Nr 70/2011 z dnia 26 września 2011 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 70/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 września 2011 roku

 

w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej

 

Działając na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 61 ust.1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 70/2011

z dnia 26 września 2011 roku

Regulamin

organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawy realizacji Projektu

1.      Projekt „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1/POKL/4.1.1/2010), nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-00 zawartej w dniu 18 maja 2011 roku.

2.      Projekt w ramach zadania 15 zakłada organizację 109 staży dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na UWM w oparciu o umowę o pracę lub mianowanie oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy odbywają praktyki pedagogiczne w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczą w ich prowadzeniu, w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych w okresie od 2011 do 2015, przy czym w roku:

2011 - 24 staże,

2012 - 24 staże,

2013 - 24 staże,

2014 - 24 staże,

2015 - 13 staży.

 § 2

Definicje

Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.      Projekt – „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-00 z 18 maja 2011 roku).

2.      Biuro obsługi staży zagranicznych – Biuro Współpracy Międzynarodowej, ul. Michała Oczapowskiego 2, p. 221, 10-719 Olsztyn, tel. 89 523 34 15, e-mail: staze@uwm.edu.pl. Biuro obsługi staży zagranicznych koordynuje prawidłową organizacją staży.

3.      Koordynator zadania – Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację zadania.

4.      Beneficjent Ostateczny (BO) – Pracownik dydaktyczny, naukowo-dydaktyczny lub uczestnik studiów doktoranckich realizujący bądź współrealizujący zajęcia dydaktyczne, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie, i z którym została podpisana umowa o staż zagraniczny.

5.      Instytucja Przyjmująca – Ośrodek akademicki lub naukowo-badawczy, w którym realizowany jest staż zagraniczny.

6.      Aplikacja – Wniosek o przyznanie stypendium stażowego w ramach projektu wraz z niezbędnymi załącznikami wymaganymi od kandydatów ubiegających się o staż.

7.      Staż zagraniczny (SZ) - Forma pobytu w zagranicznej instytucji trwająca 3-tygodnie, której głównym celem jest podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzących zajęcia dydaktyczne lub uczestniczących w ich prowadzeniu, zaangażowanych w proces kształcenia na nowych oraz modyfikowanych kierunkach studiów i specjalnościach.

8.      Umowa o staż – Umowa między BO a UWM określające warunki realizacji stażu, prawa i obowiązki każdej ze stron.

9.      Stypendium – Wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie utrzymania, wypłacane przed wyjazdem w jednej racie.

 

§ 3

Cel Projektu

1.      Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia w latach 2010-2015.

2.      Wartością dodaną jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM dzięki inwestycji w rozwój kompetencji i wiedzy pracowników dydaktycznych oraz uczestników studiów doktoranckich zaangażowanych w proces kształcenia na nowo otwieranych i modyfikowanych kierunkach studiów i specjalnościach. Realizacja staży w wiodących ośrodkach zagranicznych umożliwi podniesienie umiejętności kadry akademickiej w zakresie opracowania innowacyjnego programu dydaktycznego, prowadzenia studiów oraz promocji uczelni za granicą, w kraju, a zwłaszcza w regionie, wśród potencjalnych kandydatów na studia. 

 

§ 4

Czas trwania stażu

Staż zagraniczny trwa 3 tygodnie i nie podlega skróceniu. Minimalny wymiar czasu pracy Beneficjenta to 45 godzin w ciągu trwania stażu.

 

II. Zasady udziału w Projekcie

§ 5

Zgłoszenie do Projektu

1.      Kandydat ubiegający się o staż musi spełniać poniższe warunki (kryteria formalne):

1)     być pracownikiem dydaktycznym zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub umowę mianowania,

2)     być uczestnikiem studiów doktoranckich, realizującym praktykę w postaci współprowadzenia lub prowadzenia zajęć dydaktycznych,

3)     złożyć kompletną aplikację w terminie wyznaczonym przez Biuro obsługi staży zagranicznych, według obowiązującego wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

2.      Przy ocenie aplikacji na staż Zespół Kwalifikacyjny przyznaje punkty za spełnienie poniższych kryteriów merytorycznych:

1)     prowadzenie zajęć na nowo otwieranych lub modyfikowanych kierunkach studiów w ramach projektu (5 pkt.). Nowo otwierane lub modyfikowane kierunki studiów w ramach projektu to: Biologia, Rolnictwo, Ochrona Środowiska (WOŚiR), Rybactwo, Lekarski, Weterynaria, Gastronomia – sztuka kulinarna oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji;

2)     prowadzenie zajęć w języku obcym (3 pkt.);

3)     posiadanie statusu młodego doktora (1.) (5 pkt.);

4)     udział w projektach naukowo-badawczych (np. udział w projektach finansowanych z 7. Programu Ramowego, granty) punktowane odpowiednio:

a)     3 projekty i więcej – 3 pkt.

b)     2 projekty – 2 pkt.

c)      1 projekt – 1 pkt.

d)     brak udziału w projektach – 0 pkt.

