OTWARTY NABÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO 2/POKL/4.2/2011

Strona została usunięta dnia: 4 październik, 2011 - 12:09

OTWARTY NABÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO 2/POKL/4.2/2011

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w związku planowanym przystąpieniem do konkursu na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”

- w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz w oparciu o dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 01 stycznia 2011 r. – „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,

 

·         ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu szkoleniowego dla pracowników sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych-w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

 

Stopień Zaangażowania Partnera:

1. Partner bierze udział w realizacji projektu na każdym jego etapie.

2. Partner będzie zaangażowany w realizację działań dotyczących organizacji szkoleń.

Wymagania w stosunku do partnera:

1.      Partner jest instytucją/organizacją prowadzącą działalność statutową wspierającą współpracę nauki i biznesu.

2.      Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów szkoleniowych w obszarze innowacji, transferu i komercjalizacji wiedzy, zarządzania projektami badawczymi oraz ochrony własności intelektualnej.

3.     Posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu (wykwalifikowany personel, sprzęt itp.)

4.      Współpraca z Beneficjentem przy przygotowaniu projektu.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1.      Dane potencjalnego partnera.

2.      Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.

3.      Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).

4.      Deklaracja współpracy z Beneficjentem przy przygotowaniu, realizacji oraz rozliczaniu projektu.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2.    Aktualny statut podmiotu.

3.  Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.

4.   Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

5.   Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych.

6.      Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

1.       Zgodność działania potencjalnego partnera z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu.

2.       Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby),

3.      Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski),

4.       Deklaracja współpracy w trakcie przygotowania projektu.

Termin i miejsce składania ofert:

1.  Oferty należy składać w terminie do dnia 25 października 2011 r., do godz. 15.00. (O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do jednostki).

2.  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu 2/POKL/4.2/2011” należy złożyć osobiście w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

1.   Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM, ul. Prawocheńskiego 4, 10-957 Olsztyn.

2.      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające komplet wymaganych dokumentów.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1.      Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu;

2.      Negocjowania warunków realizacji zadań;

3.      Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Wynik naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bip.uwm.edu.pl)

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM
Wytworzył:
Wojciech Samulowski
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.10.2011
Data publikacji:
04.10.2011 12:08
Data aktualizacji:
04.10.2011 12:09
Liczba wyświetleń:
1854
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument