Decyzja Nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 37/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 października 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz w związku z art. 202 ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się Kodeks Etyki Studentów, który stanowi załącznik do niniejszej Decyzji.

§ 2

Promocję Kodeksu Etyki Studentów powierza się Samorządowi Studentów.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Decyzji Nr 37/2011 z dnia 3 października 2011 roku

 

Kodeks Etyki Studentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

§ 1

1.      Kodeks Etyki Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Kodeksem, stanowi zbiór zasad wynikających w ogólnie przyjętych norm etycznych i moralnych, którymi powinien kierować się student Uniwersytetu.

2.      Naruszenie zasad zawartych w Kodeksie, szczególnie w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści jest naganne.

3.      Student, jako członek społeczności akademickiej Uniwersytetu, dba o jego dobre imię i wypełnia przyrzeczenie złożone podczas immatrykulacji.

§ 2

Student w swoim postępowaniu:

1.      kieruje się wartościami moralnymi i etycznymi oraz ma odwagę stawać w ich obronie,

2.      przestrzega norm kulturalnego zachowania i stosuje podstawowe zasady grzecznościowe,

3.      przestrzega zasad kultury języka,

4.      kieruje się uczciwością i wyrozumiałością oraz szacunkiem dla każdego człowieka,

5.      promuje zasady kulturalnego zachowania, a będąc świadkiem ich przekroczenia, stanowczo protestuje.

§ 3

Student zna przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, statutu Uniwersytetu, regulaminu studiów i innych regulaminów w obowiązujących go zakresach oraz przestrzega norm prawnych w nich zawartych.

§ 4

1.      Podstawowym obowiązkiem i prawem studenta jest zdobywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających podnoszenie kwalifikacji.

2.      W celu zdobycia wiedzy i umiejętności student zobowiązany jest:

1)     systematycznie uczęszczać na zajęcia i być do nich przygotowany,

2)     wykazywać się zaangażowaniem podczas praktyk, które powinny być czasem przeznaczonym na zdobywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy,

3)     w sposób uczciwy uczestniczyć w różnych formach weryfikacji wiedzy określonych przez prowadzących zajęcia dydaktyczne, bez stosowania jakichkolwiek metod oszustwa zmierzających do wypaczenia wyników sprawdzania wiedzy studenta.

3.      Przeprowadzać badania skrupulatnie i rzetelnie w celu opanowania technik badawczych w stopniu umożliwiającym ich wykorzystanie w przyszłości.

4.      Prace zaliczeniowe i ewentualne publikacje tworzyć samodzielnie z zachowaniem zasad ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz zachować ich odpowiedni poziom merytoryczny.

§ 5

Student rozwija swoje zainteresowania poprzez aktywne uczestnictwo w różnorodnych kołach naukowych, agendach, klubach i stowarzyszeniach studenckich.

 § 6

Student w miarę swoich możliwości, udziela wsparcia i pomocy innym studentom.

§ 7

Student nie wykorzystuje faktu pokrewieństwa, powinowactwa lub znajomości z pracownikami Uniwersytetu w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści, mających wpływ na wynik weryfikacji wiedzy.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
03.10.2011
Data publikacji:
04.11.2011 09:39
Data aktualizacji:
04.11.2011 09:39
Liczba wyświetleń:
4856
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyz37Kodeksetykistud.doc35.5 KB