3.      Wszystkie punkty sumuje się, następnie powstaje ranking punktowy osób aplikujących, na podstawie której wyłonione zostają osoby zakwalifikowane do wyjazdu na staż.

4.      Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania stypendium stażowego podejmuje Prorektor ds. rozwoju uczelni na podstawie ocen list rankingowych sporządzonych przez Zespół Kwalifikacyjny.

5.      Decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium przesyła się w terminie 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji, wnioskodawcom oraz dziekanom i kierownikom jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w których zatrudniony jest wnioskodawca lub w których odbywa studia doktoranckie. Decyzję podpisuje Prorektor ds. rozwoju uczelni.

6.      Zgodnie z zasadami równości szans na rynku pracy, kobietom i mężczyznom zagwarantowany zostanie równy dostęp do informacji na temat organizowanych staży oraz jednakowa możliwość uczestnictwa.

(1.)  Młody doktor to osoba, która w dniu aplikowania nie ukończyła 35 roku życia i ma stopień naukowy doktora nie dłużej niż 5 lat.

 

III. Proces rekrutacyjny

§ 6

1.      Ogłoszenie o rekrutacji umieszczone zostanie na stronie internetowej Projektu, a także na stronie internetowej Biura obsługi staży zagranicznych, ogłoszenie o naborze określać będzie w szczególności:

1)     termin składania wniosków,

2)     miejsce składania wniosków.

2.      Kandydat składa aplikację wraz z wymaganymi dokumentami, stanowiącymi podstawę do rozpoczęcia kwalifikacji:

1)     Formularz zgłoszeniowy (zał. 1),

2)     Zaproszenie - potwierdzenie przyjęcia na staż od wybranej instytucji (w momencie składania wniosku potwierdzenie przyjęcia może mieć formę wiadomości e-mail. Oficjalne zaproszenie należy dostarczyć przed rozpoczęciem stażu), (przykładowy wzór zaproszenia zał. 2),

3)     Opinia kierownika jednostki (zał. 3),

4)     Program stażu (zał. 4),

3.      Aplikacje niekompletne, niespełniające warunków formalnych konkursu oraz złożone po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

4.      Weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym dokonują pracownicy Biura obsługi staży zagranicznych. Warunkiem dopuszczenia wniosku do oceny merytorycznej będzie spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.

5.      Oceny merytorycznej wniosków dokona Zespół Kwalifikacyjny w składzie:

1)     przewodniczącego,

2)     dwóch członków.

6.      Zespół Kwalifikacyjny powoływany jest przez Rektora ds. rozwoju uczelni.

7.      Aplikacja może zostać wycofana na każdym etapie postępowania konkursowego na wniosek kandydata.

8.      Rekrutacja odbywać się będzie minimum 2 razy w roku akademickim.

9.      W przypadku większej liczby chętnych niż zaplanowanych miejsc na dany rok akademicki tworzone będą listy osób rezerwowych, których wyjazdy przekładane będą na kolejny rok akademicki. W przypadku niewyłonienia odpowiedniej liczby uczestników stażu, Biuro obsługi staży zagranicznych ogłosi dodatkowy termin składania aplikacji.

10.  Osoba, która nie została zakwalifikowana na staż może ponownie złożyć aplikację (pod warunkiem uzgodnienia z instytucją zagraniczną nowego terminu wyjazdu). Osoba, która została zakwalifikowana i zrealizowała staż zagraniczny nie ma możliwości aplikowania po raz kolejny w ramach projektu.

11.  UWM może upowszechniać informacje o rezultatach konkursu za pośrednictwem Internetu lub innych mediów wykorzystywanych w celu promocji projektu.

 

§ 7

1.      Wszystkie formularze będą dostępne na stronie internetowej www.uwm.edu.pl/bwz.

2.      Wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na udział w Projekcie.

 

IV. Realizacja wyjazdu

§ 8

1.      Staż zagraniczny trwa 3 tygodnie i realizowany jest zgodnie z programem stażu. Program stażu w ośrodku goszczącym powinien być zaplanowany w sposób umożliwiający podniesienie umiejętności dydaktycznych wnioskodawców zaangażowanych w proces nauczania, opracowanie Programu Dydaktycznego na potrzeby prowadzenia pracy dydaktycznej wraz z uwzględnieniem możliwości wymiany doświadczeń i promocji UWM w instytucji przyjmującej. Program stażu powinien zostać ustalony wspólnie przez obie strony zaangażowane w realizację stażu.

2.      Wyboru instytucji przyjmującej wnioskodawca powinien dokonać samodzielnie według własnych oczekiwań.

3.      Przed wyjazdem do instytucji przyjmującej kandydat składa wniosek wyjazdowy (zał. 8 - formularz A), zgodnie z regulaminem UWM, nie później niż 14 dni przed wyjazdem, do Biura obsługi staży zagranicznych. Złożenie wniosku w terminie krótszym nie gwarantuje terminowego załatwienia sprawy.

4.      Umowa o staż (zał. 5) zostaje podpisana po przedstawieniu zaproszenia z instytucji przyjmującej potwierdzającego gotowość przyjęcia kandydata w danym terminie. Umowa nie zostanie podpisana w przypadku braku co najmniej jednego z poniższych dokumentów:

1)     zaproszenia (zał. 2);

2)     opinii kierownika jednostki (zał. 3);

3)     programu stażu (zał. 4);

4)     wniosku wyjazdowego (zał. 8 - formularz A).

5.      Osoba zakwalifikowana otrzymuje stypendium w wysokości 10 000 PLN. Przekazanie stypendium beneficjentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.

 

§ 9

Prawa i obowiązki stażysty

1.      Osoba skierowana do odbycia stażu:

1)     ma prawo do:

a)     systematycznych konsultacji z Biurem obsługi staży zagranicznych,

b)     stypendium z tytułu odbywania stażu,

2)     jest zobowiązana do:

a)     rozpoczęcia i ukończenia stażu w terminie przewidzianym w umowie o staż,

b)     odbycia w instytucji przyjmującej co najmniej 45 godzin stażu,

c)      przestrzegania regulaminu i programu stażu,

d)     uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium kraju, w którym będzie realizowany staż i konieczności ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w jednostce goszczącej,

e)     przestrzegania ustalonego z instytucją przyjmującą rozkładu czasu odbywania stażu,

f)      rozliczenia się z wyjazdu w terminie określonym w umowie o staż (14 dni od daty zakończenia wyjazdu) oraz dostarczenia następujących dokumentów: dziennik stażowy (Training Agenda, zał. 6), ankieta beneficjenta (zał. 7). Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów stanowi całkowite rozliczenie się ze zrealizowanego wyjazdu.

g)     umieszczania w swoich publikacjach i prezentacjach mających bezpośredni związek z odbytym stażem informacji dotyczących otrzymanego Stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu PO KL – Wyjazd realizowany jest w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego). Logotypy do pobrania znajdują się na stronie Biura obsługi staży zagranicznych.

2.      BO organizuje staż (zgłoszenie wyjazdu, transport, zakwaterowanie, kontakt z instytucją przyjmującą) we własnym zakresie pozostając w kontakcie z Biurem obsługi staży zagranicznych.

3.      rezygnacji z wyjazdu Beneficjent zobowiązany jest poinformować Biuro obsługi staży zagranicznych, do którego należy przedłożyć pisemne oświadczenie zawierające przyczynę rezygnacji. W sytuacji kiedy rezygnacja miała miejsce po podpisaniu umowy i wypłaceniu stypendium, beneficjent zwraca całość przekazanego stypendium.

4.      W przypadku nie wywiązania się z postanowień umowy lub w przypadku skrócenia długości pobytu, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości przyznanego stypendium. Zwrot stypendium nie będzie wymagany w przypadku zaistnienia okoliczności określanej jako siła wyższa, czyli sytuacji niezależnej od Beneficjenta (np. nagła choroba czy inne nieszczęśliwe zdarzenie). Decyzję o uznaniu okoliczności jako siła wyższa Koordynator Zadania

 

V. Postanowienia końcowe

§ 11

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.      Biuro obsługi staży zagranicznych zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu.

3.      Zmiana regulaminu nie powoduje zmiany umowy z Beneficjentem.

4.      Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.

5.      Regulamin organizacji stażu jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz Biura obsługi staży zagranicznych.

6.      Integralną częścią regulaminu są wymienione w Regulaminie załączniki.

 

§ 12

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Umowa o staż, Umowa o dofinansowanie Projektu nr: UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-00 oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 13

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rekrutacji. Informacje o wszelkich zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej Biura obsługi staży zagranicznych.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.09.2011
Data publikacji:
03.11.2011 07:02
Data aktualizacji:
08.02.2017 10:22
Liczba wyświetleń:
3062
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 70 staże zagraniczne8.51 MB
Załącznik 1 Formulrz zglosz74.5 KB
Załącznik 2 Zaproszenie43.5 KB
Załącznik 3 Opinia kierownika51.5 KB
Załącznik 4 Program stażu52.5 KB
Załącznik 5 Umowa o staż 59.5 KB
Załącznik 6 Dziennik stażu52 KB
Załącznik 7 Ankieta 40 KB
Załącznik 8 Formularz A46 KB