Nr 48/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 48/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 lipca 2011 roku

 

w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Instrukcję archiwalną, zwaną dalej Instrukcją, której treść stanowi załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

Do czasu wejścia w życie Instrukcji Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do:

1)     zapoznania z treścią instrukcji podległych pracowników,

2)     monitorowania postępów prac przygotowawczych do wdrożenia Instrukcji.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 4

Tracą moc: Zarządzenie Nr 10/2001 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 marca 2001 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Archiwalnej, Regulaminu Organizacyjnego Archiwum i Regulaminu Rady Archiwalnej oraz Zarządzenia Nr 14/2001 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie gromadzenia i udostępniania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich wykonanych w Uniwersytecie.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.07.2011
Data publikacji:
12.10.2011 08:51
Data aktualizacji:
08.02.2017 11:47
Liczba wyświetleń:
3455
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz48wprowaInstrukcjearchiwal.doc26.5 KB
Zał.1 Regulamin Organizacyjny Archiwum44.5 KB
Zał. 2 Regulamin Rady Archiwalnej28.5 KB
Zał. 4 Wykaz spisów52 KB
Zał. 5 Karta udostępniania26.5 KB
Zał. 6 Wniosek o udost. dokument archiwalnej27.5 KB
Zał. 7 Wniosek o udost. pracy dyplomowej28 KB
Zał. 8 Regulamin czytelni Archiwum29 KB
Zał. 3 Spis zadawczo-odbiorczy32 KB
Instrukcj archiwalna99 KB