Nr 79 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

Uchwała Nr 79

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

z dnia 25 maja 2006 roku.

 

w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

 

Na podstawie art. 99 ust.3 ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

Uniwersytet pobiera opłaty za następujące usługi edukacyjne, zwane dalej zajęciami dydaktycznymi:

1)   kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,

2)   powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce,

3)   prowadzenie studiów w języku obcym,

4)   prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów,

5)   prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,

6)   prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych systemem niestacjonarnym w ramach przygotowania pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego prowadzonego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.

 

§ 2

1.   Wysokość opłat za usługi, o których mowa w § 1 pkt. 1, 2 i 6 ustala Rektor w drodze zarządzenia w terminie do 31 maja każdego roku.

2.   Wysokość opłat za prowadzenie zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 1 pkt. 3-5 ustala Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia, złożony nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem danego cyklu kształcenia.

 

§ 3

1. Opłata za usługi, o których mowa w § 1 pkt. 2 wnoszona jest:

1) na I i II semestrze studiów – w pełnej wysokości ustalonej przez Rektora,

2) od III do XI semestru studiów – w wysokości 50% opłaty ustalonej przez Rektora z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Opłata, o której mowa w § 1 pkt.3 – 6 wnoszona jest w pełnej wysokości ustalonej przez Rektora.

3. Opłata za powtarzanie przedmiotów realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli, przedmiotów realizowanych w ramach programów studiów z zakresu doradztwa zawodowego, przedmiotów kształcenia ogólnego (humanistycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) wnoszona jest w pełnej wysokości ustalonej przez Rektora.

 

§ 4

1.  Opłaty za usługi uiszczają:

1) osoby przyjęte na I roku - w terminach określonych uchwałą Senatu w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w danym roku,

2) pozostałe osoby - przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż jeden semestr przed rozpoczęciem każdego semestru.

2.  Wniesienie opłat jest warunkiem:

1)      wpisania na semestr/cykl kształcenia,

2)      rozpoczęcia realizacji powtarzanego przedmiotu,

3)      rozpoczęcia realizacji przedmiotu w języku obcym lub przedmiotu nieobjętego planem studiów,

4)      rozpoczęcia praktyki zawodowej.

3.  Terminy, o których mowa w ust.1 mogą być, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, przedłużone przez dziekana wydziału, kierownika studiów doktoranckich, kierownika studiów podyplomowych oraz kierownika Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego, na okres nie dłuższy niż 14 dni.

 

§ 5

1.   Na uzasadniony pisemny wniosek osoby zainteresowanej dziekan wydziału, kierownik studiów doktoranckich, kierownik studiów podyplomowych oraz kierownik Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty za zajęcia, o których mowa w § 1 pkt.1, 2 i 6, na nie więcej niż pięć miesięcznych rat.

2.   Uiszczenie ostatniej raty jest warunkiem przystąpienia do letniej lub zimowej sesji egzaminacyjnej.

 

§ 6

1.   Student lub doktorant może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat w przypadku:

1) pełnego sieroctwa studenta, jeżeli nie przekroczył 26 roku życia lub pełnego sieroctwa doktoranta, jeżeli nie przekroczył 29 roku życia,

2) trudnej sytuacji materialnej spowodowanej długotrwałą chorobą studenta/doktoranta.

2.   Student lub doktorant może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości 50% w przypadku osiągania wybitnych wyników w nauce.

3.      Zwolnienie z opłat następuje na pisemny wniosek złożony przez studenta lub doktoranta, w terminie14 dni przed upływem terminu wniesienia opłaty, zaopiniowany przez dziekana lub kierownika studiów doktoranckich oraz odpowiednio przez samorząd studencki lub doktorancki.

4.   Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3 pozostawia się bez rozpoznania.

5.   Wnioski, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać opis sytuacji studenta lub doktoranta, potwierdzony odpowiednimi dokumentami, a w przypadku ust. 2 zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające, że student lub doktorant należy do

3% grupy najlepszych studentów kierunku lub doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce, z uwzględnieniem zapisu ust.6.

6.   Na kierunku filologia, uprawnionym do wnioskowania o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości 50% jest student należący do 3% grupy najlepszych studentów danej specjalności neofilologicznej.

7.   Ewidencję wniosków i wydanych decyzji prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu.

 

§ 7

1.   Decyzję w sprawie zwolnienia z opłat podejmuje właściwy prorektor.

2.   Od decyzji podjętej przez prorektora, studentowi lub doktorantowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

3.   Decyzja wydana przez Rektora jest ostateczna.

4.   Zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty nie może być udzielone studentowi lub doktorantowi częściej niż dwa razy w czasie trwania studiów lub studiów doktoranckich.

 

1.           § 8

1.   Zwolnienie, o którym mowa w § 6 nie przysługuje studentowi lub doktorantowi:

a. I roku studiów,

b.  powtarzającemu zajęcia dydaktyczne,

2.   Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt.1.

 

§ 9

1.  W przypadku nie wniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

2.   W przypadku nie wniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów doktoranckich decyzję o skreśleniu z listy doktorantów wydaje kierownik studiów doktoranckich.

3.  Student lub doktorant, który dokonał opłaty, a następnie zrezygnował ze studiów nie później niż w ciągu pierwszego miesiąca semestru, może uzyskać na swój wniosek zwrot wniesionej opłaty.

4.   W pozostałych przypadkach opłata nie podlega zwrotowi.

 

§ 10

1.    Opłatę za usługi edukacyjne należy uiścić na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.   Opłaty podlegają ewidencji w dziekanatach. Ostatecznego rozliczenia opłat za zajęcia dydaktyczne dokonuje dziekan.

3.  Studenci przyjęci na studia przed dniem wejście ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w roku akademickim 2005/2006 wnoszą opłaty za zajęcia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie studiów, z uwzględnieniem § 6 ust.1 i 2.

4.  Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów wnoszą opłaty na studia na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

R E K T O R

Przewodniczący Senatu 

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2006
Data publikacji:
27.09.2007 12:19
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:35
Liczba wyświetleń:
4496
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument