D E C Y Z J A Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 października 2011 roku w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej,

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

D E C Y Z J A  Nr 39

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 października 2011 roku

 

w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz duplikatów wyżej wymienionych dokumentów, a także wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 17  ust. 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz § 21 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (DzU Nr 201, poz.1188), stanowi się co następuje:

§ 1

1.      Ustala się opłaty wnoszone przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie niżej wymienionych dokumentów:

1)   elektronicznej legitymacji studenckiej                                   17,00 zł

2)   indeksu                                                                          4,00 zł

3)   dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami    -       60,00 zł

4)   świadectwa ukończenia studiów podyplomowych           -       30,00 zł

5)   dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy      40,00 zł

2.      Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1) - 4), pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

§ 2

Opłaty, o których mowa w § 1 studenci wnoszą na indywidualne studenckie konta bankowe wskazane przez dziekanat wydziału.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2011 roku.

 

 

REKTOR

prof. dr hab. Józef Górniewicz

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.10.2011
Data publikacji:
06.10.2011 11:15
Data aktualizacji:
06.10.2011 11:17
Liczba wyświetleń:
3797
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
D E C Y Z J A39.doc27.5 KB