Nr 61/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu W

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 61/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w związku z art. 2376 §1 i art. 2377 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 16 lu­tego 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 lipca 2007 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.      W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, zapewnia się pracownikom:

1)     środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przez działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy,

2)     odzież i obuwie robocze:

a)     jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

b)     ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.      Przepis ust. 1 stosuje się również do studentów Uniwersytetu w przypadkach, gdy obowiązek zapewnienia środków, o których mowa w zarządzeniu, wynika z odrębnych przepisów.

1)     Zasady przydzielania, gospodarowania, konserwacji, prania i naprawy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego określone zostały w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

2)     Stanowiska pracy, na których są stosowane środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, zakres wyposażenia na stanowisku oraz okresy ich użytkowania określają:

3.      tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu, stanowiąca załącznik Nr 2 do Zarządzenia,

4.      tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla studentów Uniwersytetu, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia.

5.      Dla stanowisk pracy, które nie zostały wymienione w ust. 4 pkt. 1 zakres wyposażenia oraz okresy używalności środków indywidualnej ochrony określa Rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

6.      Maksymalne ceny środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego określa załącznik nr 4 do Zarządzenia.

 

§ 2

Koszty związane z zakupem środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów ponoszą poszcze­gólne jednostki organizacyjne Uniwersytetu.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 33 Rektora Uniwer­sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 04 lipca 2001 roku w sprawie określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2011
Data publikacji:
03.11.2011 07:48
Data aktualizacji:
08.02.2017 11:02
Liczba wyświetleń:
2964
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik 1 Zarz 61 95.5 KB
Zal 2 tab przydz srodk bhp pracow 511 KB
ZaL 3 ZARZ 61 48 KB
Zal 4 Zarz 61 47 KB
Zarz Nr 61 31.5 KB