Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 59/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.        Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

2.       Traci moc Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2009 r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2011 roku.

 

 

 Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2011

 z dnia 23 września 2011 roku

 

R E G U L A M I N

USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

§ 1

1. Pomoc materialna dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwanego dalej UWM) przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, utworzonego przez UWM na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1365 z późn. zm.) w formie następujących świadczeń:

1) stypendium socjalnego;

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

3) stypendium dla najlepszych doktorantów;

4) zapomogi;

2.      Doktorant może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

3.      Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra, o którym mowa w ust.2, regulują odrębne przepisy.

§ 2

 1. Wydziałową Komisję Stypendialną na okres od października do czerwca danego roku akademickiego powołuje dziekan, spośród doktorantów delegowanych przez przedstawicieli Rady Samorządu Doktorantów z danego wydziału oraz pracowników UWM, przy czym doktoranci stanowią większość składu komisji.
 2. Nadzór nad działalnością Wydziałowej Komisji sprawuje dziekan.
 3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, dziekan może uchylić decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

4.      W skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej wchodzą:

1)    kierownik studiów doktoranckich wydziału,

2)    do trzech doktorantów z wydziału (delegowanych przez właściwy organ samorządu doktorantów),

3)    pracownik ds. studiów doktoranckich wydziału;

4)    Rada Samorządu Doktorantów może spośród swojego grona delegować doktoranta do składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

 1. Wydziałowa Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:

1)     przewodniczącego;

2)     wiceprzewodniczącego;

3)     sekretarza;

 1. Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną na okres od października do czerwca danego roku akademickiego powołuje Rektor, spośród doktorantów delegowanych przez Radę Samorządu Doktorantów oraz pracowników UWM, przy czym doktoranci stanowią większość składu komisji.
 2. Nadzór nad działalnością Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor.
 3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 7, Rektor może uchylić decyzję Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

9.      W skład Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą:

1)     prorektor do spraw kształcenia;

2)     przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów;

3)     przedstawiciel doktorantów z każdego wydziału prowadzącego studia doktoranckie (delegowanych przez właściwy organ samorządu doktorantów);

4)     pracownicy delegowani przez rektora;

 1.  Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:

1)     przewodniczącego;

2)     wiceprzewodniczącego;

3)     sekretarza;

11.  Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej zapadają zwykłą większością głosów i podpisują je przewodniczący komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.

12.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje doktorantowi prawo odwołania się do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem właściwej komisji stypendialnej.

13.  Do decyzji podjętych przez komisje stypendialne stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

14.  Z prac komisji stypendialnych każdorazowo sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

15.  Listy przyznanych świadczeń pomocy materialnej są sporządzane na podstawie oryginału protokołu Wydziałowej Komisji Stypendialnej dotyczącego liczby przyznanych punktów oraz na podstawie zatwierdzonych przez Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną list z wysokością i liczbą świadczeń pomocy materialnej. Listy przyznanych świadczeń pomocy materialnej zatwierdzenia kierownik studiów doktoranckich.

16.  Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy doktoranta. 

§ 3

 1. Doktorant może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1-3 w danym roku akademickim przez 9 miesięcy, tj. 5 miesięcy w semestrze zimowym i 4 miesiące w semestrze letnim danego roku akademickiego.
 2. Stypendia, o których mowa w ust.1 przyznawane są na dany rok akademicki. W przypadku, gdy studia doktoranckie zostały przedłużone, świadczenia pomocy materialnej przysługują na okres przedłużenia studiów.
 3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, wypłacane są w ratach miesięcznych. Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są w listopadzie. Wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 1-3, dokonuje się w terminie do końca miesiąca.
 4. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 3 nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
 5. Doktorant, będący jednocześnie studentem może otrzymać pomoc materialną tylko na jednym kierunku studiów lub w jednej dyscyplinie naukowej.
 6. Doktorant jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku lub dyscyplinie naukowej.

§ 4

1.      Kwotę:

1)     stypendium socjalnego w wysokości minimalnej i maksymalnej;

2)     zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki;

3)     stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

4)     stypendium dla najlepszych doktorantów w wysokości minimalnej;ustala Rektor na początku każdego roku akademickiego na podstawie liczby złożonych wniosków, informacji w nich zawartych oraz wysokości dotacji na ten cel.

 

ROZDZIAŁ II

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

§ 5

 1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne oraz Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną, na pisemny wniosek doktoranta.
 2. Doktorant traci prawo do przyznanych świadczeń:

1)     z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy doktorantów;

2)     w przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów;

3)     po zdezaktualizowaniu się przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej;

4)     w przypadku rezygnacji z otrzymywanych świadczeń;

5)  gdy został zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej;

6)     gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych;

7)     z dniem uzyskania stopnia naukowego doktora;

8)     z dniem ukończenia studiów doktoranckich;

 1. W okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany doktorantów, doktorant zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej, przy czym prawo do otrzymywania zwiększenia kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lun innym niż dom studencki zachowuje, jeżeli spełnia warunki określone w § 7. 

ROZDZIAŁ III

STYPENDIA SOCJALNE 

§ 6

 1. Doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne.
 2. Wysokość dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala Rektor w porozumieniu z Radą Samorządu Doktorantów, z tym że miesięczna wysokość tego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).
 3. Wysokość stypendium socjalnego ustalana jest w zależności od dochodu, o którym mowa w ust. 2. Sposób obliczenia wysokości stypendium socjalnego określa Rektor uwzględniając regulacje ust. 4.
 4. Minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu, o którym mowa w ust. 2.
 5. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa we właściwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie pomocy materialnej, w terminie: do 20 października danego roku akademickiego.
 6. Pracownik dziekanatu zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności złożonego wniosku oraz prawidłowości jego wypełnienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, pracownik informuje doktoranta o konieczności jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

§ 7

1.      Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu:

1)   zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie;

2) zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt. 1, niepracującego małżonka i dzieci doktoranta;

2.      Doktorant studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium, o którym mowa w ust. 1, z tytułu zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki do wniosku o przyznanie stypendium składa oświadczenie o braku możliwości codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do uczelni i wysokości kosztów ponoszonych z tego tytułu.

3.      Doktorant ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną, przyznającą stypendium o:

1)     rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (swojej lub swojego małżonka),

2)     podjęciu pracy przez małżonka, jeśli doktorant pobiera świadczenia na podstawie ust. 1 pkt.2. 

§ 8

 1. Miesięczną wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm., z uwzględnieniem ust. 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu), z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1)   dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. c, jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo;

2)     świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1;

3)   świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199 ust. 1, 199a i art. 200 ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

4)     stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a)     funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b)    niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c)     umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,

5)     świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

 1. Miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie doktoranta ustala się na podstawie:

1)     oświadczenia doktoranta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie członków rodziny, do której zalicza się:

a)     doktoranta,

b)     małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

c)      rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

2)     zaświadczeń o dochodzie doktoranta i każdego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez właściwy urząd skarbowy, zawierający informacje o:

a)     przychodzie,

b)     dochodzie,

c)      wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

d)     wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

e)     wysokości należnego podatku,

3)     oświadczeń i zaświadczeń o dochodzie doktoranta i każdego członka rodziny niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym;

4)     oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierających w szczególności informacje o:

a)     wysokości dochodu,

b)     wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c)      wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d)     wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e)     wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,

5)     dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:

a)     zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa doktoranta oraz dzieci doktoranta lub dzieci jego współmałżonka do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej,

b)  prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację doktoranta lub rodziców (prawnych opiekunów) doktoranta,

c)   zaświadczenia z urzędu pracy o zarejestrowaniu bądź nie zarejestrowaniu członka rodziny doktoranta jako osoby bezrobotnej oraz zaświadczenia o wysokości przyznanego zasiłku,

d)  prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego alimenty lub ugody sądowej w sprawie wysokości alimentów,

 1. Miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie doktoranta oblicza się sumując dochody roczne doktoranta i jego rodziny, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie doktoranta.
 2. Do obliczenia dochodów w rodzinie doktoranta przyjmuje się kwoty dochodów doktoranta oraz poszczególnych członków jego rodziny w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzanych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochodu netto).
 3. W przypadku, gdy członek rodziny doktoranta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.
 4. W przypadku, gdy doktorant lub rodzina doktoranta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).
 5. W przypadku, gdy doktorant lub rodzina doktoranta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.
 6. W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), uwzględnia się dochód deklarowany w oświadczeniu.
 7. W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek doktoranta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód. Katalog dochodów utraconych i uzyskanych określa ustawa o świadczeniach rodzinnych.
 8. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1)        posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

2)        posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

3)   jego miesięczny dochód w wymienionych okresach, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

4)        o świadczeniach rodzinnych;

5)      nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

 1. Wysokość dochodu na członka rodziny w przypadku małżeństw doktoranckich, tj. takich, w których obydwoje małżonkowie są doktorantami, ustalana jest oddzielnie dla każdego z małżonków na podstawie dochodów rodziców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.
 2. Jeżeli małżonek doktoranta nie będący doktorantem nie uzyskuje żadnych dochodów, sytuację materialną doktoranta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby małżonka do rodziny doktoranta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.
 3. Jeżeli w rodzinie doktoranta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, na które nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców (chyba, że drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone), sytuację materialną doktoranta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby dziecka do rodziny doktoranta.
 4. W przypadku zmiany sytuacji materialnej doktorant jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracownika dziekanatu oraz ponownego złożenia właściwych dokumentów.

§ 9

 1. W uzasadnionych przypadkach odpowiednio Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin i uwzględnić ją w postępowaniu.
 2. Sytuację materialną doktoranta i rodziny doktoranta ocenia się, biorąc pod uwagę obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.
 3. W przypadku przedłożenia wyroku sądu o przyznaniu i wysokości alimentów lub ugody sądowej wydanej wcześniej niż przed trzema laty, doktorant składa pisemne oświadczenie, że został uprzedzony o odpowiedzialności karnej za popełniane przestępstwa z art. 286 §1 k.k. Jeżeli kwota otrzymanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej, należy przedłożyć przekazy lub przelewy pieniężne potwierdzające otrzymanie alimentów lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji.
 4. W uzasadnionych przypadkach można żądać od doktoranta innych dokumentów, określających sytuację materialną.
 5. Fakt samodzielnego zamieszkiwania małżeństwa doktoranckiego lub doktoranta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania dochodowości tych doktorantów za zerową.

§ 10

W przypadku podania nieprawdziwych danych, mających wpływ na ustalenie wysokości stypendiów, doktorant ponosi odpowiedzialność karną i odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

ROZDZIAŁ IV

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 11

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu.
 2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w dziekanacie wniosku z dołączonym orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności.
 3. Stypendium przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
 4. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.
 5. W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wypłata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez doktoranta nowego orzeczenia. Wyrównanie stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia.

ROZDZIAŁ V

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 

§ 12

 1. Stypendium dla najlepszego doktoranta na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Podstawą przyznania stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów doktoranckich jest średnia ocen uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym, przy czym średnia ocen nie może być niższa niż 4,0. Stypendium może otrzymać do 50% najlepszych doktorantów pierwszego roku studiów.
 3. Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

1)     uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;

2)     wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;

3)     podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

 1. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów otrzymuje do 50% najlepszych doktorantów danego roku. Przyznanie stypendium warunkowane jest uzyskaniem najwyższych lokat na liście rankingowej w danej populacji.
 2. Ustala się następujące kryteria merytoryczne i odpowiadającą im liczbę punktów:

1)   wycena średniej ocen egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

a)     5,00 – 4,75 – 4 pkt,

b)     4,74 – 4,50 – 3 pkt,

c)     4,49 – 4,25 – 2 pkt,

d)     4,24 – 4,00 – 1 pkt,

2) wycena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej wykonywanej z zakresu dyscypliny w której jest realizowana rozprawa:

a)     publikacje w czasopismach w formie drukowanej i elektronicznej,

a1) autor publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie z listy Filadelfijskiej - 6 pkt,

a2) autor publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego - 3 pkt,

a3) autor publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie naukowym nie ujętym  

w wyżej wymienionych listach - 2 pkt,

a4) autor publikacji popularno-naukowej - 0,5 pkt (maksymalnie 1 pkt),

b)     książki naukowe,

b1) autor książki naukowej - 6 pkt,

b2) autor rozdziału książki naukowej - 3 pkt,

b3) autor artykułu w recenzowanej pracy zbiorowej - 2 pkt,

c)     konferencje naukowe,

c1) aktywny udział w konferencjach lub cyklicznych konferencjach kół naukowych międzynarodowych - 2 pkt,

c2) aktywny udział w krajowych konferencjach lub cyklicznych konferencjach kół naukowych - 1 pkt,

d)     staż naukowy,

d1) zrealizowany staż naukowy trwający ponad 3 miesiące - 3 pkt,

d2) zrealizowany staż naukowy do 3 miesięcy, program wymiany - 1 pkt,

e)     projekty badawcze (na okres jego trwania),

e1) realizacja projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki lub Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 3 pkt,

e2) realizacja projektu naukowego finansowanego przez UWM -1 pkt lub finansowanego z innych źródeł - 2 pkt,

f)      otwarcie przewodu doktorskiego - 2 pkt,

g)     przyznany patent chroniony prawami autorskimi - 4 pkt;

3)  wyceny punktowej postępu w pracy naukowej, o której mowa w pkt 2, lit. a, b, c, d, e, g dokonuje się wg zasady: liczba punktów przemnożona przez liczbę wskazanych osiągnięć naukowych;

4)  wycena zaangażowania w pracę dydaktyczną – uzyskanie pozytywnej opinii kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej (dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zakładu (kliniki), w której doktorant realizował zajęcia dydaktyczne - maksymalnie 2 pkt;

 1. Każde osiągniecie należy odpowiednio udokumentować poprzez załączenie oryginału lub kserokopii:

1)     w przypadku prac twórczych/książek naukowych/monografii:

a)     strony tytułowej czasopisma/książki naukowej/monografii,

b)     spisu treści,  

c)     pierwszej strony artykułu/ rozdziału,

a w przypadku doktorantów z IV roku dopuszczalne jest potwierdzenie o przyjęciu publikacji do druku;

2)     w przypadku aktywnego udziału w konferencjach:

a)     strony tytułowej materiałów konferencyjnych,

b)     strony ze streszczeniem,

c)     imiennego zaświadczenia od organizatora o udziale w konferencji lub ksero umowy  

d)     z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz UWM w Olsztynie lub potwierdzenia od Kierownika Katedry;

3)     w przypadku realizacji projektu badawczego, stażu - umowy lub zaświadczenia;

4)     w przypadku otwarcia przewodu - zaświadczenia z dziekanatu;

5)     w przypadku nadania patentu - potwierdzenie o nadaniu patentu chronionego prawami autorskimi;

 1. Efekty działalności naukowej może przedstawić do oceny przez komisję stypendialną tylko raz za ubiegły rok akademicki.
 2. Próg 50%, o którym mowa w ust. 2 i ust. 4 może zostać zwiększony przez Uczelnianą Komisję Stypendialną do 60%.
 3. W średniej ocen, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 za dany rok akademicki, uwzględnia się oceny z egzaminów i zaliczeń przedmiotów w danym roku akademickim, obowiązujących do zaliczenia roku studiów. Średnią ocen oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów realizowanych (za zgodą kierownika studiów doktoranckich) z wyprzedzeniem.
 5. W średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 9, licząc każdą ocenę niedostateczną wpisaną przez egzaminatora.
 6. W przypadku braku zaliczenia przedmiotu – w średniej uwzględnia się zero punktów.
 7. Średnia ocen za semestr powtarzany warunkowo składa się z:

1)        ocen przedmiotów powtarzanych;

2)        ocen przedmiotów, które obejmuje dany rok akademicki – pod warunkiem, że zostały one wcześniej zaliczone;

 1. Średnią ocen do celów stypendialnych wylicza doktorant samodzielnie. Prawidłowość jej obliczenia potwierdza wyznaczony pracownik dziekanatu.
 2. Doktorant nie może otrzymać stypendium dla najlepszych doktorantów, w przypadku wpisu warunkowego na kolejny rok studiów.
 3. Doktorant może otrzymać stypendium dla najlepszych doktorantów przez okres nie dłuższy niż nominalny czas trwania studiów.
 4. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, składa we właściwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie stypendium, w terminie: do 20 października danego roku akademickiego.
 5. Pracownik dziekanatu zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności złożonego wniosku oraz prawidłowości jego wypełnienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, pracownik informuje doktoranta o konieczności uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

ROZDZIAŁ VI

ZAPOMOGI 

§ 13

 1. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla doktoranta i może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować.
 2. Doktorant może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
 3. Doktorant może otrzymać tylko jedną zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia.
 4. Doktorant, będący jednocześnie studentem innego kierunku, może otrzymać zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia tylko w zakresie dyscypliny, w której realizuje studia doktoranckie, albo na jednym z kierunków, których jest studentem.
 5. Zapomogę przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna na wniosek doktoranta, a w przypadku uwzględnienia odwołania od jej decyzji – Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna.
 6. W uzasadnionych przypadkach losowych w okresach pomiędzy posiedzeniami Wydziałowych Komisji Stypendialnych, zapomogę może przyznać Rektor.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 14

 1. Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych doktorant zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla doktorantów.
 2. W przypadku bezpośredniego przyczynienia się doktoranta do uzyskania nienależnych świadczeń może być on zobowiązany dodatkowo do uiszczenia odsetek ustawowych.

§ 15

1.   W przypadkach nie unormowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna, a w okresie gdy nie funkcjonuje – rektor.

§ 16

1.     Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2011 roku.

2.    Zmiany treści niniejszego regulaminu dokonane być mogą wyłącznie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Uzgodniono:

 

Przewodnicząca

Rady Samorządu Doktorantów

mgr Magdalena Olszewska

 

Prorektor

ds. kształcenia

dr hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ, prof. UWM

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2011
Data publikacji:
29.09.2011 10:58
Data aktualizacji:
08.02.2017 11:34
Liczba wyświetleń:
4362
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz59REGULpommatDOKTORANCI.pdf6.1 MB