Nr 75 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2006 roku

 

Uchwała Nr 75

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie : zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2006 roku.

 

Na podstawie art. 195 i 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z póź. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w naukach: biologicznych, humanistycznych, rolniczych, technicznych, weterynaryjnych: w dyscyplinach biologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika, technologia żywności i żywienia, rybactwo, geodezja i kartografia, weterynaria na Wydziałach (odpowiednio): Biologii, Humanistycznym, Nauk Społecznych i Sztuki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Bioinżynierii Zwierząt, Nauki o Żywności, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Medycyny Weterynaryjnej w ramach limitów określonych przez Senat.

 

§ 2

Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

1.      Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorzędnego oraz zbieżność ukończonego kierunku studiów z dyscypliną naukową w zakresie, których realizowane będą studia doktoranckie.

2.    Przyjęcie kandydata na I rok studiów doktoranckich z zakresu dyscyplin wymienionych w § 1 dokonuje się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

a/ egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego,

b/ egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,

c/ wynik studiów magisterskich,

d/ ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

3.      Kryteria kwalifikacji w zakresie dyscyplin wymienionych w § 1 określa załącznik 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

1.      Kandydaci na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych składają w terminie do 8 września 2006 roku następujące dokumenty:

a/ podanie ( na formularzu),

b/ odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

c/  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie,

e/  fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

f/ pięć fotografii o wymiarach 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle,

g/ dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego- strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymujących się dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.

2. W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

 

§ 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1. Egzamin z języka obcego nowożytnego.

1/ Kandydaci na studia doktoranckie składają egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego.

2/ Do egzaminu ustnego dopuszczeni są wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej ocenę dostateczną (3,0 pkt). Wynik postępowania rekrutacyjnego jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne.

2. Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie – średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

3. Wynik studiów magisterskich.

4. Ocena na dyplomie ukończenia studiów.

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1.    Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów, w kolejności według uzyskanej średniej ocen z uwzględnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynności wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza (wg rankingu) listę kandydatów przyjętych na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc.

2.    Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi: 15 września 2006 roku.

3.    Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyjętym na studia w uzasadnionych przypadkach tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w terminie do dnia 29 września 2006 r.

4.    Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

5.    Terminy egzaminów wstępnych oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa załącznik 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez radę wydziału w składzie:

a)   dziekan wydziału lub prodziekan jako przewodniczący

b)   kierownik studiów doktoranckich,

c)   członkowie w liczbie 3 osób, powołani spośród nauczycieli akademickich wydziału posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. Do zadań komisji wydziałowych należy w szczególności:

 a) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

 b) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

 c) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

 d) przyjmowanie na I rok studiów doktoranckich w ramach określonego limitu naboru,

 e) zawiadomienie kandydatów wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nie przyjęciu na studia,

f) przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3. Senat powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

4. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a)   koordynacja i nadzór nad pracą komisji wydziałowych,

b)   rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji wydziałowych.

 

§ 6

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale decyzję podejmuje rektor.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard  J. Górecki


Załącznik 1

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2006 r.

 

Lp.

Dyscyplina naukowa

Postępowanie kwalifikacyjne

1

Agronomia

 

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny agronomia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

2

Biologia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny biologia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

3

Geodezja i kartografia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny geodezja i kartografia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

4

Historia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny historia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

5

Językoznawstwo

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny językoznawstwo

 Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

6

Kształtowanie środowiska

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny kształtowanie środowiska

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

7

Literaturoznawstwo

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny literaturoznawstwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

8

Pedagogika

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny pedagogika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

9

Rybactwo

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny rybactwo

 Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

10

Technologia żywności i żywienia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny technologia żywności i żywienia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

11

Weterynaria

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny weterynaria

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

12

Zootechnika

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny zootechnika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Załącznik 2

 

Terminy egzaminów na I rok studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2006 r.

 

Lp.

Dyscyplina naukowa

Egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej, w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie

Ogłoszenie wyników

1

Wszystkie dyscypliny naukowe

 

11.09.2006r.

 

12.09.2006r.

 

15.09.2006r.

