Nr 78 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim

 

Uchwała Nr 78

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2006 roku

 

 

w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim.

 

Na podstawie art. 130 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Senat postanawia co następuje:

§ 1

Obowiązujący wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich, wynosi:

1.     Pracownicy naukowo-dydaktyczni na stanowisku:

 - profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie

 - profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie

 - profesora wizytującego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora) - 240 godzin obliczeniowych rocznie

 - adiunkta - 240 godzin obliczeniowych rocznie

 - asystenta - 240 godzin obliczeniowych rocznie

 

2.   Pracownicy dydaktyczni na stanowisku:

 - starszego wykładowcy i wykładowcy - 360 godzin obliczeniowych rocznie

 - lektora, instruktora, nauczyciela przedmiotu (z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym) - 540 godzin obliczeniowych rocznie

 

§ 2

Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję organu jednoosobowego lub jego zastępcy oraz członkom Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Rady Nauki, ustala się wymiar pensum dydaktycznego w wysokości:

1.  rektorowi - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

2.  prorektorowi - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

3.  dziekanowi - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

4.  prodziekanowi - 135 godzin obliczeniowych rocznie;

5.  członkowie:

- Państwowej Komisji Akredytacyjnej - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

- Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

- Rady Nauki - 120 godzin obliczeniowych rocznie.

 

§ 3

1. Jednostką organizacyjną, w ramach której rozlicza się pensum dydaktyczne jest: instytut, katedra, samodzielny zakład (klinika), Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych, Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego oraz Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego.

2. Godzinę obliczeniową stanowi trwająca 45 minut jedna efektywna godzina niżej wymienionych zajęć:

1)   wykładu, ćwiczeń wszystkich rodzajów oraz konwersatoriów i seminariów objętych planami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;

2)   zajęć prowadzonych w ramach pracowni dyplomowej - magisterskiej;

3)   zajęć na studiach doktoranckich z przedmiotów określonych w minimum programowym;

4)   zajęć realizowanych w ramach kształcenia pedagogicznego i doradztwa zawodowego, prowadzonych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.

5)   zajęć realizowanych w gimnazjum i liceum prowadzonych przez uczelnię.

3. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć dydaktycznych ponad ustalone pensum określa rektor odrębnym zarządzeniem.

 

§ 4

Ustala się następujące wskaźniki przeliczeniowe w odniesieniu do zajęć dydaktycznych:

1.     prowadzonych w języku obcym (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności neofilologicznych i lektoratów), po akceptacji takiej formy prowadzenia zajęć przez dziekana wydziału oraz pozytywnej decyzji prorektora ds. kształcenia w wysokości - 2,0

2.     prowadzonych przez nauczycieli przedmiotu w gimnazjum i liceum akademickim - 0,75

 

§ 5

1.    Pensum dydaktyczne realizuje się na studiach stacjonarnych.

2.    W przypadku niedopełnienia pensum na studiach stacjonarnych, niedobór godzin dydaktycznych uzupełnia się:

a.   przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach stacjonarnych;

b.   zajęciami dydaktycznymi realizowanymi na studiach niestacjonarnych ;

c.   przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach niestacjonarnych,

z uwzględnieniem zapisu § 6 ust.3 pkt.2 oraz ust.5 pkt.2.

3.     Przekroczenie wymiaru pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego spowodowane realizacją zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych i wynikającą stąd nadwyżkę godzin, traktuje się jako godziny ponadwymiarowe.

 

§ 6

1.  Ustala się następującą liczebność grupy dla niżej wymienionych form i rodzajów zajęć dydaktycznych:

1)  grupy wykładowe kierunkowe - cały rok studiów (moduł kształcenia),

2)  grupy wykładowe specjalnościowe - cała grupa specjalnościowa,

3)  grupy zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych, laboratoryjnych na kierunkach:

a.  matematycznych, przyrodniczych i technicznych - co najmniej 24 osoby,

b.  humanistycznych, społecznych i prawnych - co najmniej 30 osób,

c.  filologia (sp. filologie obce) i artystycznych - co najmniej 16 osób,

d.  medycznym i weterynaryjnym – wg odrębnych uregulowań prawnych.

4)  grupy zajęć konwersatoryjnych - co najmniej 30 osób,

5)  grupy zajęć seminaryjnych – dyplomowych - 12 do 24 osób,

6)  grupy zajęć z wychowania fizycznego i zajęć w sekcjach sportowych - wg odrębnych uregulowań prawnych,

7)  grupy lektoratu języka obcego - co najmniej 24 osoby.

 

2.     Na kierunkach eksperymentalnych (załącznik do uchwały) dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w grupach mniejszych od określonych w ust. 1 pkt. 3-5. Wymiar godzinowy zajęć realizowanych w mniejszych grupach nie może przekroczyć 1/3 liczby godzin przewidzianych w planie studiów. Ostateczną liczebność poszczególnych grup ćwiczeniowych ustala prorektor ds. kształcenia na wniosek dziekana wydziału (kierownika jednostki międzywydziałowej, ogólnouczelnianej).

 

3.     Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta wynikającej z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:

1)   nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze - przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość iloczynu: 5 godzin obliczeniowych i stawki za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku;

2)   nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze - zalicza się 5 godzin obliczeniowych do uzupełnienia obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego;

4.     Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia magisterska” - dziekan za zgodą rady wydziału może zaliczyć dodatkowo osobie prowadzącej 5 godzin obliczeniowych za każdą pracę.

5.     Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej licencjackiej lub inżynierskiej studenta wynikającej z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:

1)   nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze - przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość iloczynu: 3 godziny obliczeniowe x stawka za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku;

2)   nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze - zalicza się 3 godziny obliczeniowe do uzupełnienia obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego.

6.  Nauczyciel akademicki nie powinien prowadzić więcej niż 12 prac dyplomowych.

7.  Za kierowanie studiami realizowanymi wg indywidualnego planu studiów i programu nauczania, nauczycielowi akademickiemu, dziekan może zaliczyć 5 godzin obliczeniowych rocznie za każdego studenta.

8.  Za sprawowanie opieki nad aktywnym kołem naukowym dziekan może zaliczyć 15 godzin obliczeniowych rocznie.

9.  Za opracowanie materiału dydaktycznego do prowadzenia zajęć wg formuły „kształcenia na odległość”, rektor na wniosek dziekana może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 30 godzin obliczeniowych rocznie.

10. Postanowienie określone w ust. 9 nie dotyczy nauczyciela akademickiego realizującego zajęcia dydaktyczne w formule e-learning na kierunku pedagogika w formie niestacjonarnej.

 

§ 7

Zasady udzielania nauczycielom akademickim urlopów i zwolnień określają odrębne przepisy, przy czym skutki finansowe tych decyzji obciążają koszty działalności dydaktycznej wydziału lub jednostki pozawydziałowej.

§ 8

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne wykonane ponad pensum ustalone w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2 niniejszej uchwały.

 

§ 9

1.  Organizacja procesu dydaktycznego w jednostkach dydaktycznych nie może spowodować przekroczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki.

2.  Nadzór nad organizacją procesu dydaktycznego, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1 pełni dziekan.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

 

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 

 Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Uchwały Nr 78 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku 

 

WYKAZ KIERUNKÓW EKSPERYMENTALNYCH

 

1.  Architektura krajobrazu

2.  Biologia

3.  Biotechnologia

4.  Budownictwo

5.  Edukacja techniczno-informatyczna

6.  Geodezja i kartografia

7.  Informatyka

8.  Inżynieria chemiczna i procesowa

9.  Inżynieria środowiska

10. Matematyka

11. Mechanika i budowa maszyn

12. Ochrona środowiska

13. Ogrodnictwo

14. Pielęgniarstwo

15. Rolnictwo

16. Rybactwo

17. Technika rolnicza i leśna

18. Technologia żywności i żywienie człowieka

19. Towaroznawstwo

20. Weterynaria

21. Zootechnika

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2006
Data publikacji:
27.09.2007 12:14
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:36
Liczba wyświetleń:
5514
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument