Nr 60/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 60/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

§ 1

1.   Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

2.   Traci moc Zarządzenie Nr 53 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2011 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2011

 z dnia 23 września 2011 roku

 

R E G U L A M I N

USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA

ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

§ 1

1.   Pomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwanego dalej UWM) przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów, utworzonego przez UWM na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

2.   Z funduszu, o którym mowa w ust. 1, student może ubiegać się o następujące świadczenia:

1)   stypendium socjalne,

2)   stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

3)   stypendium rektora dla najlepszych studentów,

4)   zapomogi.

3.   Student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

4.   Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra, o którym mowa w ust. 3, regulują odrębne przepisy.

 

§ 2

1.   Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4 przyznają Wydziałowe Komisje Stypendialne.

2.   Świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, przyznaje Rektor.

 

§ 3

1.   Wydziałową Komisję Stypendialną na okres od października do maja danego roku akademickiego powołuje dziekan spośród studentów delegowanych przez Radę Wydziałową Samorządu Studenckiego oraz pracowników UWM, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.

2.   Nadzór nad działalnością Wydziałowej Komisji Stypendialnej sprawuje dziekan.

3.   W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, dziekan może uchylić decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

4.   Wydziałowa Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:

1)   przewodniczącego,

2)   wiceprzewodniczącego,

3)   sekretarza.

5.   Kandydatów na poszczególne stanowiska w Wydziałowej Komisji Stypendialnej opiniuje Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego.

6.   Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną na okres od października do czerwca danego roku akademickiego powołuje Rektor spośród studentów delegowanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego oraz pracowników UWM, przy czym studenci stanowią większość składu Komisji.

7.   Nadzór nad działalnością Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor.

8.   W ramach nadzoru Rektor może uchylić decyzję Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

9.   Przewodniczącego Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej wybiera Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego.

10.    Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:

1)   wiceprzewodniczącego,

2)   sekretarza.   

11.    Decyzja Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej zapada zwykłą większością głosów i podpisują ją przewodniczący komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.

12.    Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi prawo odwołania się do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej – w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

13.    W przypadku decyzji Rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

14.    Do decyzji podjętej przez komisję stypendialną stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

15.    Z prac komisji stypendialnych sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

16.    Na podstawie oryginału protokołu komisji stypendialnej wyznaczony pracownik przygotowuje listy przyznanych świadczeń i przedkłada je dziekanowi lub rektorowi.

17.    Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta.

18.    Organizację pracy komisji stypendialnych określają odrębne przepisy.

 

§ 4

1.   Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3, w danym roku akademickim przez 9 miesięcy, tj. 5 miesięcy w semestrze zimowym i 4 miesiące w semestrze letnim danego roku akademickiego.

2.   Stypendia, o których mowa w ust. 1, przyznawane są na rok akademicki z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów - zgodnie z planem studiów - trwa jeden semestr.

3.   Stypendia, o których mowa w ust. 2, wypłacane są w ratach miesięcznych. Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są w listopadzie. Wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3, dokonuje się w terminie do końca miesiąca.

4.   Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

5.    Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 , chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

6.   Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3, nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

7.   Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

8.   Studentowi, który ukończył studia, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów wypłaca się za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy / ostatni wymagany planem studiów egzamin.

 

§ 5

1.   Kwotę stypendium:

1)   socjalnego w wysokości minimalnej i maksymalnej,

2)   zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,

3)    specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

ustala Rektor na początku każdego roku akademickiego na podstawie liczby złożonych wniosków, informacji w nich zawartych oraz wysokości dotacji na ten cel. Środki przeznaczone na świadczenia, o których mowa w pkt 1-3, oraz na zapomogi nie mogą stanowić mniej niż 60% środków przeznaczonych na świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 2.

2.   Kwota stanowiąca 1,0% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia pozostaje w dyspozycji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

 

ROZDZIAŁ II

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

§ 6

1.   Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne, a stypendium rektora dla najlepszych studentów – przez Rektora, na pisemny wniosek studenta.

2.   O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

3.   O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

§ 7

1.   Student traci prawo do przyznanych świadczeń:

1)   z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów,

2)   w przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów,

3)   po zdezaktualizowaniu się przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

4)   gdy egzamin dyplomowy/ostatni wymagany planem studiów egzamin odbywa się po zakończeniu ostatniego roku studiów przewidzianego planem i programem studiów,

5)   w przypadku rezygnacji z otrzymywanych świadczeń,

6)   gdy został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

7)   gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych.

2.   W okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów, student zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej, przy czym prawo do otrzymywania zwiększenia kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki zachowuje, jeżeli spełnia warunki określone w § 9.

                                                                      ROZDZIAŁ III

STYPENDIUM SOCJALNE

§ 8

1.   Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne.

2.   Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne ustala Rektor w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego, z tym że miesięczna wysokość tego dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może być niższa niż 1,30 kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992. z późn. zm.).

3.   Wysokość stypendium socjalnego ustalana jest w zależności od dochodu, o którym mowa w ust. 2. Sposób obliczenia wysokości stypendium socjalnego określa Rektor uwzględniając regulację ust. 4.

4.   Minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu, o którym mowa w ust. 2.

5.   Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa we właściwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami w terminach:

1)   do 15 października – w semestrze zimowym,

2)   do 28 lutego – w semestrze letnim, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego danego roku akademickiego.

6.   W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego po terminie, o którym mowa w ust. 5, prawo do stypendium ustala się w sposób następujący:

1)   za miesiąc, w którym złożono kompletny wniosek, gdy wpłynął on do dziekanatu wydziału do 10 dnia każdego miesiąca,

2)   od następnego miesiąca, gdy kompletny wniosek wpłynął do dziekanatu wydziału po 10 dniu każdego miesiąca.

7.   Pracownik dziekanatu zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności dokumentacji wniosku oraz prawidłowości jego wypełnienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, pracownik wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

§ 9

1.   Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu:

1)   zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby mu studiowanie,

2)   zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt 1, niepracującego małżonka i dzieci studenta.

2.   Student studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium, o którym mowa w ust. 1, z tytułu zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki, do wniosku o przyznanie stypendium dołącza kopię umowy najmu lokalu oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie. Powyższy wymóg stosuje się odpowiednio do przyznania stypendium za wspólne zakwaterowanie niepracującego małżonka i dzieci studenta. W przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku kopii umowy najmu lokalu oraz dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie, student składa oświadczenie o braku możliwości codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do uczelni i wysokości kosztów ponoszonych z tego tytułu.

3.   Student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną przyznającą stypendium o:

1)   rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (swojej lub swojego małżonka),

2)   podjęciu pracy przez małżonka, jeśli student pobiera świadczenie na podstawie ust. 1 pkt 2.

 

§ 10

1.   Miesięczną wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z 2006r. z późn. zm.), z uwzględnieniem ust. 2, pkt 1 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1)   dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, jeżeli student jest samodzielny finansowo,

2)   świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2,

3)   świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199 ust. 1, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,

4)   stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a)   funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b)   niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c)   umów międzynarodowych lub programów wykonawczych sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

5)   świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2.   Miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie:

1)   oświadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie członków rodziny, do której zalicza się:

a)   studenta,

b)   małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

c)   rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

2)   zaświadczeń o dochodzie studenta i każdego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych wydanych przez właściwy urząd skarbowy, zawierających informacje o:

a)   przychodzie,

b)   dochodzie,

c)   wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

d)   wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

e)   wysokości należnego podatku,

3)   oświadczeń i zaświadczeń o dochodzie studenta i każdego członka rodziny niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

4)   oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierających w szczególności informacje o:

a)   wysokości dochodu,

b)   wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c)   wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d)   wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e)   wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,

5)   dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:

a)   zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa studenta oraz dzieci studenta lub dzieci jego współmałżonka do szkoły lub szkoły wyższej,

b)   prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców (prawnych opiekunów) studenta,

c)   zaświadczeń z urzędu pracy o zarejestrowaniu studenta i każdego członka rodziny studenta jako osoby bezrobotnej oraz o wysokości przyznanego zasiłku,

d)   prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego alimenty lub ugody sądowej w sprawie wysokości alimentów.

3.   Miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody z roku kalendarzowego studenta i jego rodziny, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy, w których osiągany był dochód i liczbę osób w rodzinie studenta.

4.   Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów studenta oraz poszczególnych członków jego rodziny, w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzanych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochód netto).

5.   W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.

6.   W przypadku, gdy student lub rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

7.   W przypadku, gdy student lub rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

8.   W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), uwzględnia się dochód deklarowany w oświadczeniu.

9.   W przypadku utraty dochodu prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek studenta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód. Katalog dochodów utraconych i uzyskanych określa ustawa o świadczeniach rodzinnych.

10.    Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1)   posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2)   posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3)   jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

4)   nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

11.    Wysokość dochodu na członka rodziny w przypadku małżeństw studenckich (obydwoje małżonkowie są studentami), ustalana jest oddzielnie dla każdego z małżonków na podstawie dochodów rodziców z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.

12.    Jeżeli małżonek studenta nie będący studentem nie uzyskuje żadnych dochodów, sytuację materialną studenta określa się na podstawie dochodów rodziców studenta z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.

13.    Jeżeli w rodzinie studenta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, na które nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców (chyba, że drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone), sytuację materialną studenta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby dziecka do rodziny studenta.

14.    W przypadku zmiany sytuacji materialnej student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracownika dziekanatu oraz ponownego złożenia właściwych dokumentów.

 

§ 11

1.   W uzasadnionych przypadkach dziekan albo odpowiednio Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą zażądać doręczenia opinii jednostki funkcjonującej w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.

2.   Sytuację materialną studenta i jego rodziny ocenia się uwzględniając obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.

3.   W przypadku przedłożenia wyroku sądu o przyznaniu i wysokości alimentów lub ugody sądowej wydanej wcześniej niż przed trzema laty, student składa pisemne oświadczenie, że został uprzedzony o odpowiedzialności karnej za popełniane przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej, należy przedłożyć przekazy lub przelewy pieniężne potwierdzające otrzymywanie alimentów lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji lub o stanie egzekucji.

4.   W uzasadnionych przypadkach można żądać od studenta innych dokumentów określających sytuację materialną.

5.   Fakt samodzielnego zamieszkiwania małżeństwa studenckiego lub studenta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania dochodowości tych studentów za zerową.

 

§ 12

W przypadku podania nieprawdziwych danych mających wpływ na ustalenie wysokości stypendium student ponosi odpowiedzialność karną i odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

ROZDZIAŁ IV

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 13

1.   Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

2.   Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w dziekanacie wniosku z dołączonym orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności.

3.   Stypendium przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

4.   Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.

5.   W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wypłata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez studenta nowego orzeczenia. Wyrównanie kwoty stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia.

 

ROZDZIAŁ V

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

§ 14

1.   Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

1)   uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz

2)   zaliczył semestr (rok) zgodnie z planem studiów i programem kształcenia stwierdzony wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta, w terminach sesji egzaminacyjnych i sesji poprawkowych (zimowej poprawkowej dla semestru zimowego i jesiennej poprawkowej dla semestru letniego), określanych dla danego roku akademickiego w ramowej organizacji roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, stanowiącej załącznik do decyzji Rektora.

2.   Stypendium otrzymuje do 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów wybieranych na danym roku i formie studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne), ze średnią nie niższą niż 4,00.

3.   Wymóg progu średniej ocen 4,00 nie dotyczy studentów ubiegających się o stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu uzyskanych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

4.   W uzasadnionych przypadkach, przy kwalifikacji do grupy do 10% najlepszych studentów uwzględnia się specjalności z zastrzeżeniem, że zapis ten nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia.

5.   Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów składa we właściwym dziekanacie wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen za dany rok oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, w terminach:

1)   do 15 października danego roku akademickiego,

2)   do 28 lutego – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczyna się w semestrze letnim na studiach drugiego stopnia.

 

§ 15

1.   Stypendium rektora dla najlepszych studentów na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, kontynuowanych bezpośrednio po studiach pierwszego stopnia (rozpoczętych w ciągu roku od planowego terminu ukończenia studiów pierwszego stopnia), przyznaje się na podstawie średniej ocen lub osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, uzyskanych na dwóch ostatnich semestrach studiów. W przypadku, gdy studia drugiego stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego, stypendium przydzielane jest na okres semestru letniego.

2.   Studentowi wznawiającemu studia może być przyznane stypendium rektora dla najlepszych studentów po zaliczeniu roku, na którym wznowił studia.

3.   Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być przyznane studentowi powtarzającemu semestr albo rok oraz przebywającemu na urlopie zdrowotnym, okolicznościowym i specjalnym w wymiarze czasowym określanym jako długoterminowy.

4.   Jeżeli student uzyska zgodę na powtarzanie semestru albo roku lub na urlop, o którym mowa w ust. 3 w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano mu stypendium rektora dla najlepszych studentów, wypłatę stypendium wstrzymuje się. Po powrocie studenta z powtarzania lub urlopu wypłatę stypendium wznawia się wyłącznie na wniosek studenta złożony do Rektora, w wysokości zgodnej z decyzją o przyznaniu stypendium.

5.   Do wniosku o wznowienie stypendium rektora pracownik dziekanatu dołącza kopię decyzji o przyznaniu stypendium. Wniosek należy złożyć w Biurze ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.

6.   Łączny okres wypłacania stypendium przed i po wznowieniu wypłaty jest równy okresowi, na który stypendium zostało przyznane.

 

§ 16

Kwotę stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim określa Rektor na podstawie liczby wniosków studentów uprawnionych do stypendium oraz kwoty dotacji przyznanej na ten cel określonej w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

 

§ 17

1.   W średniej ocen za dany rok akademicki lub za dwa ostatnie semestry studiów, uwzględnia się oceny z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się w danej sesji egzaminem, określonych w planie studiów.

2.   W średniej ocen uwzględnia się oceny z:

1)   przedmiotów realizowanych zgodnie z planem studiów i programem kształcenia,

2)   wybranego języka (języków),

3)   przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako różnice programowe,

4)   przedmiotów wybranych z uczelnianej oferty kształcenia zawodowego, społecznego, humanistycznego i etycznego - wpisane w program kształcenia,

5)   przedmiotów powtarzanych - w przypadku wpisu warunkowego na semestr.

3.   W średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów:

1)   realizowanych z wyprzedzeniem,

2)   drugiej specjalności lub kierunku,

3)   kształcenia pedagogicznego w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego,

4)   wychowania fizycznego,

5)   praktyk zawodowych.

4.   Średnią ocen ustala się uwzględniając wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 2, wliczając każdą ocenę niedostateczną i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę ocen.

5.   Średnią ocen do celów stypendialnych student wylicza samodzielnie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest równa lub większa od pięciu. Weryfikacji i potwierdzenia wyliczonej przez studenta średniej ocen dokonuje wyznaczony pracownik dziekanatu.

6.   Średnią ocen studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia uzyskaną w innej uczelni w skali, w której najwyższą oceną jest 6,00 lub 5,50, przelicza się następująco:

1)   przy skali o najwyższej ocenie 6,00 – średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się przez współczynnik 1,2,

2)   przy skali o najwyższej ocenie 5,50 – średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się przez współczynnik 1,1.

7.   W uzasadnionych przypadkach Rektor może zarządzić dodatkowe potwierdzenie średniej ocen do celów stypendialnych.

8.   Średnią ocen większą lub równą 4,00 do celów stypendialnych przelicza się na punkty. Średnia ocen uzyskana za dany rok akademicki lub dwa ostatnie semestry studiów stanowi liczbę punktów.

 

§ 18

1.   Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty.

2.   W przypadku wypracowania wysokiej średniej ocen (większej lub równej 4,00) oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – punkty sumuje się.

3.   Za osiągnięcia naukowe do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyjmuje się:

1)   udokumentowany udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w uczelni macierzystej lub w innym ośrodku naukowym – 1,00 pkt,

2)   staż naukowy w uczelni macierzystej (min. 1 miesiąc) - 0,50 pkt,

3)   staż naukowy w innej uczelni lub ośrodku naukowym (min. 1 miesiąc) – 1,00 pkt,

4)   odbyte studia w innej uczelni w ramach stypendium zagranicznego (np. ERASMUS) lub krajowych programów międzyuczelnianych (np. MOST, MOSTAR, MOSTECH) – 2,00 pkt,

5)   artykuł naukowy z listy filadelfijskiej – 3,00 pkt,

6)   artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym – 1,50 pkt,

7)   recenzowana publikacja książkowa – 2,00 pkt,

8)   rozdział w książce recenzowanej – 1,00 pkt,

9)   publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym – 1,00 pkt,

10)   referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej – 1,50 pkt,

11)   referat wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej – 1,00 pkt,

12)   poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję międzynarodową – 1,50 pkt,

13)   poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję ogólnopolską – 1,00 pkt,

14)   otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie międzynarodowym – 2,00 pk,

15)   otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim – 1,50 pkt,

16)   studia pod kierunkiem opiekuna naukowego odbywane według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia rozwijające indywidualne zainteresowania naukowe studenta – 1,00 pkt,

17)   dokonanie i zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego celem uzyskania praw wyłącznych; patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy – 2,00 pkt.

4.   Za osiągnięcia artystyczne do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyjmuje się:

1)   publikacja dzieł artystycznych (np. album, płyta) – 2,00 pkt,

2)   prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym: indywidualnie – 1,00 pkt, zespołowo – 0,50 pkt,

3)   prezentacja utworu muzycznego (np. koncert) w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym: indywidualnie – 1,00 pkt, zespołowo – 0,50 pkt,

4)   otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie międzynarodowym: indywidualnie – 2,00 pkt, zespołowo – 1,00 pkt,

5)   otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim: indywidualnie – 1,00 pkt, zespołowo – 0,50 pkt.

5.   Za osiągnięcia sportowe do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyjmuje się:

 

Lp.

Ranga zawodów / punkty

miejsce

1

2

3

4

5

udział

1.

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie

12

11

10

9

8

4

2.

Mistrzostwa Świata

10

9

8

7

6

4

3.

Mistrzostwa Europy

8

7

6

5

4

3

4.

Uniwersjada

7

6

5

4

3

2

5.

Akademickie Mistrzostwa Świata

6

5

4

3

2

1

6.

Akademickie Mistrzostwa Europy

5

4

3

2

1

1

7.

Mistrzostwa Polski

4

3

2

 

 

 

8.

Akademickie Mistrzostwa Polski

4

3

2

 

 

 

9.

Mistrzostwa Polski Uniwersytetów

3

2

1

 

 

 

10.

Mistrzostwa Polski AZS

3

2

1

 

 

 

11.

Czynny udział w rozgrywkach ekstraklasy

3

12.

Czynny udział w grach zespołowych I i II ligii

2

 

6.   Potwierdzenia osiągnięć naukowych i artystycznych dokonuje na wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów Prodziekan Wydziału, a osiągnięć sportowych wyznaczony pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

ROZDZIAŁ VI

ZAPOMOGI

§ 19

1.   Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować.

2.   Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

3.   Student w roku akademickim może otrzymać tylko jedną zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia losowego.

4.   W uzasadnionych przypadkach losowych zapomogę może przyznać Rektor.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla studentów.

 

§ 21

1.   Środki finansowe na zapomogi przyznawane są wydziałom na podstawie stanu osobowego studentów z miesiąca listopada w danym roku akademickim.

2.   Niewykorzystane w danym roku akademickim środki na świadczenia pomocy materialnej będące w dyspozycji Wydziałowych Komisji Stypendialnych, Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz Rektora, po zakończeniu roku akademickiego zasilają ponownie uczelniany fundusz pomocy materialnej.

 

§ 22

Studenci, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w roku akademickim 2010/2011, a którym wypłata tego stypendium została wstrzymana z powodu uzyskania w trakcie roku akademickiego zgody na powtarzanie semestru albo roku lub na urlop, mogą złożyć wniosek o wznowienie wypłaty stypendium do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.


§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, dotyczących stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi decyzje podejmuje Dziekan lub Rektor, a dotyczących stypendium Rektora dla najlepszych studentów - Rektor.

 

§ 24

1.   Regulamin obowiązuje od 1 października 2011 roku.

2.   Zmiany treści niniejszego Regulaminu mogą być dokonane zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Samorządem Studenckim.

 

Przewodniczący

Rady Uczelnianej

Samorządu Studenckiego

Grzegorz MĘKARSKI

 

Prorektor

ds. Studenckich

prof. dr hab. Jadwiga WYSZKOWSKA

 

Rektor

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 


 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2011
Data publikacji:
29.09.2011 07:43
Data aktualizacji:
08.02.2017 11:33
Liczba wyświetleń:
3848
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz60REGULAMIN pomocySTUDENCI.pdf157.73 KB