Nr 58/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury i Promocji

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr  58/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 r.

 

w sprawie  utworzenia Akademickiego Centrum Kultury i Promocji

 

Działając na  podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z uchwałą Nr 769 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 23 września 2011 w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Łączy się Akademickie Centrum Kultury oraz Akademickie Centrum Mediów i Promocji i tworzy się  Akademickie Centrum Kultury i Promocji, używające skrótu ACKiP, zwane w dalszej części Centrum.

2.      Regulamin Centrum stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad funkcjonowaniem Centrum pełni Prorektor ds. Studenckich.

§ 3

Tracą moc:

1.      § 2 Zarządzenia Nr 32 Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2003 roku w sprawie: zmian organizacyjnych na wydziałach UWM,

2.      Zarządzenie Nr 15 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji,

3.      Zarządzenie Nr 8/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 11 lutego 2009 r.  w sprawie  utworzenia Akademickiego Centrum Kultury.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  58/2011

z dnia 23 września 2011 roku

 

REGULAMIN

AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.      Akademickie Centrum Kultury i Promocji, zwane dalej Centrum, jest jednostką ogólnouczelnianą prowadzącą działalność kulturalną, informacyjną, promocyjną, szkoleniową i usługową.

2.      W zakresie objętym przedmiotem swojego działania Centrum może prowadzić działalność polegającą na organizacji praktyk zawodowych dla studentów.

 

ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM

§ 2

1.      Centrum Realizuje zadania za pośrednictwem jednostek wchodzących w jego skład.

2.      Do zadań Centrum należy:

1)     organizacja imprez kulturalnych o charakterze ogólnouczelnianym oraz koordynacja  innych imprez realizowanych w Uniwersytecie przez jednostki zewnętrzne i jednostki wchodzące w skład Centrum,

2)     prowadzenie bieżącej działalności medialnej: prasowej, radiowej i telewizyjnej,

3)     promocja Uniwersytetu, w tym:

a)     wydawanie uniwersyteckich folderów, informatorów, wydawnictw okolicznościowych, filmów, audycji radiowych, płyt CD i innych promujących Uniwersytet,

b)     współpraca z czasopismami i redakcjami zajmującymi się upowszechnianiem informacji o szkolnictwie wyższym i nauce,

c)      promocja osiągnięć Uniwersytetu, w tym twórczości naukowej pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców,

d)     promocja konferencji i wystaw mająca na celu upowszechnianie wyników badań naukowych i innych osiągnięć,

4)     wspieranie procesu dydaktycznego przez organizowanie praktyk zawodowych dla studentów na kierunkach związanych z przedmiotem działania Centrum,

5)     prowadzenie i organizacja działalności amatorskich zespołów tanecznych, chóralnych, teatralnych, kabaretowych i innych uczelnianych agend kulturalnych,

6)     inspirowanie działalności uczelnianych klubów studenckich i nadzór nad realizacją podejmowanych przez nie przedsięwzięć,

7)     dokumentowanie i archiwizowanie wydarzeń oraz sylwetek i dorobku pracowników Uniwersytetu w postaci materiałów prasowych, fotograficznych, filmowych i radiowych,

8)     gromadzenie i udostępnianie wydawnictw metodycznych, repertuarowych, czasopism kulturalno-oświatowych, płytoteki i taśmoteki związanych z zakresem działania,

9)     odpłatne świadczenie usług związanych z zakresem funkcjonowania Centrum lub jednostek wchodzących w jego skład na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych spoza Uniwersytetu.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM

§ 3

1.      W ramach Centrum działają:

1)     Akademicka Orkiestra Dęta,

2)     Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

3)     kluby akademickie oraz agendy studenckie prowadzące działalność w zakresie objętym przedmiotem działania Centrum, zaewidencjonowane w rejestrze prowadzonym według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu,

4)     Radio UWM-RMF,

5)     Telewizja Kortowo,

6)     Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

7)     Zespół Prasowo-Promocyjny. 

2.      Jednostkami, o których mowa w ust. 1, kierują osoby  zatrudnione na wniosek Dyrektora Centrum zaakceptowany przez właściwego prorektora.

3.      Szczegółowy zakres zadań kierowników zatrudnionych zgodnie z przepisami ust. 2  określa zakres ich obowiązków.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzenie w procesie tworzenia struktury wewnętrznej mają zastosowanie przepisy regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu.

 

ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CENTRUM

§ 4

1.      Działalność jednostek organizacyjnych Centrum prowadzona jest na podstawie planów działalności oraz preliminarzy kosztów i przewidywanych przychodów opracowywanych przez Dyrektora Centrum i pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Programową.

2.      Projekty planów i preliminarzy, o których mowa w ust. 1 sporządza Dyrektor Centrum w terminie do 15 października na rok następny.

3.      Dyrektor Centrum przedstawia projekty na najbliższym posiedzeniu Rady Programowej.

4.      Wysokość opłat z tytułu usług świadczonych przez jednostki Centrum określa się na podstawie cennika opracowanego przez Dyrektora Centrum i zatwierdzonego przez właściwego Prorektora w uzgodnieniu z Kanclerzem lub na podstawie zawartych umów.

 

§ 5

Radio UWM FM

Do zadań Radia UWM FM należy:

1)     przygotowanie i nadawanie codziennego programu,

2)     szkolenie studentów w zakresie praktyk zawodowych,

3)     produkcja nagrań płytowych,

4)     współpraca z innymi stacjami radiowymi,

5)     świadczenie usług w zakresie reklam i ogłoszeń,

6)     prowadzenie archiwum materiałów dźwiękowych.

 

§ 6

Telewizja Kortowo

1.      Do zadań Telewizji Kortowo należy:

1)     produkcja i realizacja filmowego internetowego programu informacyjnego o UWM,

2)     tworzenie filmów i programów informacyjnych, dydaktycznych, naukowych, edukacyjnych oraz ich rozpowszechnianie,

3)     realizacja płatnych usług filmowych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz innych jednostek spoza Uniwersytetu,

4)     opracowywanie i rozpowszechnianie filmów na podstawie zakupionych licencji,

5)     prowadzenie archiwum materiałów filmowych zrealizowanych na terenie Uniwersytetu,

6)     współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie upowszechniania ich działalności badawczej i dydaktycznej,

7)     współpraca z ośrodkami telewizyjnymi,

8)     szkolenie studentów w ramach praktyk zawodowych.

2.      Dzieła realizowane przez Telewizję Kortowo podlegają ocenie Rady Programowej z udziałem przedstawiciela zamawiającego.

3.      W realizacji zadań Telewizja Kortowo korzysta z zasobów sprzętowych Regionalnego Centrum Informatycznego.

 

§ 7

Zespół prasowo-promocyjny

1.      Do zadań zespołu prasowo-promocyjnego należy:

1)     wydawanie czasopism uniwersyteckich,

2)     wydawanie uniwersyteckich folderów, informatorów, wydawnictw okolicznościowych i innych materiałów promujących uczelnię,

3)     podejmowanie innych działań służących promocji UWM,

4)     współpraca z czasopismami lokalnymi,

5)     szkolenie studentów w ramach praktyk zawodowych.

2.      Czasopisma Uniwersytetu wydawane są jako bezpłatne miesięczniki.

 

ORGANY CENTRUM

§ 8

1.      Organami Centrum są:

1)     Rada Programowa Centrum,

2)     Dyrektor Centrum.

§ 9

 

1.      W skład Rady Programowej wchodzą:

1)     prorektor nadzorujący działalność Centrum jako przewodniczący,

2)     Kanclerz,

3)     Dyrektor Centrum,

4)     po jednym przedstawicielu studentów i doktorantów wskazanym przez samorząd studencki i doktorancki,

5)     dziekan lub osoba wskazana przez dziekana wydziału, z którego studenci mogą odbywać w Centrum praktyki zawodowe.

2.      Do zadań Rady Programowej należy:

1)     określanie głównych kierunków działalności Centrum,

2)     opiniowanie sprawozdań z działalności Centrum,

3)     opiniowanie planów działalności jednostek organizacyjnych Centrum.

3.      Kadencja Rady Programowej jest zgodna z kadencją organów Uniwersytetu.

4.      Obrady Rady Programowej zwołuje jej przewodniczący co najmniej raz w kwartale. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady Programowej obradom przewodniczy Dyrektor Centrum.

5.      Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu.

6.      W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

7.      Z posiedzenia Rady Programowej sporządzany jest protokół.

8.      Obsługę Rady Programowej zapewnia Centrum.

 

§ 10

1.      Dyrektor Centrum pełni nadzór nad wykonywaniem zadań Centrum, przestrzeganiem przepisów dotyczących zakresu jego działania oraz gospodarką finansową i gospodarką majątkiem.

2.      Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

1)     organizacja pracy Centrum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2)     koordynacja pracy jednostek tworzących Centrum,

3)     znajomość aktualnych przepisów dotyczących wykonywanych zadań,

4)     przygotowywanie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego Centrum uwzględniającego funkcjonowanie wszystkich jednostek wchodzących w jego skład i przedstawianie go do akceptacji prorektorowi pełniącemu nadzór nad Centrum,

5)     sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań z działalności Centrum,

6)     organizacja i koordynacja praktyk zawodowych odbywanych w Centrum przez studentów,

7)     współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

3.      Dyrektor Centrum jest bezpośrednim przełożonym, zatrudnionych w ramach stosunku pracy, pracowników Centrum lub jednostek wchodzących w jego skład i w związku z tym:

1)     opracowuje i aktualizuje zakresy obowiązków podległych pracowników,

2)     organizuje zastępstwa nieobecnych pracowników zapewniające niezakłóconą pracę Centrum,

3)     prowadzi nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników oraz przestrzeganiem przez nich przepisów prawa pracy i wynikających z nich przepisów bhp i  p.poż., zasad właściwego gospodarowania powierzonym mieniem, a także innych przepisów związanych z wykonywanymi obowiązkami,

4.      W związku z realizacją powierzonych zadań Dyrektor Centrum:

1)     reprezentuje Uniwersytetu w zakresie działania Centrum lub jednostek wchodzących w jego skład,

2)     ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie zgodnie z przepisami środków finansowych przyznanych na działalność Centrum lub jednostek wchodzących w jego skład oraz za powierzone składniki majątkowe oraz za zgodne z przeznaczeniem korzystanie z pomieszczeń uniwersyteckich przyznanych Centrum w celu realizacji zadań,

 

Majątek i gospodarka finansowa

§ 11

1.      Środki finansowe na działalność Centrum pochodzą ze środków Uniwersytetu i środków pozyskanych z zewnątrz, w tym pochodzenia zagranicznego.

2.      Gospodarka finansowa Centrum oraz ewidencja majątku jednostek organizacyjnych prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2011
Data publikacji:
04.10.2011 07:20
Data aktualizacji:
08.02.2017 11:36
Liczba wyświetleń:
2517
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz58REGULAMINACKiP.doc76.5 KB