwersytetu niezastrzeżonych przez obowiązujące przepisy do kompetencji innych organów.

2.      Do kompetencji senatu należy wyrażanie zgody w sprawach:

1)     zawarcia przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,

2)     tworzenia jednostek ogólnouczelnianych, fundacji lub spółek prowadzących działalność gospodarczą, handlową, usługową, szkoleniową lub naukową, utworzenia akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową,

3)     przystąpienia do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia spółki lub fundacji,

4)     nabycia, zbycia lub obciążenia:

a)     nieruchomości bez względu na wartość,

b)     sprzętu, aparatury lub innego mienia ruchomego o cenie jednostkowej powyżej 100-krotnej wartości środka trwałego,

c)      mienia przy jednorazowej transakcji o łącznej wartości powyżej 200-krotnej wartości środka trwałego,

5)     przyjęcia darowizny, spadku lub zapisu o wartości przekraczającej 200-krotnie wartość środka trwałego, z wyłączeniem nieruchomości.

3.      Do zadań senatu należy wyrażanie opinii:

1)     społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, radę podstawowej jednostki organizacyjnej lub członka senatu,

2)  w sprawie obsady stanowisk kierowniczych w pozawydziałowych jednostkach organizacyjnych,

3)     w sprawach rozwiązania stosunku pracy z mianowanymi nauczycielami akademickimi, zatrudnionymi w jednostkach pozawydziałowych,

4)     w zakresie tworzenia, przekształcania lub likwidacji podstawowych i pozawydziałowych jednostek organizacyjnych, filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego,

5)     dotyczących wniosków o mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego,

6)     dotyczących wniosków o przyznanie statusu honorowego profesora Uniwersytetu.

4.      Do zadań senatu należy także:

1)     ocena działalności Uniwersytetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jego działalności oraz ocena działalności rektora,

2)     ustalanie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania zadań Uniwersytetu,

3)     określanie zasad polityki kadrowej, warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych,

4)     ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi.

5.      Senat ponadto może:

1)     określać liczbę stanowisk profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego na poszczególnych wydziałach,

2)  dokonywać oceny działalności wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

 

§ 15

1.      Uchwały senatu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2.  Uchwały senatu wymagają formy pisemnej, zapisu w rejestrze uchwał i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.      Opinie senatu są rejestrowane w protokole z posiedzenia.

4.      Uchwały senatu podejmowane są w głosowaniach jawnych, z wyjątkiem spraw osobowych.

 

§ 16

1.      Senat powołuje stałe i doraźne komisje senackie określając zakres i kierunki ich działania. Doraźne komisje senackie powoływane są w celu rozpatrzenia określonej sprawy.

2.   Komisje senackie są ciałami doradczymi, które w zakresie swojej właściwości przedmiotowej przedkładają senatowi opracowania, stanowiska lub opinie.

3.      Do komisji senackich mogą być powoływani członkowie senatu i inni pracownicy Uniwersytetu.

4.      Kadencja komisji senackich rozpoczyna się z dniem powołania i kończy wraz z upływem kadencji senatu.

 

§ 17

1.      Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz. Rektor jest przełożonym studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu.

2.      Rektor wyznacza jednego z prorektorów do pełnienia funkcji pierwszego zastępcy rektora na pierwszym posiedzeniu senatu.

3.      Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu lub kanclerza, w szczególności:

1)     podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu,

2)     tworzy, przekształca i znosi jednostki, o których mowa w § 35 ust. 1, na zasadach przyjętych w Statucie,

3) na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału tworzy i likwiduje studia podyplomowe,

4)     sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uniwersytetu,

5)     dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu,

6)     określa zakres obowiązków i kompetencji prorektorów oraz kanclerza,

7)     sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia,

8)     sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni,

9)    przekształca i likwiduje podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, w tym jednostki zamiejscowe,

10) rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni, uchwalaną przez senat. Uchwała może określić środki na wdrażanie tej strategii, w tym pochodzące z funduszu rozwoju uczelni.

4.      Na zasadach określonych w odrębnych przepisach rektor ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5.      Rektor może w formie pisemnej upoważnić imiennie pracowników Uniwersytetu do podejmowania określonych czynności prawnych lub do składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie.

6.      Rektor może ustanawiać pełnomocników.

7.    Dla prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu i realizacji bieżących zadań rektor wykonuje uchwały senatu oraz wydaje zarządzenia i decyzje.

8.      Rektor sprawuje nadzór nad realizacją zadań obronnych określonych w ustawie oraz w ramach powszechnego obowiązku obrony wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz innych aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

§ 18

1.      Rektor jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

2. Prorektorzy wybierani są na wniosek rektora elekta spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

3.      Tryb wyboru rektora i prorektorów określa ordynacja wyborcza stanowiąca załącznik nr 5 do Statutu.

 

§ 19

1.      Zastępcami rektora są prorektorzy w liczbie nie większej niż pięciu.

2.      Prorektorem może być osoba, której podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet.

3. Kandydat na prorektora ds. studenckich i doktorantów musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w kolegium elektorów wyrażoną w terminie siedmiu dni od przedstawienia kandydatury.

4.      Brak stanowiska przedstawicieli, w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się za wyrażenie zgody.

 

§ 20

W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez rektora przed upływem kadencji, prorektor sprawujący funkcję pierwszego zastępcy rektora organizuje w ciągu miesiąca wybory uzupełniające na pozostały okres kadencji.

 

§ 21

1.      W skład rady wydziału wchodzą:

1)     dziekan,

2)     prodziekani,

3)     nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnieni na wydziale z zastrzeżeniem ust. 3,

4)     przedstawiciele:

a)     pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale w liczbie nie mniejszej niż 15 % składu rady wydziału,

b)     pracowników Uniwersytetu zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie nie większej niż 5% składu, ale co najmniej jedna osoba,

c)      studentów i doktorantów wydziału w liczbie równej 20% składu rady wydziału proporcjonalnie do liczebności tych grup.

2.      Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią 60% składu członków rady wydziału.

3.      Jeśli liczba nauczycieli akademickich wymienionych w ust. 1 pkt 3 przekracza 30 osób, rada wydziału może uchwalić, że w skład rady wchodzi ustalona przez nią liczba wybranych zgodnie z regulaminem przedstawicieli tej grupy.

4.      Doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela, jeżeli wydział prowadzi studia doktoranckie.

5.      W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku.

6.      W posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni na wydziale przed przejściem na emeryturę.

7.      Ze względu na przedmiot obrad w posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym również inne osoby zaproszone przez dziekana.

8.      Tryb wyboru przedstawicieli wymienionych w ust. 1 pkt 4 określa ordynacja wyborcza stanowiąca załącznik nr 5.

 

§ 22

1.      Posiedzenia zwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z wyłączeniem okresu wakacji.

2.      Posiedzenia nadzwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków rady w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zawiadomienie podawane jest do wiadomości w formie pisemnej oraz jako ogłoszenie na stronie internetowej wydziału.

3.      Posiedzeniom rady wydziału przewodniczy dziekan lub wskazany przez niego prodziekan.

4.      Powiadomienie o posiedzeniu rady wydziału, wraz z porządkiem obrad, przekazywane jest w formie pisemnej w terminie nie później niż 7 dni przed datą posiedzenia rady.

5.      Rada wydziału może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy.

6.      Uchwały rady wydziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

§ 23

1.      Do kompetencji rady wydziału należy uchwalanie:

1)     planu rzeczowo-finansowego wydziału,

2)  planów studiów i programów nauczania, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat,

3)   planów i programów studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat,

4)  planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat,

5)     wniosków w sprawie tworzenia i likwidacji kierunków studiów,

6)     podejmowanie uchwał w sprawach realizacji innych zadań wydziału nie zastrzeżonych przez obowiązujące przepisy do kompetencji innych organów.

2.      Do kompetencji rady wydziału należy opiniowanie:

1)     wniosków w sprawie nagród i odznaczeń,

2)     wniosku dziekana o liczbie prodziekanów,

3)     wniosków dziekana w sprawie utworzenia, przekształcenia lub zniesienia jednostek organizacyjnych wydziału,

4)     wniosków przedstawiających kandydatów na funkcje dyrektorów instytutów, kierowników katedr, zakładów i klinik oraz wniosków w sprawach ich odwołania,

5)     kandydatów do wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich,

6)     wniosków dziekana w sprawie tworzenia i likwidacji studiów podyplomowych,

7)     kandydatów z wydziału do organów doradczych senatu i rektora,

8)     wniosków o udzielenie urlopów, o których mowa w § 80, § 81 i § 83.

3.      Ponadto do kompetencji rady wydziału należy:

1)     ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału,

2)     dokonywanie okresowej oceny jednostek wydziału prowadzących działalność dydaktyczną, naukową i doświadczalną, przedstawianie ocen i wniosków kierownikom tych jednostek oraz Rektorowi,

3)     wyrażanie opinii dotyczących rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim zatrudnionym na wydziale na podstawie art. 125 ustawy,

4)     ustalanie zasad i trybu przyjęć na studia oraz studia doktoranckie,

5)     ustalanie zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,

6)     tworzenie i likwidacja specjalności i specjalizacji na poszczególnych kierunkach w zależności od standardów kształcenia obowiązujących dla danego kierunku studiów,

7)     sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją i właściwym poziomem działalności dydaktycznej wydziału,

8)     sprawowanie nadzoru nad działalnością naukową wydziału oraz rozwojem naukowym i dydaktycznym jego pracowników,

9)     nadawanie stopni doktora i doktora habilitowanego oraz podejmowanie uchwał w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego – zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,

10) ocena działalności dziekana oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań dziekana z działalności wydziału,

11) rozpatrywanie skarg na działalność dziekana,

12) wnioskowanie o przyznanie statusu honorowego profesora Uniwersytetu,

13) wnioskowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa.

 

§ 24

Do rad wydziałów stosuje się przepisy § 16.

 

§ 25

1.      Kierownikiem wydziału jest dziekan.

2.      Dziekanem może zostać osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

3.      Zastępcami dziekana są prodziekani w liczbie nie większej niż czterech w zależności od zadań dydaktycznych, naukowych lub artystycznych realizowanych na wydziale.

4.  Prodziekanem może zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora, dla której podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet.

5.      Do wyboru prodziekana właściwego ds. studenckich i doktorantów stosuje się przepisy § 19 ust. 3 i 4.

6.  W ramach czynności należących do kompetencji dziekana, prodziekan może działać z upoważnienia dziekana.

7.      Wyboru dziekana i prodziekanów dokonuje kolegium elektorów w trybie określonym w ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 5.

 

§ 26

1.      Dziekan jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów wydziału.

2.      Dziekan podejmuje decyzje dotyczące wydziału, nie należące do kompetencji innych organów Uniwersytetu lub kanclerza oraz:

1)     przedstawia radzie wydziału sprawy wymagające rozpatrzenia przez ten organ,

2)     zapewnia realizację uchwał rady wydziału,

3)     określa zakres działania prodziekanów,

4)     zarządza mieniem wydziału i dysponuje środkami finansowymi, zgodnie z udzielonym przez rektora upoważnieniem,

5)     sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,

6)     podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wydziału,

7)     dba o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na wydziale,

8)     dokonuje rozdziału zajęć dydaktycznych prowadzonych na wydziale,

9)     zatwierdza i kontroluje plan zajęć prowadzonych na wydziale,

10) współpracuje z innymi wydziałami lub innymi jednostkami Uniwersytetu w sprawach dydaktycznych,

11) współpracuje z radą wydziałową samorządu studenckiego oraz radą wydziałową samorządu doktorantów.

3.      Dziekan sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału.

4.      W ramach kontroli tych jednostek może zażądać wyjaśnień od pracowników, studentów i doktorantów.

5.      Dziekan organizuje konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich.

6.      Dziekan jest odpowiedzialny za jakość kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na wydziale.

7.      Dziekan dba o rozwój naukowy nauczycieli akademickich oraz dyscyplin naukowych na wydziale.

8.      Dziekan opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią rozwoju uczelni.

9.      Ponadto dziekan:

1)     odpowiada za realizację planu rzeczowo-finansowego wydziału,

2)     sprawuje nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi oraz mieniem wydziału,

3)     przedstawia radzie wydziału, w okresach półrocznych, sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,

4)     nadzoruje opracowywanie i realizację planu badań naukowych,

5)     przygotowuje programy rozwoju wydziału oraz projekty zmian dotyczące struktury organizacyjnej na wydziale,

6)     organizuje współpracę wydziału z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi,

7)     przedstawia elektorom kandydatów na stanowiska prodziekanów,

8)  przedstawia do zaopiniowania radzie wydziału kandydatów na funkcje dyrektorów instytutów, kierowników katedr, zakładów i klinik,

9)     ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na wydziale,

10) przedstawia rektorowi, w terminie do 31. października, sprawozdanie z działalności wydziału w minionym roku akademickim,

11) ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji toku studiów,

12) powołuje komisje rekrutacyjne funkcjonujące na wydziale.

 

§ 27

1.      W zakresie przypisanych zadań, w sprawach nie zastrzeżonych przez obowiązujące przepisy do kompetencji innych organów dziekan wydaje decyzje administracyjne dotyczące studentów i doktorantów w sprawach, dla których odrębne przepisy przewidują obowiązek zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego.

2.      Od decyzji dziekana służy prawo wniesienia odwołania do rektora w terminie 14. dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

3.      W innych sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania wydziału dziekan podejmuje decyzje. Rektor uchyla decyzję dziekana wydaną z naruszeniem przepisów ustawy, Statutu, uchwały senatu, uchwały rady wydziału lub innych przepisów wewnętrznych Uniwersytetu lub naruszających ważny interes Uniwersytetu.

 

§ 28

1.      Dziekan i prodziekani mogą być odwołani przez kolegium elektorów, które ich wybrało.

2.      Wniosek o odwołanie dziekana może złożyć co najmniej połowa statutowego składu rady wydziału lub rektor.

3.   Wniosek o odwołanie prodziekana może być złożony przez dziekana, a wniosek o odwołanie prodziekana właściwego ds. studenckich również przez 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład kolegium elektorów.

4.    Uchwała o odwołaniu dziekana jest podejmowana większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków kolegium elektorów.

5.   Uchwała o odwołaniu prodziekana jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków kolegium elektorów.

 

§ 29

1.      Mandat członka organu kolegialnego oraz osoby sprawującej funkcję organu jednoosobowego wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1)     rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia pracownika do innej grupy pracowniczej,

2)     utraty funkcji, z pełnieniem której związany jest mandat,

3)     prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy,

4)     prawomocnego skazania za przestępstwo,

5)     zrzeczenia się mandatu,

6)     odwołania,

7)     śmierci.

2.      Mandat studenta lub doktoranta wygasa przed upływem czasu jego trwania w przypadku:

1)     skreślenia z listy studentów lub doktorantów,

2)     prawomocnego skazania za przestępstwo,

3)     prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną,

4)     odwołania go przez organ kolegialny,

5)     ukończenia studiów,

6)     zrzeczenia się mandatu,

7)     śmierci.

 

§ 30

1.      W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez dziekana lub prodziekana przepis § 20 stosuje się odpowiednio.

2.  W przypadku wygaśnięcia mandatu do organu kolegialnego przeprowadza się wybory uzupełniające.

 

§ 31

1.      Udział członków w posiedzeniach organów kolegialnych jak również w wyłonionych przez te organy komisjach jest obowiązkowy.

2.     Organizację wewnętrzną oraz zasady działania organów kolegialnych, w zakresie nieuregulowanym w Statucie, określają uchwalone przez te organy regulaminy.

 

§ 32

1.      Kanclerz Uniwersytetu kieruje administracją i gospodarką w zakresie określonym przez Statut oraz rektora.

2.      Kanclerza zatrudnia rektor, po zasięgnięciu opinii senatu.

3.      Kanclerz odpowiada za swoją działalność przed rektorem.

4.  Do zadań kanclerza należy podejmowanie działań oraz sprawozdawczość i nadzór w szczególności:

1)     zachowania, pomnażania i należytego wykorzystania majątku Uniwersytetu,

2)     planu rzeczowo- finansowego Uniwersytetu,

3)     analiz ekonomicznych dotyczących działalności Uniwersytetu,

4)     planowania i realizacji inwestycji budowlanych, remontów i modernizacji budynków oraz konserwacji urządzeń technicznych,

5)     zapewnienia środków technicznych niezbędnych do funkcjonowania Uniwersytetu,

6)     określania procedur niezbędnych do realizacji zadań przez nadzorowane jednostki.

5.      Szczegółowy zakres kompetencji kanclerza ustala rektor w drodze decyzji.

6.      Kanclerz realizuje swoje zadania przy pomocy zastępców.

 

§ 33

1.      Na wniosek kanclerza rektor zatrudnia zastępców kanclerza w liczbie nie większej niż czterech.

2. Zakres obowiązków zastępców kanclerza określa kanclerz w uzgodnieniu z rektorem z zastrzeżeniem § 34.

 

§ 34

1.      Kwestora powołuje i odwołuje rektor na wniosek kanclerza.

2.      Kwestor pełni funkcję głównego księgowego.

3.      Obowiązki i uprawnienia kwestora, jako głównego księgowego, regulują odrębne przepisy.

4.      Kwestorowi podlega Kwestura.

 

Rozdział 3

Organizacja Uniwersytetu

 

§ 35

1. Podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej lub artystycznej jest wydział.

2.      Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni przekształca i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii senatu.

3.  Wnioski o wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia lub likwidacji podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni senatowi przedkłada rektor.

4.  Wnioski, o których mowa w ust. 2 muszą zawierać szczegółowe propozycję nazwy wydziału, zakres działania, wewnętrzną strukturę organizacyjną i przewidywany skład osobowy oraz szczegółowe uzasadnienie. Wniosek o likwidację musi ponadto określać terminy i tryb rozliczenia osób odpowiedzialnych za działalność likwidowanej jednostki.

 

§ 36

1.      Zgodnie z ustaleniami Umowy określonej w § 1 ust. 8 Statutu, nadzór nad Wydziałem Teologii sprawowany przez władze kościelne dotyczy w szczególności:

1)     doboru nauczycieli akademickich i innych pracowników Wydziału,

2)     troski o tożsamość katolicką Wydziału polegającą na zagwarantowaniu realizacji programu studiów oraz wierności nauce katolickiej, zgodnie z normami zawartymi w Kodeksie prawa kanonicznego z 25 stycznia 1983 r., postanowieniami Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II „Sapientia Christiana” z dnia 29 czerwca 1979 r. i załączonymi do niej „Ordinationes”.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odrębne przepisy i postanowienia Umowy określonej w § 1 ust. 8 Statutu.

 

§ 37

1.      Jednostkami organizacyjnymi wydziałów mogą być instytuty i katedry z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Jednostkami organizacyjnymi wydziałów kształcących na kierunku lekarskim i kierunku weterynaria są katedry, zakłady, kliniki i oddziały kliniczne. Na wydziałach tych zakłady, kliniki i oddziały kliniczne mogą wchodzić w skład katedry.

3.  Na wydziale mogą być utworzone ośrodki jako jednostki organizacyjne wydziału realizujące zadania na rzecz studentów oraz jednostek organizacyjnych wydziału i Uniwersytetu.

4.   Jednostki wymienione w ust. 1, 2 i 3 tworzy, przekształca i znosi rektor, na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału.

5.   Wniosek o utworzenie lub przekształcenie jednostek wymienionych w ust. 1, 2 i 3 powinien zawierać: określenie celu i zakresu działalności naukowej lub artystycznej i dydaktycznej tych jednostek, źródła finansowania działalności jednostki, strukturę organizacyjną, skład osobowy.

6.      W przypadku zniesienia jednostki wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz określać terminy i tryb rozliczenia osób odpowiedzialnych za działalność znoszonej jednostki.

7.      Szczegółowy zakres działania jednostek, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 określają regulaminy organizacyjne tych jednostek.

 

§ 38

1.   Instytut jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność dydaktyczną i naukową lub artystyczną oraz usługową.

2.      Instytut można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym, liczącym przynajmniej piętnastu nauczycieli akademickich, co najmniej jedna osoba posiada tytuł profesora, a cztery osoby stopień doktora habilitowanego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu prac.

3.  W skład instytutu mogą wchodzić: zakłady, zespoły naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, pracownie, biblioteki.

4.  Zespoły naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, pracownie, biblioteki nie stanowią samodzielnych jednostek organizacyjnych, lecz tworzone są przez dyrektorów instytutów w ramach wewnętrznej organizacji pracy. Kierownictwo tych struktur dyrektor instytutu powierza nauczycielom akademickim lub innym pracownikom instytutu.

 

§ 39

1.  Katedra jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność dydaktyczną i naukową lub artystyczną oraz usługową.

2.    Katedrę można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym, liczącym przynajmniej pięciu pracowników, co najmniej jedna osoba posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego i jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego, dla której Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

3.  W skład katedry mogą wchodzić: zespoły naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, pracownie, biblioteki, z zastrzeżeniem § 37 ust. 2.

4.  Zespoły naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, pracownie, biblioteki nie stanowią samodzielnych jednostek organizacyjnych, lecz tworzone są przez kierowników katedr w ramach wewnętrznej organizacji pracy. Kierownictwo tych struktur kierownik katedry powierza nauczycielom akademickim lub innym pracownikom katedry.

 

§ 40

1.  Zakład jest jednostką organizacyjną instytutu, z zastrzeżeniem § 37 ust. 2, prowadzącą działalność dydaktyczną i naukową oraz usługową.

2.      Zakład można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym, liczącym co najmniej pięciu pracowników, przynajmniej jedna osoba posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego i jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

§ 41

1.      Klinikę można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym, liczącym co najmniej pięciu pracowników, przynajmniej jedna osoba posiada tytuł profesora nauk medycznych lub weterynaryjnych, lub stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub weterynaryjnych i jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.      Oddział kliniczny można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym, liczącym co najmniej trzech pracowników, przynajmniej jedna osoba posiada stopień doktora nauk medycznych lub weterynaryjnych i jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

§ 42

1.      W Uniwersytecie mogą być tworzone jednostki organizacyjne pozawydziałowe jako jednostki międzywydziałowe, ogólnouczelniane i środowiskowe prowadzące działalność zgodnie z kompetencjami określonymi w ich regulaminach.

2.      Jednostki pozawydziałowe mogą funkcjonować jako instytut, centrum, katedra, zakład (klinika), ośrodek, studium oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości i centra transferu technologii.

3. Uniwersytet może tworzyć również, na zasadach określonych w ustawie, jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne.

4.      Jednostki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 tworzy, przekształca i likwiduje rektor po zaopiniowaniu przez senat w trybie określonym w § 35 ust. 3.

 

§ 43

1.      W jednostkach organizacyjnych wydziałów oraz jednostkach pozawydziałowych działają rady, jako organy opiniodawczo-doradcze kierowników tych jednostek.

2.      Kadencja rady odpowiada kadencji kierownika tej jednostki.

3.      Radę powołuje dziekan, a w jednostkach pozawydziałowych rektor.

4.      W skład rady wchodzą:

1)     nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego,

2)     wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w liczbie nie przekraczającej 20% składu rady, jednak co najmniej jedna osoba,

3)     przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym.

5.  \Radzie przewodniczy kierownik jednostki organizacyjnej, a w przypadku centrum transferu technologii, osoba wybrana przez członków rady na funkcję przewodniczącego. Przewodniczący rady zobowiązany jest zwołać jej posiedzenie co najmniej raz w semestrze.

6.      W pracach rady mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.

7.      Do kompetencji rady należy w szczególności:

1)     opiniowanie kierunków działalności jednostki organizacyjnej,

2)     zgłaszanie i opiniowanie wniosków o awanse, nagrody, wyróżnienia i odznaczenia pracowników,

3)     zgłaszanie innych wniosków do dziekana oraz opiniowanie wniosków dziekana dotyczących działalności jednostki organizacyjnej.

8.  Rada może wystąpić do rektora z wnioskiem o przeprowadzenie konkursu na stanowisko kierownika jednostki.

 

§ 44

1.      W Uniwersytecie działa system biblioteczno-informacyjny, który tworzy Biblioteka Uniwersytecka wraz z innymi bibliotekami działającymi w Uniwersytecie.

2.      Biblioteka Uniwersytecka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną.

3.      Biblioteki w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu tworzy, przekształca i znosi rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.

4. \Organizację i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego, w tym Biblioteki Uniwersyteckiej określa regulamin nadany przez rektora na wniosek Rady Bibliotecznej.

5. \W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytet może przetwarzać dane osób, korzystających z tego systemu, a obejmujące: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, adres elektroniczny, miejsce pracy, numer albumu, PESEL.

6.      Zasady korzystania przez Uniwersytet z zasobów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej reguluje umowa między tymi podmiotami.

 

§ 45

1.      W Uniwersytecie działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora, powoływana przez Rektora na okres kadencji organów jednoosobowych.

2.      W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:

1)     przedstawiciele wydziałów, po jednym z każdego wydziału, delegowani przez radę wydziału,

2)     Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,

3)     czterej przedstawiciele Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek wydziałowych wybrani z grona pracowników bibliotecznych,

4)     przedstawiciel samorządu studenckiego,

5)     przedstawiciel samorządu doktorantów,

6)     przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie.

3.      Przewodniczącego Rady Bibliotecznej wybiera Rada spośród osób wymienionych w ust. 2 pkt 1 na swoim pierwszym posiedzeniu.

4.      W posiedzeniach Rady Bibliotecznej uczestniczą z głosem doradczym zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej i inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Bibliotecznej.

5.      Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:

1)     określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,

2)     występowanie do senatu i rektora z wnioskami w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego,

3)     wydawanie opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, w szczególności opiniowanie sprawozdań Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej składanych Senatowi oraz opiniowanie kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 46

1.      Prawo do korzystania ze zbiorów i urządzeń systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu mają:

1) \pracownicy, emerytowani pracownicy, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych Uniwersytetu,

2)     nauczyciele akademiccy i studenci innych szkół wyższych,

3)     pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk i innych placówek naukowo-badawczych,

4)     inne osoby.

2.      Opłaty mogą być pobierane:

1) \za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

2)     za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

3)     w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4)     za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

5)     za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3.      Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, ustala rektor.

 

§ 47

1.      Uniwersytet prowadzi Archiwum i Muzeum jako jednostkę ogólnouczelnianą.

2.      Kierownika Archiwum i Muzeum zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii Rady Archiwalnej.

3.      Rada Archiwalna jest organem opiniodawczym rektora powoływanym przez rektora.

4.      W skład Rady Archiwalnej wchodzą: czterej samodzielni pracownicy naukowi Uniwersytetu wyznaczeni przez rektora, właściwy zastępca kanclerza, kierownik Archiwum i zastępca kierownika Archiwum.

5.      Do zakresu działania Rady Archiwalnej należy w szczególności:

1)     ustalanie kierunków działalności archiwalnej, muzealnej i informacyjnej,

2) \ czuwanie nad prawidłową gospodarką przyznanymi środkami finansowymi mieniem Archiwum i Muzeum,

3)  występowanie do senatu i rektora z inicjatywą podejmowania działań dotyczących funkcjonowania Archiwum i Muzeum.

6.      Szczegółowe zasady działania Archiwum i Muzeum regulują odrębne przepisy.

 

§ 48

1.      Działalność wydawniczą w Uniwersytecie prowadzi Wydawnictwo jako jednostka ogólnouczelniana.

2.      Zakres działania Wydawnictwa obejmuje publikację prac naukowych, czasopism oraz pomocy dydaktycznych według, opracowanego przez Kolegium Wydawnicze i zatwierdzonego przez rektora, planu wydawniczego.

3.      Wydawnictwem kieruje, powołany przez rektora, redaktor naczelny we współpracy z Kolegium Wydawniczym.

4.      Kolegium Wydawnicze jest organem doradczym rektora.

5.      W skład kolegium wchodzą:

1)     przewodniczący,

2)     zastępca przewodniczącego,

3)     redaktor naczelny,

4)     redaktorzy działowi.

6.      Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego powołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu.

7. Zastępcę przewodniczącego Kolegium Wydawniczego powołuje rektor na wniosek przewodniczącego kolegium.

8.      Redaktorów działowych powołuje rektor na wniosek rad wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych.

9.      Kadencja Kolegium Wydawniczego odpowiada kadencji organów jednoosobowych.

 

§ 49

1.      Kierownikami wydziałowych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie są: dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zakładu, kierownik kliniki-ordynator, kierownik oddziału klinicznego-ordynator, dyrektor szpitala, kierownik ośrodka.

2.  Kierownikami pozawydziałowych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie są: dyrektor instytutu, dyrektor centrum, dyrektor akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, kierownik ośrodka i kierownik studium.

3.      W instytucie może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora instytutu. Zastępcę dyrektora instytutu powołuje rektor na wniosek dyrektora instytutu.

4.      W klinikach, oddziałach klinicznych i zakładach, w których pracę naukowo – dydaktyczną łączy się z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, może być utworzone stanowisko zastępcy kierownika, powoływanego przez rektora na wniosek kierownika, po zaopiniowaniu przez dziekana.

 

§ 50

1.      Kierowników jednostek, o których mowa w § 49 ust. 1 powołuje rektor na okres 5 lat.

2.  Kadencja kierownika jednostki rozpoczyna się 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się kadencja, a kończy 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja.

3.   W przypadku zmiany na stanowisku kierownika jednostki w trakcie trwania kadencji nowy kandydat powoływany jest na okres do końca kadencji.

4.   Kierownikiem jednostek, o którym mowa w § 49 ust. 1 może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, dla której Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

5.      Kierownikiem oddziału klinicznego lub zastępcą dyrektora instytutu może być osoba posiadająca tytuł lub stopień naukowy zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

6.      Prawo zgłaszania kandydata przysługuje dziekanowi i każdemu pracownikowi jednostki.

 

§ 51

1.      Na wydziałach kształcących na kierunku lekarskim i kierunku weterynaria powołanie do pełnienia funkcji kierownika kliniki- ordynatora i kierownika oddziału klinicznego- ordynatora, następuje po przeprowadzeniu konkursu.

2.  Konkurs na stanowiska wymienione w ust. 1, ogłasza i przeprowadza rektor. Zasady przeprowadzenia konkursu określa załącznik nr 5 do Statutu, z tym że rektor ogłasza konkurs i powołuje komisję konkursową na wniosek dziekana oraz powołuje dziekana lub prodziekana wydziału do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji konkursowej. Przewodniczący komisji przedstawia wyniki konkursu rektorowi, po zaopiniowaniu kandydatury przez radę wydziału.

 

§ 52

1.      Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 49 ust. 1 i 2, kierują działalnością podległych jednostek i są przełożonymi pracowników w nich zatrudnionych.

2.      Kierownicy, o których mowa w ust. 1, odpowiadają za właściwy dobór i rozwój kadry jednostek, realizację wyznaczonych jednostce zadań, za majątek i przydzielone środki finansowe oraz za warunki pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi.

3.      Szczegółowy zakres obowiązków kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów instytutów pozawydziałowych, dyrektorów centrów określają regulaminy organizacyjne tych jednostek.

 

§ 53

1.      Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej zatrudnia rektor, po zasięgnięciu opinii senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Biblioteczną.

2.      Dyrektor kieruje Biblioteką Uniwersytecką oraz nadzoruje funkcjonowanie systemu biblioteczno-informatycznego, a ponadto:

1)     jest przełożonym pracowników w niej zatrudnionych oraz zatrudnionych w bibliotekach wydziałowych,

2)     współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych w sprawach realizacji ich planów badawczych oraz w procesie kształcenia studentów,

3)     przygotowuje plany działalności bibliotecznej i nadzoruje ich wykonanie,

4)     przygotowuje projekty planu rzeczowo-finansowego w ramach przyznanych Bibliotece środków finansowych i nadzoruje ich wykonanie.

3.      Do zakresu obowiązków dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ma odpowiednie zastosowanie § 52.

4.   Zastępców dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, w liczbie nie większej niż dwóch, zatrudnia Rektor spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.

5.      Kierowników jednostek Biblioteki Uniwersyteckiej zatrudnia rektor na wniosek dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Rozdział 4

Mienie i finanse oraz administracja Uniwersytetu

 

§ 54

Mienie Uniwersytetu obejmuje własność oraz inne prawa majątkowe.

 

§ 55

1. Uniwersytet prowadzi samodzielną działalność finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz zasadami rachunkowości i prowadzenia gospodarki finansowej.

2.  Środki na prowadzenie działalności Uniwersytetu pochodzą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, z darowizn, z zapisów i spadków, w tym również pochodzenia zagranicznego, z bezzwrotnych środków pochodzenia zagranicznego oraz z tytułu odpłatnie prowadzonej w kraju lub za granicą działalności badawczej, dydaktycznej, socjalno-bytowej i usługowej oraz ze sprzedaży składników mienia własnego Uniwersytetu i odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie.

 

§ 56

1.      Czynności prawnych dotyczących mienia i gospodarki Uniwersytetu dokonuje rektor.

2.  Czynności prawnych dotyczących mienia i gospodarki w zakresie zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach dla innych organów, dokonuje kanclerz.

3.      W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu, w szczególności czynności związane z bieżącą eksploatacją składników mienia Uniwersytetu i utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym oraz z pobieraniem korzyści z powierzonych składników mienia, jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne do dokonywania tych czynności.

4.   Czynności podejmowane przez kanclerza przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają pełnomocnictwa rektora.

 

§ 57

1.      Roczny plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu, przedstawiony przez rektora, uchwala senat.

2.  W planie, o którym mowa w ust. 1, określa się podział zadań i środków finansowych na poszczególne rodzaje działalności.

 

§ 58

1.  Uniwersytet może utworzyć własny fundusz stypendialny na stypendia dla studentów, doktorantów i pracowników.

2.  Źródła pozyskiwania środków w celu utworzenia funduszu, o którym mowa w ust. 1 oraz maksymalną wysokość stypendium, określa senat.

3.      Studentom lub doktorantom może być przyznane stypendium niezależnie od innych form pomocy materialnej.

4.    Studentom lub doktorantom indywidualne stypendium przyznaje rektor na wniosek dziekana w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów.

5.   Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa regulamin wprowadzony zarządzeniem rektora w uzgodnieniu z przedstawicielami pracowników oraz właściwym organem samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.

6.      Indywidualne stypendia pracownikom przyznaje rektor.

 

§ 59

1.      Uniwersytet nie prowadzi wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo działalności gospodarczej.

2.      W Uniwersytecie działają stacje dydaktyczno-badawcze.

 

§ 60

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, według zasad określonych w odrębnych przepisach, ponoszą:

1)     rektor,

2) prorektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych i pracownicy w zakresie udzielonych przez rektora upoważnień i pełnomocnictw,

3)  członek organu kolegialnego, który w podejmowaniu uchwały zawierającej polecenie lub upoważnienie do popełnienia czynu, naruszającego dyscyplinę finansów publicznych, nie zgłosił sprzeciwu do tej uchwały.

 

§ 61

1.      Administracja Uniwersytetu zapewnia warunki dla realizacji podstawowych zadań Uniwersytetu.

2.      Administracja Uniwersytetu realizuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.      Administracją Uniwersytetu kieruje kanclerz.

 

§ 62

1.   Organizację administracji Uniwersytetu, jej zadania i zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez rektora na wniosek kanclerza.

2.   Wniosek o utworzenie lub przekształcenie jednostek administracji określonych w regulaminie organizacyjnym powinien zawierać: szczegółowe uzasadnienie, propozycję nazwy jednostki, jej zakres działania, wewnętrzną strukturę organizacyjną i przewidywany skład osobowy.

3.      W przypadku likwidacji jednostki wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz określać terminy i tryb rozliczenia osób odpowiedzialnych za działalność likwidowanej jednostki.

 

§ 63

1.      Podstawową jednostką organizacyjną administracji Uniwersytetu jest dział lub biuro.

2.      W ramach działu lub biura mogą być tworzone inne jednostki bądź samodzielne stanowiska pracy.

 

Rozdział 5

Pracownicy Uniwersytetu

 

§ 64

1.      Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

2.      Pracownicy Uniwersytetu zobowiązani są do przestrzegania zasad etycznych obowiązujących w Uniwersytecie, a nauczyciele akademiccy ponadto do doskonalenia zawodowego i pedagogicznego.

3.      Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi Uniwersytetu zatrudniani są na stanowiskach:

1)     profesora zwyczajnego,

2)     profesora nadzwyczajnego,

3)     profesora wizytującego,

4)     adiunkta,

5)     asystenta.

4.      Pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu są zatrudniani na stanowiskach:

1)     starszego wykładowcy,

2)     wykładowcy,

3)     lektora lub instruktora.

5.      Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:

1)     starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego,

2)     kustosza dyplomowanego, dokumentalisty naukowego,

3)     adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,

4)     asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

6.      Pracownikami Uniwersytetu niebędącymi nauczycielami akademickimi są:

1)     pracownicy naukowo-techniczni,

2)     pracownicy inżynieryjno-techniczni,

3)     pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej,

4)     pracownicy związani z informatyką,

5)     pracownicy administracji,

6)     pracownicy Wydawnictwa,

7)     pracownicy Zakładu Poligraficznego,

8)     pracownicy obsługi i robotnicy,

9)     pracownicy dziekanatów i Archiwum.

 

§ 65

1.      Decyzję o utworzeniu stanowiska nauczyciela akademickiego w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu oraz o warunkach zatrudnienia podejmuje rektor.

2.  Wniosek w sprawie utworzenia stanowiska przedstawia dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

3.      W jednostkach, w których nie funkcjonują rady wydziału, kompetencje dziekana pełni odpowiedni prorektor, a rady wydziału – senat.

 

§ 66

1.  Nauczycieli akademickich zatrudnia się na podstawie przepisów ustawy, a przy zatrudnieniu nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii stosuje się ponadto przepisy, o których mowa w § 1 ust. 8 Statutu.

2.      Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

3.      Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje w pełnym wymiarze czasu pracy.

4.      Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje rektor, na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika lub Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić również na wniosek pracownika za porozumieniem stron lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia z końcem semestru.

5.      Pomiędzy nauczycielem akademickim a zatrudnionym na Uniwersytecie jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Nie dotyczy to osób pełniących funkcje organów jednoosobowych, dla których ustawa przewiduje powoływanie ich w drodze wyborów.

6.  Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu określa załącznik nr 5.

7.      Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postępowania konkursowego.

8.      Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim z przyczyn, o których mowa w art. 125 ustawy, może nastąpić po uzyskaniu opinii rady wydziału, a w przypadku jednostek pozawydziałowych – opinii senatu.

9.  Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora, zatrudnianego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on siedemdziesiąty rok życia.

10.  Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego nie posiadającego tytułu profesora wygasa w roku akademickim, w którym ukończył on sześćdziesiąty piąty rok życia.

 

§ 67

Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego następuje z końcem semestru, przez który rozumie się odpowiednio: ostatni dzień lutego albo 30 września.

 

§ 68

1.      Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego następuje na podstawie:

1)     mianowania w przypadku, gdy dla zatrudnianej osoby Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy,

2)     umowy o pracę.

2.      Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba, która posiada tytuł profesora w dziedzinie nauki lub sztuki.

3.      Kandydat na stanowisko profesora zwyczajnego w okresie po uzyskaniu tytułu powinien ponadto posiadać udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne wskazujące na jego istotny wkład w rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej lub artystycznej, potwierdzony przynajmniej jedną pozytywną opinią o dorobku naukowym lub artystycznym, przedstawioną przez osobę posiadającą tytuł profesora z danej dziedziny, zatrudnioną poza Uniwersytetem.

 

§ 69

1.  Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest posiadanie tytułu naukowego profesora lub posiadanie stopnia doktora habilitowanego.

2.      Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego następuje na czas określony trwający nie dłużej niż 5 lat lub na czas nieokreślony.

3.      Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego przedłuża się na czas nieokreślony, jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)     zostało wszczęte postępowanie o nadanie tytułu profesora,

2) kandydat znacząco powiększył swój dorobek naukowy lub artystyczny od czasu zatrudnienia po raz pierwszy.

4.   W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 3 dalsze zatrudnienie jest możliwe wyłącznie na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę.

5.      Na wniosek osoby, która uzyskała tytuł profesora, rektor może przekształcić podstawę nawiązania stosunku pracy z umowy o pracę na mianowanie.

6.   Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej. Zatrudnienie następuje na podstawie umowy o pracę na wniosek dziekana, zaopiniowany przez właściwą radę wydziału i Senat.

7.      Osobom wymienionym w ust. 1 pełniącym funkcje organów jednoosobowych Uniwersytetu lub ich zastępców okres zatrudnienia przedłuża się o okres ich kadencji.

 

§ 70

1.      Zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego może nastąpić na podstawie umowy o pracę na czas określony.

2.      Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego jest posiadanie tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego.

3.      Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona również osoba posiadająca stopień doktora, a także znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone opinią osoby z tytułem profesora z danej dziedziny.

 

§ 71

1.      Zatrudnienie na stanowisko adiunkta następuje na podstawie umowy o pracę.

2.      Warunkiem zatrudnienia na stanowisku adiunkta jest posiadanie co najmniej stopnia doktora.

3.      Kandydat na stanowisko adiunkta powinien posiadać:

1)     udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne i dydaktyczne,

2)     potwierdzoną znajomość nowożytnego języka obcego.

4.      Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia doktora habilitowanego nie powinien przekroczyć dziewięciu lat.

5.      Do okresu, o którym mowa w ust. 4, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu pełnienia funkcji organów jednoosobowych Uniwersytetu i ich zastępców.

6.      Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby, która nie uzyskała stopnia doktora habilitowanego, może być przedłużone po uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, nie więcej jednak niż o trzy dwuletnie przedziały czasowe, wynikające z trybu dokonywania ocen okresowych.

7.      Adiunkci, legitymujący się osiągnięciami dydaktycznymi, mogą ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy lub asystenta.

8.      Warunkiem zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w ust. 6 i 7, jest wniosek rektora lub dziekana, opinia kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki oraz opinia rady wydziału lub właściwego organu kolegialnego.

9.      Osobom wymienionym w ust. 1 pełniącym funkcję organów jednoosobowych lub ich zastępców okres zatrudnienia przedłuża się o okres ich kadencji.

 

§ 72

1.      Zatrudnienie na stanowisku asystenta następuje na podstawie umowy o pracę.

2.      Warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystenta jest posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

3.      Łączny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie posiadającej stopnia doktora nie powinien przekroczyć 8 lat.

4.      Warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas nieokreślony jest posiadanie stopnia doktora.

5.      Do okresu o którym mowa w ust. 3 nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia.

 

§ 73

1.      Warunkiem zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w podstawowych jednostkach organizacyjnych jest posiadanie stopnia doktora.

2.      W jednostkach pozawydziałowych na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra.

3.      Kandydat na stanowisko starszego wykładowcy powinien ponadto:

1)     posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub na stanowisku wykładowcy,

2)     legitymować się osiągnięciami dydaktycznymi,

3)     posiadać potwierdzoną znajomość języka obcego z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2,

4)     uzyskać pozytywną opinię właściwej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.

 

§ 74

1.      Warunkiem zatrudnienia na stanowisku wykładowcy jest posiadanie co najmniej stopnia doktora lub tytułu zawodowego magistra i osiągnięć dydaktycznych, a w przypadku zatrudnienia w jednostkach pozawydziałowych co najmniej tytułu zawodowego magistra.

2.  Kandydat na stanowisko wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, poza wymaganiami określonymi w ust 1, powinien ponadto legitymować się udokumentowanym dorobkiem dydaktycznym, sportowym i organizacyjnym po okresie co najmniej siedmiu lat pracy na stanowisku instruktora. Kandydat spoza Uniwersytetu powinien legitymować się co najmniej ośmioletnim stażem pracy dydaktycznej lub istotnymi osiągnięciami zawodowymi, np. uprawnieniami trenerskimi lub sędziowskimi.

3.      Kandydat na stanowisko wykładowcy w Studium Języków Obcych, poza wymaganiami określonymi w ust. 1, powinien ponadto legitymować się udokumentowanym dorobkiem dydaktycznym i organizacyjnym po okresie co najmniej siedmiu lat pracy na stanowisku lektora. Kandydat spoza Uniwersytetu powinien legitymować się co najmniej ośmioletnim stażem pracy dydaktycznej lub istotnymi osiągnięciami zawodowymi z udokumentowanymi uprawnieniami dydaktycznymi.

 

§ 75

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest posiadanie tytułu zawodowego magistra:

1)   wyższych studiów wychowania fizycznego i co najmniej uprawnień instruktora do prowadzenia sekcji sportowych lub rehabilitacji,

2)     innych studiów wyższych z udokumentowanymi uprawnieniami trenerskimi.

 

§ 76

1.  Warunkiem zatrudnienia na stanowisku lektora jest posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii i posiadanie uprawnień do nauczania danego języka obcego.

2.      Na stanowisko lektora może być zatrudniona osoba posiadająca status cudzoziemca legitymująca się uprawnieniami do nauczania języka obcego.

 

§ 77

1.    Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego następuje na wniosek dziekana wydziału po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału oraz opinii Senatu.

2.    Zatrudnienie na pozostałe stanowiska nauczycieli akademickich następuje na wniosek dziekana wydziału lub kierownika jednostki pozawydziałowej po zasięgnięciu opinii właściwego organu kolegialnego.

3.   Zatrudnienie w uniwersytecie jako dodatkowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę następuje na wniosek dziekana wydziału lub kierownika jednostki pozawydziałowej po zasięgnięciu opinii właściwego organu kolegialnego.

 

§ 78

1.      Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni stanowiącej podstawowe miejsce pracy.

2.   Rektor odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli świadczenie usług dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania uczelni lub wiąże się z wykorzystaniem jej urządzeń technicznych i zasobów uczelni.

3.      Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym rektora uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy.

4.      Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie w ramach stosunku pracy w jednostkach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 79

1.  Wymiar pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych ustala senat na wniosek rektora.

2.   Indywidualny plan i rozkład zajęć nauczyciela akademickiego uwzględniający jego obowiązki dydaktyczne, naukowe lub artystyczne i organizacyjne ustala oraz zmienia kierownik jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.

3.   Rektor, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla Uniwersytetu, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych na zajmowanym stanowisku w okresie wykonywania powierzanych zadań. Obniżony wymiar zajęć dydaktycznych nie może być niższy niż 50% wymiaru pensum ustalonego przez senat.

 

§ 80

1.      Mianowany nauczyciel akademicki może uzyskać płatny urlop na cele naukowe w wymiarze do 12 miesięcy, nie częściej jednak niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uniwersytecie, po przedstawieniu wniosku dziekanowi lub kierownikowi jednostki pozawydziałowej, określając w nim cele i charakter pracy naukowej, jaką zamierza wykonać w czasie urlopu.

2.  Wniosek powinien zawierać opinię kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.

 

§ 81

1.      Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

2.   Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu, przedstawiony dziekanowi lub kierownikowi jednostki pozawydziałowej, powinien zawierać potwierdzoną informację o otwarciu i stopniu zaawansowania przewodu doktorskiego, opinię promotora oraz kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.

 

§ 82

1.  Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej 5 lat w Uniwersytecie, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 6 miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia.

2.  Do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego tego nauczyciela akademickiego.

3.    Łączny wymiar płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać 2 lat.

 

§ 83

1.   Nauczyciel akademicki może otrzymać bezpłatny urlop na cele naukowe w wymiarze do 12 miesięcy. Nauczyciel akademicki przedstawia wniosek dziekanowi lub kierownikowi jednostki pozawydziałowej, określając w nim cele i charakter pracy naukowej, jaką zamierza wykonać w czasie urlopu.

2.  Wniosek powinien zawierać opinię kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.

3.      Łączny wymiar bezpłatnego urlopu na cele naukowe w okresie zatrudnienia nie może przekraczać 12 miesięcy.

 

§ 84

1.      Urlopów, o których mowa w § 80, § 81 i § 83 udziela rektor po zasięgnięciu opinii właściwego organu kolegialnego.

2.   Urlopu, którym mowa w § 82 udziela rektor na podstawie orzeczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego nauczyciela akademickiego.

3.  Pracownicy korzystający z urlopów, o których mowa w § 80-83 nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy, ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

§ 85

1.      Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, przeprowadzanej co dwa lata lub w innym terminie na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata.

2.   Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego może wystąpić do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej o przeprowadzenie oceny nauczyciela akademickiego.

3.  Oceny dokonuje się także przed upływem okresu, na który nauczyciel akademicki został zatrudniony.

4.      W przypadku uzyskania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, dodatkową ocenę jego działalności naukowo-dydaktycznej lub dydaktycznej przeprowadza się po upływie roku.

5.      Okresowej oceny nauczycieli akademickich dokonują:

1)     wydziałowe komisje oceniające,

2)     komisje oceniające dla jednostek pozawydziałowych,

3)     uczelniana komisja oceniająca.

6.      Tryb powoływania i skład komisji oceniających, kryteria oceny, a także tryb pracy komisji określa załącznik nr 7.

7.  Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych komisje uwzględniają ocenę przedstawianą przez studentów i doktorantów, po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Zasady dokonywania tej oceny i sposób jej wykorzystania określa załącznik nr 7 do Statutu.

 

§ 86

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi podlegają okresowej ocenie na zasadach określonych przez rektora w zarządzeniu.

 

§ 87

1.      Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać za osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku nagrody rektora oraz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2.      Zasady podziału, przyznawania nagród rektora oraz występowania o nagrody ministra, o których mowa w ust. 1, określa regulamin uchwalony przez senat.

3.    Pracownicy Uniwersytetu niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać, za osiągnięcia w pracy zawodowej, nagrody rektora.

4.    Fundusz nagród, o których mowa w ust. 3, ustala rektor, na podstawie zatwierdzonego przez senat funduszu płac, proporcjonalnie do funduszu płac realizowanego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

5.      Podstawę przyznania nagrody, o której mowa w ust. 3, stanowi:

1)     wysoka ocena wykonywanej pracy,

2)     doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji,

3)     zaangażowanie w prace wykraczające poza zakres obowiązków służbowych.

6.      Nagrodę przyznaje rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

 

§ 88

1.    Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w pierwszej instancji powołuje się uczelnianą Komisję Dyscyplinarną ds. Nauczycieli Akademickich.

2.  Członków Komisji w liczbie dziesięciu osób spośród kandydatów przedstawionych przez rady wydziałów, jednostki pozawydziałowe i Bibliotekę Uniwersytecką wybiera w tajnym głosowaniu senat.

3.      Do Komisji, o której mowa w ust. 1, Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego deleguje dwóch studentów na zasadach określonych w Regulaminie Samorządu Studenckiego.

4.      Do Komisji, o której mowa w ust. 1, związki zawodowe delegują swojego przedstawiciela.

5.      Senat wybiera spośród członków Komisji przewodniczącego Komisji oraz dwóch jego zastępców. Przewodniczącym oraz zastępcą przewodniczącego może zostać wyłącznie osoba zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego.

6.  Członkiem Komisji nie może być osoba pełniąca funkcję: rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana.

7.  Okres działania Komisji trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów jednoosobowych Uniwersytetu.

8.      Do wyborów uzupełniających skład Komisji – w trakcie kadencji – stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 2-6.

 

Rozdział 6

Studia i studia doktoranckie

Prawa i obowiązki studentów i doktorantów

 

§ 89

1.      Uniwersytet prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie.

2.   Senat ustala, na wniosek rad wydziałów, zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia i studia doktoranckie.

3.      Senat podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 2, oraz podaje je do publicznej wiadomości do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy.

4.   Utworzenie lub likwidacja określonego kierunku i specjalności, stopnia kształcenia oraz formy studiów następuje na podstawie uchwały Senatu podjętej na wniosek rady wydziału.

5.      Organizację, tok studiów, studiów doktoranckich oraz prawa i obowiązki studentów i doktorantów określają regulaminy tych studiów.

 

§ 90

1.    Rekrutację na studia oraz studia doktoranckie prowadzą komisje rekrutacyjne powoływane na wydziale przez dziekana.

2.      Organami odwoławczymi w sprawie przyjęć na studia i studia doktoranckie są uczelniane komisje rekrutacyjne powołane przez rektora.

3.      Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy i przesyła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów senat podejmuje uchwałę i przesyła ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i ministrowi nadzorującemu uczelnię, podając ją niezwłocznie do publicznej wiadomości.

 

§ 91

1.  Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania następującej treści: „Wstępując do społeczności akademickiej, ślubuję:

-          zdobywać wiedzę,

-          dbać o dobre imię uczelni,

-          być wiernym ideałom humanizmu,

-          zdobytą wiedzą służyć mojej Ojczyźnie,

-          (można dodać „Tak mi dopomóż Bóg”).

2.      Studenci kierunku lekarskiego ponadto składają ślubowanie o treści:

-          „Jako student kierunku lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ślubuję:

-          z szacunkiem odnosić się do pacjentów dbając o zachowanie ich praw i godności,

-          zachować należny szacunek wobec ciał ludzi także po ich śmierci,

-          mistrza mego w sztuce lekarskiej szanować na równi z rodzicami,

-          zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które uzyskam w czasie kontaktu z chorymi,

-          ze wszystkich sił pogłębiać swoją wiedzę i poszukiwać prawdy tak, jak czynił to uczony i lekarz olsztyński Mikołaj Kopernik, pamiętając, że służy to dobru chorych, których w przyszłości będę leczyć,

-          (można dodać „Tak mi dopomóż Bóg”).

3.      Studenci kierunku pielęgniarstwo ponadto składają ślubowanie o treści:

-     „Jako student kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ślubuję:

-          z szacunkiem odnosić się do pacjentów dbając o zachowanie ich praw i godności,

-       nauczycieli akademickich i mistrzów przygotowujących do zawodu pielęgniarki szanować na równi z rodzicami,

-          ze wszystkich sił poszerzać swoją wiedzę, pamiętając, że służy to dobru chorych, którymi w przyszłości będę się opiekować,

-          (można dodać „Tak mi dopomóż Bóg”).

4. Przyjęcie w poczet doktorantów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania następującej treści: „Rozpoczynając studia doktoranckie, ślubuję:

-          rzetelnie wykonywać obowiązki doktoranta,

-          dbać o dobre imię uczelni,

-          być wiernym ideałom humanizmu,

-          zdobytą wiedzą służyć mojej Ojczyźnie”,

-          (można dodać „Tak mi dopomóż Bóg”).

5.    Student i doktorant jest zobowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania oraz odpowiednio: regulaminem studiów lub regulaminem studiów doktoranckich.

 

§ 92

1.      Studenci Uniwersytetu tworzą samorząd studencki, a doktoranci samorząd doktorantów. Samorząd studencki i samorząd doktorantów działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez organy uchwałodawcze tych samorządów. Regulaminy wymagają stwierdzenia przez Senat ich zgodności z ustawą i Statutem Uniwersytetu.

2.      Organy samorządu studenckiego i samorządu doktorantów są wyłącznymi reprezentantami ogółu studentów i doktorantów w Uniwersytecie.

3.  Organy samorządu studenckiego decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na cele studenckie.

4.  Organy samorządu doktorantów decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na cele doktoranckie.

5.      Pomoc materialną studentom i doktorantom, na warunkach określonych w ustawie i regulaminach przyznają wydziałowe (kierunkowe) komisje stypendialne oraz uczelniane odwoławcze komisje stypendialne.

 

§ 93

1.   Student podczas ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego, jeżeli uzyskał w okresie studiów średnią ocen nie niższą niż 4,0, a także pozytywną opinię opiekuna roku lub opiekuna pracy magisterskiej oraz prodziekana.

2.      Student odbywający staż, o którym mowa w ust. 1 może otrzymać stypendium z własnego funduszu stypendialnego w wysokości ustalonej przez Senat.

 

§ 94

1.   W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, a w sprawach doktorantów – Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów.

2.  Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów oraz Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów składające się z przewodniczącego, 3 nauczycieli akademickich i 3 studentów – powołuje rektor. Kandydatów do komisji zgłaszają: spośród nauczycieli akademickich rady wydziałów, a spośród studentów – uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.

3.      Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów oraz Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów składające się z przewodniczącego, 3 nauczycieli akademickich i 3 doktorantów – powołuje rektor. Kandydatów do komisji zgłaszają: spośród nauczycieli akademickich rady wydziałów a spośród doktorantów – uczelniany organ uchwałodawczy samorządu doktorantów.

4.  Kadencja komisji, o których mowa w ust.1 odpowiada kadencji organów jednoosobowych. Kadencję studentów, członków odpowiednich komisji, określa Regulamin Samorządu Studenckiego, a kadencję doktorantów – Regulamin Samorządu Doktorantów.

 

Rozdział 7

Przepisy porządkowe dotyczące zgromadzeń

 

§ 95

1.  Pracownicy Uniwersytetu, doktoranci i studenci mają prawo organizowania zgromadzeń. Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uniwersytetu niezbędna jest zgoda rektora.

2.  zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiają rektora co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć powiadomienie złożone w krótszym terminie.

3.      Zawiadomienie powinno zawierać:

1) nazwę organizacji zwołującej zgromadzenie, w tym imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia oraz imiona i nazwiska z adresem osób organizujących zgromadzenie,

2)     miejsce, datę i godzinę zgromadzenia,

3)     cel i program zgromadzenia.

4.      Rektor zakazuje zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia lub odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1 jeżeli cele lub program zgromadzenia naruszają przepisy prawa.

5.      Na zgromadzenie rektor może delegować swojego przedstawiciela.

6.      Organizatorzy zgromadzenia odpowiadają przed rektorem za jego przebieg.

7.  Rektor lub jego przedstawiciel po uprzedzeniu organizatorów rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem prawa.

 

Rozdział 8

Uroczystości akademickie

 

§ 96

1.  Uroczystości treścią i formą nawiązują do tradycji akademickich. Stałymi uroczystościami akademickimi są:

1)     Święto Uniwersytetu,

2)     promocja doktorów i doktorów habilitowanych,

3)     inauguracja roku akademickiego z immatrykulacją,

4)     wręczenie dyplomów ukończenia studiów.

2.      Niestałymi uroczystościami akademickimi są:

1)     akt promocji doktora honoris causa,

2)     inne uroczystości ustalone przez senat lub rektora.

 

§ 97

1.      Podczas uroczystości członkowie organów kolegialnych, a także osoby promowane noszą stroje akademickie.

2.      Rektor, prorektorzy i dziekani noszą podczas uroczystości insygnia pełnionych urzędów.

3.  Uroczystości, o których mowa w § 96 ust. 2 pkt 1 i 2 odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego Uniwersytetu.

 

Rozdział 9

Zasady wprowadzania zmian do Statutu

 

§ 98

1.      Inicjatywa w sprawie wprowadzania zmian do Statutu przysługuje członkom senatu.

2.  Projekty zmian Statutu dotyczące Wydziału Teologii muszą uzyskać akceptację Wielkiego Kanclerza Wydziału.

3.      Wniosek w sprawie proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem składa się do rektora. Rektor po pozytywnym zaopiniowaniu kieruje wniosek do Komisji Statutowej.

4.      Projekt zmian w Statucie przedstawia na posiedzeniu senatu przewodniczący Komisji Statutowej.

5.  Propozycje wprowadzenia zmian do Statutu przedstawiane są do zaopiniowania związkom zawodowym.

6.    Związki zawodowe przedstawiają opinie w ustawowym terminie biegnącym od dnia doręczenia projektu zmian.

7.    W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

8.      Senat podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu większością co najmniej 2/3 głosów swojego statutowego składu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

 

§ 99

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się właściwe przepisy ogólnie obowiązujące.

2.      Współdziałanie władz Uniwersytetu ze związkami zawodowymi odbywa się na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie.

3.   Kierownik podstawowej lub pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wprowadza zmiany w strukturze nadzorowanej jednostki organizacyjnej w nie przekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

 

§ 100

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2006 roku.

 

§ 101

Statut uchwalony w dniu 25 listopada 2011 roku przez Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz.1365 z poźn. zm.) wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 roku.

 

Załącznik nr 1

GODŁO

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Znak graficzny godła

 

 

Załącznik nr 2

SZTANDAR

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Znak graficzny sztandaru    Znak graficzny sztandaru

 

 

Załącznik nr 3

ZNAK GRAFICZNY (LOGO)

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Znak graficzny logo

 

Załącznik nr 4

MEDAL „BENEMERENTI UNIVERSITATI NOSTRAE”

ZŁOTY, SREBRNY, BRĄZOWY LAUR

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ODZNAKA

„Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 

Znak graficzny medalu

 

Znak graficzny lauru

 

Znak graficzny odznaki

 

Załącznik nr 5

„Ordynacja wyborcza do organów uczelni”

 

Zasady ogólne

 

§ 1

1.      Wybory organów kolegialnych oraz kolegiów elektorów do wyboru organów jednoosobowych w Uniwersytecie przeprowadzają:

1)     Uczelniana Komisja Wyborcza,

2)     wydziałowe komisje wyborcze,

zwane łącznie komisjami wyborczymi.

2.      Komisje wyborcze powoływane są najpóźniej do końca lutego roku wyborów.

3.  Dziekan, w terminie do 10 marca roku wyborów, przesyła do Uczelnianej Komisji Wyborczej informację o składzie wydziałowej komisji wyborczej.

4.    Pierwsze posiedzenie komisji wyborczej zwołuje przewodniczący organu kolegialnego powołującego komisję wyborczą.

5.    Komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza, którzy tworzą prezydium komisji wyborczej.

6.   Komisje wyborcze rozwiązują się w chwili powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów organów następnej kadencji.

 

§ 2

1.   Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom.

2.    Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom.

3.     Prawo zgłaszania kandydatów do wyboru organów kolegialnych oraz organów jednoosobowych ma każdy wyborca, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze zgodnie z ustawą.

 

§ 3

1.      Czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości w terminie nie krótszym niż siedem dnia przed terminem wyborów w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach.

2.      Zebrania wyborcze są prawomocne do przeprowadzenia wyborów, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

3.     W przypadku braku quorum następne zebranie wyborcze odbywa się w 15 minut po terminie pierwszego i jest prawomocne do przeprowadzenia wyborów bez względu na liczbę uczestniczących w nim wyborców z zastrzeżeniem ust. 4.

4.      Przepisy ust. 2 i 3 nie mają zastosowania przy wyborach organów jednoosobowych.

5.      Zebranie wyborcze do przeprowadzenia wyborów organów jednoosobowych jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 2/3 członków kolegium elektorów.

6.  Funkcję przewodniczącego zebrania wyborczego pełni przewodniczący właściwej komisji wyborczej lub członek komisji wskazany przez przewodniczącego.

7.     Na zebraniach wyborczych powołuje się komisję skrutacyjną liczącą od 3 do 7 osób, która wyłania spośród siebie przewodniczącego komisji skrutacyjnej oraz sekretarza.

8.      Komisja skrutacyjna sporządza protokół z głosowania, który po odczytaniu oraz podpisaniu przez przewodniczącego i sekretarza komisji skrutacyjnej przekazywany jest przewodniczącemu zebrania wyborczego.

9.      Z zebrania wyborczego sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania wyborczego oraz sekretarz komisji wyborczej.

10.  Protokoły posiedzeń zwoływanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą przechowywane są w Biurze Rektora, a protokoły posiedzeń zwoływanych przez wydziałowe komisje wyborcze na wydziałach.

11.  Na podstawie protokołu wyborów przewodniczący komisji wydziałowej sporządza informację o wynikach wyborów i przesyła ją do Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

§ 4

1.      Wybór przeprowadza się na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję wyborczą, opatrzonych pieczęcią Uniwersytetu, z naniesionymi przez nią imionami i nazwiskami kandydatów oraz kratką przed nazwiskiem kandydata.

2.      Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania podaje się alfabetycznie.

3.      Głosowania są tajne i dokonywane są przez postawienie znaku „x” w kratce przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos.

4.      Za wybrane uważa się osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

5.      Za nieważne uznaje się głosy oddane na karcie:

a.      innej niż urzędowa,

b.      przedartej, całkowicie przekreślonej lub z dopisanymi na niej nazwiskami niefigurującymi na liście wyborczej,

c.      na której zaznaczono nazwiska większej liczby kandydatów niż liczba wybieranych kandydatów,

d.      na której dokonano poprawek.

6.      W wyborach do organów kolegialnych i kolegiów elektorów w przypadku, gdyby pierwsza tura głosowania nie doprowadziła do wyboru ustalonej liczby członków lub elektorów, przeprowadza się drugą, z zastrzeżeniem ust. 7, ewentualnie następne tury głosowania, w których nie biorą udziału kandydaci już wybrani, a także kandydat, który podczas ostatniej tury wyborów uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Jeśli skreślenie kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów, spowodowałoby, że liczba kandydatów zrównałaby się z liczbą mandatów pozostałych do obsadzenia, skreślenia się nie dokonuje.

7.      Jeżeli na karcie do głosowania znajduje się tylko jedno nazwisko i zgłoszony kandydat nie uzyskał w pierwszym głosowaniu wymaganej liczby głosów, komisja wyborcza zarządza nowe wybory i wyznacza ich termin.

 

§ 5

1.      W przypadku naruszenia ordynacji wyborczej przez wydziałową komisję wyborczą, każdemu wyborcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie trzech dni roboczych od dnia dokonania czynności powodującej, zdaniem odwołującego się, naruszenie ordynacji.

2.      Uczelniana Komisja Wyborcza, z zastrzeżeniem ust. 3, podejmuje decyzje w sprawie odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

3.      Jeżeli odwołanie dotyczy naruszenia przepisów dotyczących zachowania przez komisję wyborczą terminów określonych w ordynacji i sprawa jest szczególnie pilna, decyzję może podjąć niezwłocznie prezydium Uczelnianej Komisji Wyborczej powiadamiając o niej członków Uczelnianej Komisji Wyborczej na najbliższym zebraniu.

4.      Od decyzji podjętych na podstawie ust. 2 i 3 odwołanie nie przysługuje.

 

Komisje wyborcze

 

§ 6

Wyłanianie komisji wyborczych

 

1)     Uczelnianą Komisję Wyborczą powołuje senat na wniosek rektora.

2)     W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzą:

a.      przedstawiciel każdego wydziału zgłoszony przez dziekana,

b.      przedstawiciel jednostek pozawydziałowych łącznie zgłoszony przez rektora,

c.      przedstawiciel związków zawodowych działających w Uniwersytecie zgłoszony wspólnie przez związki zawodowe,

d.      przedstawiciel studentów zgłoszony przez samorząd studencki,

e.      przedstawiciel doktorantów zgłoszony przez samorząd doktorantów,

f.       przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zgłoszony przez Kanclerza,

g.      radca prawny zgłoszony przez rektora.

3)     Wydziałową komisję wyborczą powołuje rada wydziału na wniosek dziekana.

4)     Wydziałowa komisja wyborcza składa się z 8 do 12 członków.

5)     W skład wydziałowej komisji wyborczej wchodzą:

a.      przedstawiciele nauczycieli akademickich,

b.      przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,

c.      przedstawiciel studentów i doktorantów wydziału.

6)     Przedstawicieli studentów i doktorantów do komisji wyborczych wskazuje odpowiednio samorząd studencki i samorząd doktorantów.

7)     Funkcji członka komisji wyborczej nie można łączyć z funkcją członka kolegium elektorów.

8) Członkiem komisji wyborczej nie może być kandydat do pełnienia funkcji organu jednoosobowego.

 

§ 7

Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

1)     ustalenie kalendarza wyborczego, uwzględniającego fakt, że zakończenie wyborów następuje najpóźniej do dnia 31 maja roku wyborów,

2)     nadzorowanie przebiegu wyborów na wydziałach i prac wydziałowych komisji wyborczych,

3)     przeprowadzanie wyborów Kolegium Elektorów Uniwersytetu i członków senatu w jednostkach nie wchodzących w skład wydziałów oraz spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

4)     ustalenie listy kandydatów na stanowisko rektora i prorektorów wraz z przyjęciem pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie i przyjęciem od rektora elekta zgłoszeń kandydatów na prorektorów,

5)    ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko rektora co najmniej na 7 dni przed dniem wyborów,

6)     zwoływanie zebrań wyborczych,

7)  nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów i ich dokumentacją, w szczególności nad sporządzaniem protokołów z czynności wyborczych,

8)   zabezpieczenie dokumentacji wyborów poprzez zdeponowanie w miejscu wskazanym przez rektora,

9) ogłoszenie wyników wyborów i niezwłoczne powiadomienie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o dokonanym wyborze rektora,

10) organizowanie wspólnego dla wszystkich kandydatów zgłoszonych do wyboru rektora spotkania z wyborcami nie później niż 48 godzin przed wyznaczonym terminem wyborów.

 

§ 8

Do zadań wydziałowej komisji wyborczej należy w szczególności:

1)     ustalenie kalendarza wyborczego, uwzględniającego fakt, że zakończenie wyborów następuje najpóźniej do dnia 31 maja roku wyborów,

2)     organizowanie i przeprowadzenie wyboru na wydziale elektorów do kolegium elektorów,

3)     organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych przedstawicieli wydziału do senatu i rady wydziału,

4)     zebranie pisemnych zgłoszeń kandydatów na dziekana oraz przyjęcie pisemnych oświadczeń od kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru,

5)  ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko dziekana co najmniej na 7 dni przed dniem wyborów,

6)  organizowanie wspólnego dla wszystkich kandydatów zgłoszonych do wyboru dziekana spotkania z wyborcami nie później niż 48 godzin przed wyznaczonym terminem wyborów.

7)     przyjęcie od dziekana elekta zgłoszeń kandydatów na prodziekanów,

8)     organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu wyboru dziekana i prodziekanów,

9)   nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów i ich dokumentacją, w szczególności nad sporządzaniem protokołów z czynności wyborczych,

10) ogłoszenie wyników wyborów i niezwłoczne powiadomienie Rektora o dokonanym wyborze dziekana i prodziekanów.

 

Kolegia elektorów

 

§ 9

1.   Kolegia elektorów do wyborów organów jednoosobowych w Uniwersytecie wybierane są przez właściwe komisje wyborcze.

2.      W skład kolegium elektorów wchodzą przedstawiciele:

1)     nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora oraz nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego – 50% składu kolegium,

2)     pozostałych nauczycieli akademickich – 23% składu Kolegium,

3)     studentów i doktorantów – 20% składu Kolegium,

4)     pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 7% składu kolegium.

3.      Elektorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wybierają ze swojego grona nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego na zebraniach organizowanych przez wydziałowe komisje wyborcze.

4.      Elektorów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, wybierają ze swojego grona pozostali nauczyciele akademiccy na zebraniach wyborczych organizowanych przez wydziałowe komisje wyborcze.

5.   Wyboru elektorów spośród doktorantów i studentów dokonuje się na zebraniach wyborczych organizowanych odpowiednio przez samorząd studencki i samorząd doktorantów.

6.      Wyboru elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na zebraniach tej grupy pracowników organizowanych przez właściwą komisję wyborczą.

7.      Prawo zgłaszania kandydatów na elektorów ma każdy uczestnik zebrania.

8.  Do kandydowania na elektora potrzebna jest zgoda kandydata oraz oświadczenie o przysługującym mu biernym prawie wyborczym.

9.      Kandydaci nieobecni na spotkaniu wyborczym mogą złożyć oświadczenie, o którym mowa ust. 8 na piśmie pod warunkiem złożenia podpisu pod oświadczeniem potwierdzonego przez przewodniczącego lub członka właściwej komisji wyborczej.

10.  zamknięciu listy kandydatów na elektorów decyduje zebranie wyborcze w drodze uchwały.

11.  W każdej turze głosowania głosujący dysponuje liczba głosów równą liczbie wybieranych elektorów.

 

§ 10

1.      Kolegium elektorów do wyboru rektora i prorektorów liczy 400 osób, w tym:

1)     nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora oraz nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego – 200 osób (50%),

2)     pozostałych nauczycieli akademickich – 92 osoby (23%),

3)     studentów i doktorantów – 80 osób (20%),

4)     pracowników niebędących nauczycielami akademickimi –28 osób (7%).

2.      Liczbę członków kolegium elektorów dla przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 Uczelniana Komisja Wyborcza ustala w następujący sposób:

1)     określa udział procentowy przedstawicieli na wydziale w ogólnej liczbie przedstawicieli danej grupy,

2)     udziałem procentowym określonym zgodnie z pkt. 1 mnoży liczbę osób w danej grupie przedstawicieli,

3)     informacje o liczbie przedstawicieli wybieranych na wydziałach przekazuje komisjom wydziałowym w celu przeprowadzenia wyborów.

3.      Liczbę członków kolegium elektorów wydziału określa rada wydziału.

 

Wybory organów kolegialnych

 

§ 11

1.      Zebrania wyborcze mające na celu wybór przedstawicieli do Senatu organizuje:

1)     wydziałowa komisja wyborcza – w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora i nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich na wydziale,

2) Uczelniana Komisja Wyborcza – w grupie nauczycieli akademickich z jednostek pozawydziałowych oraz pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi,

3)     samorząd studencki i samorząd doktorantów z udziałem przedstawiciela Uczelnianej Komisji Wyborczej– w grupie studentów i doktorantów.

2.      Wydziałowa komisja wyborcza przekazuje niezwłocznie Uczelnianej Komisji Wyborczej, podpisaną przez przewodniczącego komisji, informację o członkach senatu wybranych na wydziale.

3.      Przepis ust. 2 ma zastosowanie do wyborów prowadzonych przez samorząd studencki i samorząd doktorantów.

4.  Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sporządza informacje o członkach senatu na kadencję.

 

§ 12

1.  Wybory przedstawicieli do rady wydziału są przeprowadzane na zebraniach wyborczych organizowanych oddzielnie dla poszczególnych grup pracowników wydziału.

2.     Zebrania wyborcze grup pracowników organizuje wydziałowa komisja wyborcza, a studentów i doktorantów – wydziałowy samorząd studencki i samorząd doktorantów.

3.   Zebrania wyborcze studentów i doktorantów organizuje odpowiednio samorząd studentów i doktorantów przy udziale przedstawiciela wydziałowej komisji wyborczej.

4.   Informację o wynikach wyborów członków rady wydziału w grupie studentów i doktorantów samorząd studencki i samorząd doktorantów przekazują niezwłocznie wydziałowej komisji wyborczej.

5.      Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej sporządza informację o składzie rady wydziału na kadencję.

 

Wybory organów jednoosobowych

 

§ 13

Przepisy ogólne

1.      Zgłoszenie kandydata do pełnienia funkcji rektora lub prorektora wymaga formy pisemnej.

2.   Warunkiem umieszczenia kandydata na liście wyborczej jest złożenie pisemnego oświadczenia kandydata, że posiada bierne prawo wyborcze i wyraża zgodę na kandydowanie oraz, że w razie wyboru obejmie stanowisko.

3.      Zebranie kolegium elektorów zwołuje właściwa komisja wyborcza podając datę i miejsce zebrania do ogólnej wiadomości co najmniej na 7 dnia przed terminem wyborów.

4.      Członkowie kolegium elektorów przed wejściem na salę, w której odbywa się zebranie wyborcze, po okazaniu dowodu tożsamości, składają podpis na, sporządzonej przez komisję wyborczą, liście obecności będącej podstawą ustalenia quorum.

5.      Zebranie kolegium elektorów otwiera i prowadzi przewodniczący właściwej komisji wyborczej, do którego zadań należy ponadto:

1)     nadzór nad właściwym przebiegiem zebrania,

2)     udzielanie i odbieranie głos elektorom,

3)     przeprowadzanie głosowania,

4)     ogłaszanie wyniku wyborów.

6.      Kolegium elektorów wybiera w głosowaniu jawnym sekretarza zebrania wyborczego oraz komisję skrutacyjną spośród elektorów nie kandydujących na funkcję organu jednoosobowego.

7.  Po dokonaniu wyboru, o którym mowa w ust. 5, przewodniczący komisji skrutacyjnej, na podstawie list obecności, stwierdza prawomocność zebrania.

 

§ 14

Wybory Rektora i prorektorów

1.      Wyboru rektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów, którego posiedzenie zwołuje Uczelniana Komisja Wyborcza.

2.      Rektorem zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów elektorów.

3.   Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów przeprowadza się kolejne głosowania z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

4.   W przypadku, gdy z pozostałych na liście dwóch kandydatów żaden nie uzyskał w dwóch kolejnych głosowaniach wymaganej liczby głosów, komisja wyborcza zarządza nowe wybory rozpoczynając procedurę od przyjmowania zgłoszeń kandydatów.

5.      Kandydatów na prorektorów zgłasza rektor-elekt w terminie do 7 dnia od dnia swojego wyboru.

6.      Zebranie Kolegium Elektorów do wyboru prorektorów może odbyć się w dniu wyboru Rektora pod warunkiem, że Uczelniana Komisja Wyborcza poda informację o tym fakcie na ogłoszeniu w sprawie zebrania Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i spełnione zostały warunki § 13 ust. 1 i 2.

7.      Wybór każdego prorektora odbywa się oddzielnie z zachowaniem przepisów dotyczących wyboru rektora.

8.      Przewodniczący Uczelnianej komisji wyborczej sporządza oddzielnie informację o wynikach wyboru rektora i każdego prorektora.

 

§ 15

Wybory dziekana i prodziekanów

1.      Wyboru dziekana dokonuje kolegium elektorów, którego posiedzenie zwołuje wydziałowa komisja wyborcza.

2.      Dziekanem zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów elektorów.

3.  Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów przeprowadza się kolejne głosowania z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

4.  W przypadku, gdy z pozostałych na liście dwóch kandydatów żaden nie uzyskał w dwóch kolejnych głosowaniach wymaganej liczby głosów, komisja wyborcza zarządza nowe wybory rozpoczynając procedurę od przyjmowania zgłoszeń kandydatów.

5.    Kandydatów na prodziekanów zgłasza dziekan-elekt w terminie do 7 dnia od dnia swojego wyboru.

6.   Zebranie kolegium elektorów do wyboru prodziekanów może odbyć się w dniu wyboru dziekana pod warunkiem, że wydziałowa komisja wyborcza poda informację o tym fakcie na ogłoszeniu w sprawie zebrania kolegium elektorów do wyboru dziekana i spełnione zostały warunki § 13 ust. 1 i 2.

7.    Wybór każdego prodziekana odbywa się oddzielnie z zachowaniem przepisów dotyczących wyboru dziekana.

8.  Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej sporządza informację o wynikach wyboru oddzielnie dla dziekana i każdego prodziekana i przesyła ją Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

Wybory uzupełniające

§ 16

1.  W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu osoby pełniącej funkcję organu jednoosobowego, członka organu kolegialnego lub członka kolegium elektorów przeprowadza się wybory uzupełniające.

2.      Obowiązek przedłożenia właściwej komisji wyborczej informacji o wygaśnięciu mandatu członka organu kolegialnego spoczywa na osobie, która na podstawie przepisów Statutu jest uprawniona do zwołania posiedzenia organu kolegialnego, a w przypadku przedstawicieli studentów lub doktorantów przewodniczący samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów.

3.  Wniosek w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do pełnienia funkcji organu jednoosobowego do przewodniczącego właściwej komisji wyborczej składa:

1)     Rektor w przypadku wyborów na stanowisko prorektora,

2)  wyznaczony przez senat prorektor pełniący funkcję pierwszego zastępcy rektora w przypadku wyborów na stanowisko rektora,

3)     dziekan wydziału w przypadku wyborów na stanowisko prodziekana,

4) wyznaczony przez radę wydziału prodziekan w przypadku wyborów na stanowisko dziekana.

4.      Przewodniczący właściwej komisji wyborczej wszczyna procedurę wyborów uzupełniających.

5.   W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego lub Kolegium Elektorów mandat obejmuje osoba, która w trakcie ostatnich wyborów uzyskała kolejno największą liczbę głosów z zachowaniem przepisu § 4 ust. 4, spośród kandydatów umieszczonych na liście wyborczej i potwierdzi swoją zgodę na objęcie mandatu.

6.      Jeżeli uzupełnienie składu organu kolegialnego lub Kolegium Elektorów w sposób, o którym mowa w ust. 5 jest niemożliwe, przeprowadza się wybory uzupełniające według zasad określonych w ordynacji.

 

Załącznik nr 6

Zasady przeprowadzania konkursu

na stanowisko nauczyciela akademickiego

 

Rozdział 1

Komisja konkursowa

 

§ 1

1.      Postępowanie w sprawie konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego prowadzi komisja konkursowa powołana przez dziekana, po zasięgnięciu opinii rady wydziału z zastrzeżeniem § 49a ust. 2 Statutu.

2.      W decyzji o powołaniu komisji dziekan wyznacza jej przewodniczącego.

3.    W jednostkach pozawydziałowych postępowanie w sprawie konkursu prowadzi właściwy prorektor, a rady wydziału – Senacka Komisja ds. Kadr.

4.      W skład komisji konkursowej, liczącej co najmniej 5 osób, wchodzą:

1)     kierownik jednostki organizacyjnej, w której kandydat ma być zatrudniony,

2)     specjaliści z danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej,

3)     wybrani przedstawiciele związków zawodowych.

 

§ 2

1.      Pracami komisji konkursowej kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz przewodniczący.

2.      Przewodniczący organizuje pracę komisji, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom.

3.   Przewodniczący komisji może zasięgać opinii Komisji ds. Kadr lub innej komisji we wszystkich sprawach objętych zainteresowaniami komisji konkursowej.

4.  Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenie komisji także inne osoby w sprawach specjalistycznych związanych z pracami komisji.

 

§ 3

1.  Członkowie komisji mają obowiązek czynnego uczestnictwa w posiedzeniu komisji, a w szczególności przedstawiania swoich opinii i poglądów.

2.      Członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniu osobiście.

3.  W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu komisji członek powinien usprawiedliwić nieobecność u przewodniczącego komisji.

4.      Osobom zaproszonym przysługuje prawo wyrażania opinii.

 

§ 4

Przyjmowanie opinii w sprawach osobowych następuje każdorazowo w głosowaniu niejawnym.

 

Rozdział 2

Sposób przeprowadzenia konkursu

 

§ 5

1.      Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego ogłasza dziekan z zastrzeżeniem § 49a ust. 2 Statutu.

2.      Informacja o konkursie powinna zawierać:

1)     określenie wymagań stawianych kandydatowi,

2)     wykaz wymaganych dokumentów,

3)     termin składania dokumentów,

4)     termin rozstrzygnięcia konkursu.

3.      Uszczegółowienia danych, o których mowa w ust. 2, dokonuje rada wydziału.

4.      Zbieranie ofert na konkurs powinno być zakończone w przypadku stanowisk profesorskich w ciągu jednego miesiąca, a pozostałych stanowisk nauczycieli akademickich w ciągu 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

5.   Informację o konkursie ogłasza się na stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra nadzorującego uczelnię, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

 

§ 6

1.      Do konkursu mogą przystąpić osoby zatrudnione w Uniwersytecie jak i osoby spoza Uniwersytetu.

2.      Kandydat składa dokumenty określone w warunkach konkursu.

3.      Postępowaniem konkursowym powinny być objęte wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie i spełniają jego warunki.

4. Po upływie terminu składania ofert komisja konkursowa przeprowadza ocenę kwalifikacji i przydatności uczestników konkursu.

5.   Każdy członek komisji ma prawo żądać umieszczenia w protokole stwierdzenia o zajęciu przez niego stanowiska lub odrębnej opinii.

6.      Przewodniczący komisji przeprowadza głosowanie , uchwały komisji konkursowej podejmowane są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danej komisji konkursowej.

7.  Komisja sporządza protokół z przebiegu konkursu, przedstawiając poszczególnych jego uczestników w kolejności zgodnej z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.

8.      Przewodniczący komisji przedstawia wynik konkursu wraz z uzasadnieniem dziekanowi proponując jednego kandydata.

 

§ 7

1.      Na podstawie uchwały komisji konkursowej dziekan przedstawia do zaopiniowania radzie wydziału wniosek dotyczący obsadzenia stanowiska.

2.  Stanowisko w sprawie zgłoszonego wniosku rada wydziału podejmuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

3.      Dziekan przedstawia wniosek rektorowi.

4.      Ostateczną decyzję o zatrudnieniu kandydata na dane stanowisko podejmuje rektor.

 

Załącznik nr 7

Kryteria i tryb okresowej oceny nauczycieli akademickich

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.    Okresowa ocena nauczycieli akademickich stanowi trwały i obiektywny element zatrudniania w Uniwersytecie oraz motywacji do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich.

2.      Przedmiotem okresowej oceny są wyniki pracy nauczyciela akademickiego od ostatniej oceny.

 

§ 2

1.      Nauczyciel akademicki przedstawia wyniki swojej pracy w ustalonej przez rektora ankiecie.

2.      Rektor odpowiada za organizację, przebieg oraz prawidłowość dokonywanych ocen.

 

§ 3

1.      Każdy wydział oraz jednostki pozawydziałowe posiadają opracowane przez siebie i zatwierdzone przez rektora kryteria oceny dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej działalności pracownika.

2.      Kryteria te stanowią podstawę okresowej oceny pracownika.

 

Rozdział 2

Komisje oceniające, ich zadania i tryb pracy

 

§ 4

1.     Komisje oceniające powołuje rektor na okres kadencji, na wniosek rady wydziału. Przepis § 41 ust. 3 Statutu stosuje się odpowiednio.

2.      Uchwały komisji oceniającej zapadają w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

3.      Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej.

 

§ 5

1.  W celu dokonania oceny pracy osób pełniących funkcje dziekanów, kierowników jednostek pozawydziałowych i członków komisji wydziałowych, rektor powołuje Uczelnianą Komisję Oceniającą.

2.      Uczelniana Komisja Oceniająca spełnia także funkcję organu odwoławczego w odniesieniu do ocen wydziałowych komisji oceniających i komisji oceniającej dla jednostek pozawydziałowych.

3.      Członkami Uczelnianej Komisji Oceniającej są: prorektor nadzorujący sprawy kadrowe jako przewodniczący, po jednym przedstawicielu z tytułem profesora z każdego wydziału, jeden przedstawiciel z jednostek pozawydziałowych, po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uniwersytecie, jeden przedstawiciel samorządu studenckiego i jeden przedstawiciel samorządu doktorantów.

4.      Uczelniana Komisja Oceniająca dokonuje ocen, o których mowa w ust. 1 i 2, przy udziale przedstawicieli nauczycieli akademickich z danego wydziału lub jednostek pozawydziałowych.

 

§ 6

1.      W celu dokonania oceny pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach, z wyjątkiem dziekanów i członków komisji wydziałowych, rektor powołuje wydziałowe komisje oceniające.

2.      Wydziałowej komisji oceniającej przewodniczy dziekan.

3.      W skład wydziałowej komisji oceniającej wchodzi co najmniej 5 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz 2 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale.

4.      Do składu wydziałowej komisji oceniającej wydziałowy samorząd studencki deleguje swojego przedstawiciela, który przedstawia opinię samorządu studenckiego.

5.      Do składu wydziałowej komisji oceniającej związki zawodowe delegują swojego przedstawiciela.

6.      Komisja dokonuje oceny przy udziale kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.

 

§ 7

1.      W celu dokonania oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, z wyjątkiem kierowników tych jednostek, rektor powołuje komisję oceniającą pracowników jednostek pozawydziałowych.

2.      W skład komisji wchodzi 5 przedstawicieli nauczycieli akademickich.

3.      Komisja dokonuje oceny przy udziale kierownika jednostki pozawydziałowej, w której pracownik jest zatrudniony.

4.      Komisji oceniającej nauczycieli akademickich w jednostkach pozawydziałowych przewodniczy upoważniony prorektor.

 

Rozdział 3

Kryteria oceny działalności nauczyciela akademickiego

 

§ 8

1.      Okresowa ocena nauczyciela akademickiego obejmuje wyniki jego pracy w zakresie:

1)     kształcenia studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych przez Uniwersytet,

2)     działalności naukowej i artystycznej,

3)     kształcenia kadr,

4)     działalności organizacyjnej.

2.      W grupie pracowników dydaktycznych nie jest konieczna ocena działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku zaś pracowników naukowych – w ust. 1 pkt 1. Na prośbę nauczyciela akademickiego ocena może obejmować także inne niż wymienione elementy pracy.

§ 9

1.      Ocena pracy w zakresie kształcenia studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych przez Uniwersytet uwzględnia w szczególności:

1)     unowocześnianie procesu dydaktycznego,

2)     sprawowanie opieki nad studentami studiującymi wg indywidualnych planów studiów i programów nauczania,

3)     pełnienie funkcji opiekuna roku, grupy studenckiej, koła naukowego i udziału w obozach naukowych, grupy artystycznej, sekcji sportowej, domu studenckiego, klubu studenckiego itp.,

4)     opinie studentów.

2.      Opinie studentów uczestniczących w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez ocenianego nauczyciela akademickiego, są wyrażone w anonimowej ankiecie, zatwierdzonej przez rektora i przeprowadzonej przy udziale samorządu studenckiego.

3.      Na podstawie zebranych opinii studentów wynik oceny właściwy prodziekan przedstawia przewodniczącemu komisji oceniającej.

 

§ 10

Ocena działalności naukowej i artystycznej obejmuje w szczególności:

1.      oryginalne prace twórcze, patenty, wzory użytkowe, wdrożenia,

2.      efektywność kierowania zespołami naukowymi oraz artystycznymi,

3.      udział w kongresach, konferencjach naukowych i sympozjach,

4.      aktywność w pozyskiwaniu środków na badania.

 

§ 11

Ocena pracy w zakresie kształcenia kadry obejmuje w szczególności:

1)     promotorstwo w zakończonych przewodach doktorskich,

2)     prowadzenie seminariów naukowych,

3)     doskonalenie umiejętności dydaktycznych i naukowych młodej kadry,

4)     recenzowanie prac związanych z oceną dorobku naukowego i awansami.

 

§ 12

1.      Ocena pracy w zakresie działalności organizacyjnej obejmuje:

1)     pełnienie funkcji organów jednoosobowych Uniwersytetu oraz członkostwo w organach kolegialnych,

2)     udział w pracach różnego rodzaju komisji funkcjonujących w Uniwersytecie,

3)     członkostwo w radach instytucji naukowych, artystycznych lub społecznych,

4)     aktywność w organizacjach, stowarzyszeniach itp.

2.      Ocena pracownika pełniącego funkcję kierowniczą powinna uwzględniać wyniki oceny pracy całej jednostki organizacyjnej.

 

§ 13

1.      Komisja oceniająca przedstawia nauczycielowi akademickiemu treść oceny.

2.      Wyniki okresowej oceny są jednym z podstawowych kryteriów uwzględnianych przy podejmowaniu decyzji dotyczących uposażenia, awansów, nagród i wyróżnień oraz rozwiązania stosunku pracy.

 

Rozdział 4

Postępowanie odwoławcze

 

§ 14

1.      Ocenianemu przez wydziałową lub pozawydziałową komisję oceniającą nauczycielowi akademickiemu przysługuje, w terminie 14 dni od przedstawienia oceny, prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Oceniającej.

2.      Uczelniana Komisja Oceniająca rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

3.      Zainteresowanemu pracownikowi przysługuje prawo wskazania przewodniczącemu komisji nauczyciela akademickiego, który może udzielić dodatkowych informacji przydatnych przy rozpatrywaniu odwołania.

4.      Uczelniana Komisja Oceniająca utrzymuje zakwestionowaną ocenę w mocy lub zmienia ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego.

5.      Ocena Uczelnianej Komisji Oceniającej jest ostateczna i jest przekazywana zainteresowanemu i kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest oceniany nauczyciel.

6.      Wyniki oceny dołącza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
25.11.2011
Data publikacji:
05.12.2011 09:27
Data aktualizacji:
05.12.2011 09:27
Liczba wyświetleń:
4671
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa785NOWY Statut5122011.doc537 KB