Nr 55/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 55/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 września 2011 roku

 

w sprawie  ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na  podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Zasady postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwane dalej zasadami dotyczą przebywających na terenie Uniwersytetu cudzoziemców, z wyjątkiem:

1)     gości zagranicznych zaproszonych przez Rektora na uroczystości organizowane w Uniwersytecie,

2)     studentów, których zasady pobytu regulują odrębne przepisy lub umowy.

2.      Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1)     akceptacja – pisemnie wyrażoną zgodę,

2)     cudzoziemiec –  każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego,

3)     jednostka organizacyjna – jednostkę organizacyjną Uniwersytetu oraz stowarzyszenie, fundację lub inną jednostkę prowadzącą działalność  na terenie Uniwersytetu, w której będzie przebywał cudzoziemiec,

4)     kierownik jednostki organizacyjnej – kierownik jednostki organizacyjnej, w której będzie przebywał cudzoziemiec,

5)     Rektor – Rektora lub osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w zakresie realizacji Zarządzenia,

6)     Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

§ 2

1.      Kierownik jednostki organizacyjnej, w której będzie przebywał cudzoziemiec zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Rektorowi lub uzyskania zgody Rektora.

2.      W przypadku, gdy pobyt cudzoziemca nie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów przez Uniwersytet zgłoszenia dokonuje się  w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przyjazdem cudzoziemca na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

3.      W przypadku gdy z pobytem cudzoziemca wiąże się konieczność poniesienia przez Uniwersytet kosztów wniosek o uzyskanie zgody Rektora składa się w terminie nie krótszym niż 10 dni przed wysłaniem zaproszenia, na wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

4.      Pobyt cudzoziemca wymaga  akceptacji dziekana wydziału, a w przypadku jednostek organizacyjnych innych niż wydziały właściwego Prorektora.

5.      W przypadku, gdy z pobytem cudzoziemca wiąże się konieczność uzyskania zaliczki właściwy wniosek musi być złożony równocześnie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3.

6.      Wnioski i zgłoszenia pobytu, po podpisaniu przez Rektora,  rejestrowane są w rejestrze prowadzonym przez  Biuro Współpracy Międzynarodowej.

7.      Niezachowanie terminu, o którym mowa 3 lub zaproszenie cudzoziemca bez zgody Rektora stanowi podstawę do odmowy pokrycia przez Uniwersytet kosztów pobytu cudzoziemca.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 20/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

 

..........................................................................

 

..........................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

 

 

 Nr ewid.. ………………………….

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55 /2011

z dnia 15 września 2011 r.

 

 

 

 

JM Rektor

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

 

WYPEŁNIA JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA GOŚCIA/ ZAPRASZAJĄCA*

 

Imię i nazwisko gościa

...........................................................................................................................................

 

 

  1. .................................................................................................................................

(miejsce zatrudnienia gościa)

  1. .................................................................................................................................

(planowany okres pobytu w Olsztynie)

  1. .................................................................................................................................

(nazwisko i nr telefonu opiekuna)

  1. .................................................................................................................................

(przewidywane koszty pobytu gościa oraz  źródło finansowania**)

  1. ............................................................................................................................

(cel pobytu gościa w UWM)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

........................................................................

(data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

 

Opinia Dziekana Wydziału lub właściwego Prorektora  ….....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

……………………………………..

 (data i podpis)

 

AKCEPTACJA REKTORA

 

...............................................

 (data i podpis)

 

*    niepotrzebne skreślić

 

 

 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

(Nazwa jednostki organizacyjnej)

 

 

 Nr ewid.. ………………………….

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2011

z dnia 15 września 2011 r.

 

 

 

 

JM Rektor

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

WYPEŁNIA JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA GOŚCIA/ ZAPRASZAJĄCA*

 

Imię i nazwisko gościa ...........................................................................................................................................

 

  1. ...............................................................................................................................

(miejsce zatrudnienia gościa)

  1. ...............................................................................................................................

(planowany okres pobytu w Olsztynie)

  1. .................................................................................................................................

 (nazwisko i nr telefonu opiekuna)

  1. .................................................................................................................................

 (przewidywane koszty pobytu gościa oraz  źródło finansowania**)

..........................................................................................................................................

(cel pobytu gościa w UWM)

..........................................................................................................................................

......................................................................

(data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

 

Opinia Dziekana Wydziału lub właściwego Prorektora  …...........................................................

........................................................................................................................................

..........................................

 (data i podpis)

WYPEŁNIA KWESTURA**

 

..........................................................................................................................................

(potwierdzenie możliwości finansowania pobytu gościa)

 ...........................................................................

(data i podpis)

DECYZJA REKTORA**

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na zaproszenie ...............................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                         ...............................................

 (data i podpis)

 

*    niepotrzebne skreślić

**  wypełnia się w przypadku, gdy Uniwersytet pokrywa w całości lub częściowo koszty pobytu gościa

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.09.2011
Data publikacji:
19.09.2011 08:03
Data aktualizacji:
08.02.2017 11:39
Liczba wyświetleń:
4128
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal 1 do ZarzlNr 50-cudzoziemcy.doc38 KB
Zal 2 do ZarzNr 50-udzoziemcy.doc39.5 KB
Zarz Nr 55-cudzoziemcy.doc37 KB