Nr 69/2011 z dnia 26 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 69/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 września 2011 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz  § 61 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

1)     w  § 10 ust. 1 dodaje się pkt. 15 w brzmieniu:

   „ 15) Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych”

2)     dodaje się § 14a w brzmieniu:

1.      „Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych

2.      Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

3.      Do zadań Biura należy:

1)     prowadzenie spraw związanych ze studentami niepełnosprawnymi,

2)     opracowanie i uaktualnianie bazy studentów niepełnosprawnych,

3)     rozpoznawanie potrzeb studentów niepełnosprawnych oraz inicjowanie działań zmierzających do likwidacji zidentyfikowanych barier utrudniających studentom naukę,

4)     prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego naukę studentów niepełnosprawnych,

5)     organizacja spotkań indywidualnych i grupowych ze studentami niepełnosprawnymi,

6)     udzielanie indywidualnej pomocy studentom niepełnosprawnym w zakresie prowadzonych studiów,

7)     promocja działań biura.”.

3)     W załączniku nr 2 do Regulaminu organizacyjnego UWM w Olsztynie Struktura Jednostek Organizacyjnych Administracji w części pierwszej Pion Rektora dodaje się pkt. 15 w brzmieniu:

„ 15) Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych”

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie uregulowanym przepisami niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.09.2011
Data publikacji:
03.11.2011 09:16
Data aktualizacji:
08.02.2017 10:22
Liczba wyświetleń:
2952
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz69BiurodsStudNiepelnospr.doc86.5 KB