Decyzja Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 33/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), stanowi się, co następuje:

§ 1

1.      Nauczyciel akademicki za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne otrzyma wynagrodzenie uwzględniające stanowisko ustalone jako iloczyn liczby godzin i stawki za godzinę obliczeniową.

2.      Wysokość stawek za godzinę określa tabela.

3.      Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Rektor może podwyższyć stawkę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w ramach posiadanych środków finansowych jednostki nie więcej niż do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 grudnia  2006 roku (Dz. U. Nr 251,  poz. 1852  z późn. zm.).

 

 

Lp.

 

Stanowisko

 

Stawka

za godzinę

(w zł)

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i  tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

58,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor  wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień  doktora habilitowanego w zakresie sztuki

50,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki,  starszy wykładowca

49,00

4.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotu

32,00

 

§ 2

1.      Nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim 2011/2012 wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze, za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej,  po jej pozytywnej ocenie, przysługuje wynagrodzenie wg stawek określonych w  § 1 ust. 1 niniejszej decyzji:

2.      za prowadzenie pracy magisterskiej - 3 godziny x  stawka za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku,

3.      za prowadzenie pracy licencjackiej lub inżynierskiej - 2 godziny x stawka za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.10.2011
Data publikacji:
06.10.2011 06:10
Data aktualizacji:
06.10.2011 06:11
Liczba wyświetleń:
2966
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja33wynagrodzpracdyplomowych.doc38 KB