 

 

LIMITY NABORU KANDYDATÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

Limity przyjęć na I rok studiów

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007

(zatwierdzone na posiedzeniu Senatu Akademickiego w dniu 28 kwietnia 2006 roku)

 

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

OGÓŁEM KIERUNEK

M, I stopnia

II stopnia

OGÓŁEM

M, I stopnia

II stopnia

OGÓŁEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9 (5+8)

1

Administracja

240

-

240

240

-

240

480

2

Architektura krajobrazu

52

-

52

-

-

-

52

3

Biologia

130

-

130

-

-

-

130

4

Biotechnologia

104

-

104

-

-

-

104

5

Budownictwo

156

-

156

156

-

156

312

6

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

90

90

180

60

60

120

300

7

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

20

20

40

-

-

-

40

8

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

20

20

40

-

-

-

40

9

Edukacja techniczno-informatyczna

130

52

182

104

52

156

338

10

Ekonomia

120

120

240

120

120

240

480

11

Filologia

300

150

450

30

120

150

600

11.1

filologia angielska

60

-

60

-

60

60

120

11.2

filologia germańska

60

30

90

-

30

30

120

11.3

filologia rosyjska z językiem angielskim

60

30

90

-

-

-

90

11.4

filologia rosyjska z językiem niemieckim

30

30

60

-

-

-

60

11.5

filologia rosyjska

-

-

-

30

30

60

60

11.6

filologia wschodniosłowiańska

60

30

90

-

-

-

90

11.7

filologia ukraińsko-polska

30

30

60

-

-

-

60

12

Filologia polska

120

30

150

90

30

120

270

13

Filozofia

60

30

90

30

30

60

150

14

Geodezja i kartografia

208

130

338

260

26

286

624

15

Gospodarka przestrzenna

130

26

156

78

52

130

286

16

Historia

90

30

120

60

60

 120

240

17

Informatyka

104

78

182

104

52

156

338

 

 

 

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

OGÓŁEM KIERUNEK

M, I stopnia

II stopnia

OGÓŁEM

M, I stopnia

II stopnia

OGÓŁEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9(5+8)

18

Inżynieria chemiczna i procesowa

104

-

104

-

-

-

104

19

Matematyka

90

90

180

30

60

90

270

20

Mechanika i budowa maszyn

156

52

208

104

52

156

364

21

Ochrona środowiska (Wydz. Ochr. Środ. i Rybactwa)

208

78

286

156

104

260

546

22

Ochrona środowiska (Wydz. Kształt. Środ. i Rolnictwa)

156

130

286

130

52

182

468

23

Ogrodnictwo

78

52

130

52

-

52

182

24

Pedagogika

240

120

360

270

120

390

750

25

Pielęgniarstwo

52

-

52

52

-

52

104

26

Politologia

30

60

90

30

60

90

180

27

Prawo

150

-

150

150

-

150

300

28

Rolnictwo

182

130

312

130

52

182

494

29

Rybactwo

104

52

156

-

-

-

156

30

Socjologia

30

-

30

30

-

30

60

31

Stosunki międzynarodowe

90

-

90

90

-

90

180

32

Technika rolnicza i leśna

156

52

208

156

52

208

416

33

Technologia żywności i żywienie człowieka

208

52

260

182

26

208

468

34

Teologia

180

-

180

60

-

60

240

34.1

Teologia (cykl A)

90

-

90

-

-

-

90

34.2

Teologia (cykl B)

90

-

90

30

-

30

120

34.3

Teologia (licencjat kościelny)

-

-

-

30

-

30

30

35

Towaroznawstwo (Wydział Nauki o Żywności)

208

26

234

104

-

104

338

36

Towaroznawstwo (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

104

26

130

26

26

52

182

37

Weterynaria

208

-

208

-

-

-

208

38

Zarządzanie i marketing

120

-

120

120

-

120

240

39

Zootechnika

156

78

234

78

26

104

338

OGÓŁEM UWM w Olsztynie

5084

1774

6858

3282

1232

4514

11372

 

 

Limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/2007

 

Limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

w roku akademickim 2006/2007

(zatwierdzone na posiedzeniu Senatu Akademickiego w dniu 28 kwietnia 2006 roku)

 

Lp.

DYSCYPLINA NAUKOWA

LIMIT NABORU

1

2

3

1

Agronomia

10

2

Biologia

10

3

Geodezja i kartografia

7

4

Historia

5

5

Językoznawstwo

5

6

Kształtowanie środowiska

10

7

Literaturoznawstwo

5

8

Pedagogika

10

9

Rybactwo

4

10

Technologia żywności i żywienia

10

11

Weterynaria

8

12

Zootechnika

10

13

Rezerwa Rektora

6

OGÓŁEM UWM w Olsztynie

100

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2006
Data publikacji:
27.09.2007 11:42
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:38
Liczba wyświetleń:
3628
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument