Decyzja Nr 38/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Uczestników Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 38/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 października 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Uczestników Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz w związku z art. 208 ust. 1 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się Kodeks Etyki Uczestników Studiów Doktoranckich, który stanowi załącznik do niniejszej Decyzji.

 

§ 2

Promocję Kodeksu Etyki Uczestników Studiów Doktoranckich powierza się Radzie Samorządu Doktorantów.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Decyzji Nr 38/2011 z dnia 3 października 2011 roku

 

Kodeks Etyki Uczestnika Studiów Doktoranckich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

Kodeks Etyki Uczestnika Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest zbiorem zasad postępowania, których Uczestnik Studiów Doktoranckich jako naukowiec oraz dydaktyk, powinien przestrzegać.

 

§ 2

Uczestnik Studiów Doktoranckich jest zobowiązany zapoznać się z Kodeksem Etyki oraz dbać o jego rozpowszechnianie w środowisku akademickim.

 

§ 3

Uczestnik Studiów Doktoranckich, jako członek społeczności akademickiej Uniwersytetu, dba o jego dobre imię i wypełnia przyrzeczenie złożone podczas immatrykulacji.

 

§ 4

Uczestnik Studiów Doktoranckich zna przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, statutu Uniwersytetu, regulaminu studiów doktoranckich i innych regulaminów w obowiązującym go zakresie oraz przestrzega norm prawnych w nich zawartych.

 

Rozdział II

Etyczna postawa Uczestnika Studiów Doktoranckich

 

§ 5

Uczestnik Studiów Doktoranckich powinien zdobywać wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej, zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez opiekuna naukowego oraz dążyć do rozwoju naukowego poprzez uczestnictwo w zajęciach ponadprogramowych, konferencjach i seminariach naukowych.

 

§ 6

Uczestnik Studiów Doktoranckich powinien rzetelnie przygotowywać się do egzaminów i innych form sprawdzenia stanu wiedzy.

 

§ 7

Uczestnik Studiów Doktoranckich powinien uczciwie i rzetelnie prowadzić prace badawcze, a ich wyniki traktować jako poufne.

 

§ 8

Uczestnik Studiów Doktoranckich jako młody naukowiec powinien rozwijać zdolności samodzielnej interpretacji i dyskusji wyników, przestrzegając zasad uczciwości i opierając się na dążeniu do poznania prawdy.

 

§ 9

Uczestnik Studiów Doktoranckich może stosować symbole Uniwersytetu tylko do tych celów, które wynikają z realizacji studiów i badań.

 

§ 10

Uczestnik Studiów Doktoranckich powinien odznaczać się sumiennością i odpowiedzialnością w realizacji przydzielonych obowiązków dydaktycznych.

 

§ 11

Uczestnik Studiów Doktoranckich powinien odnosić się do studentów z życzliwością i poważaniem. Jego postępowanie powinno charakteryzować się obiektywizmem, taktem oraz wysokim poziomem kultury osobistej.

 

§ 12

Uczestnik Studiów Doktoranckich mając na uwadze odpowiedzialność za jakość przekazywanej wiedzy powinien przygotowywać się do powierzonych zajęć i prowadzić je jak najrzetelniej.

§ 13

Uczestnik Studiów Doktoranckich zachowuje takt, życzliwość oraz wysoką kulturę osobistą w relacjach z pracownikami naukowymi oraz innymi członkami społeczności akademickiej.

 

Rozdział III

Nieetyczna postawa Uczestnika Studiów Doktoranckich

 

§ 14

Postępowanie Uczestnika Studiów Doktoranckich polegające na fałszowaniu danych naukowych i wyników badań, dokonaniu plagiatu lub innych rażących czynów, niezgodnych z zachowaniem powszechnie przyjętym w środowisku akademickim uważa się za nieetyczne.

 

§ 15

Obojętność Uczestnika Studiów Doktoranckich wobec wszelkich negatywnych zachowań w społeczności akademickiej i braku przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się takich zjawisk jest uważane za postawę nieetyczną.

 

§ 16

Wykorzystywanie przez uczestnika studiów doktoranckich więzi rodzinnych oraz bliskich relacji z pracownikami naukowymi w celu osiągnięcia korzyści osobistych uznaje się za postawę nieetyczną

 

§ 17

Uczestnik Studiów Doktoranckich represjonujący kogokolwiek z powodu pochodzenia, statusu materialnego i zawodowego, przekonań politycznych i religijnych i itp. postępuje nieetycznie.

 

Rozdział IV

Przepisy końcowe

 

§ 18

Uczestnik Studiów Doktoranckich powinien przestrzegać zasad zawartych w UCHWALE Nr 520 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku „Dobre obyczaje i zasady etycznego postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

 

§ 19

Szczegółowe zasady etycznego postępowania zawiera dokument MNiI, pt. „Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje”.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
03.10.2011
Data publikacji:
15.11.2011 12:46
Data aktualizacji:
15.11.2011 12:46
Liczba wyświetleń:
2375
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja38Kodeksetykidokto.doc37.5 KB