Nr 54/2011 z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 54/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 września 2011 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany:

 

1. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

             1) pracownicy, w tym również:

a)     przebywający na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia,

b)     przebywający na urlopie dla celów naukowych, artystycznych ub kształcenia zawodowego,

c)      przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,

d)     odbywający przeszkolenie wojskowe,”

2. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie (w załączeniu).

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ


Załącznik nr 6

Tabela Nr 6.1

Dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

Przedział przychodu

(z roku poprzedzającego przyznanie świadczenia)
[zł]

Kwota dofinansowania pracownika, emeryta lub rencisty
[zł]

-1-

-2-

do 600

2.000

powyżej 600 do 1.100

1.800

powyżej 1.100 do 1.600

1.600

powyżej 1.600 do 2.100

1.400

powyżej 2.100 do 2.600

1.200

powyżej 2.600 do 3.100

1.000

powyżej 3.100 do 3.600

800

powyżej 3.600 do 4.200

600

powyżej 4.200 do 4.800

500

powyżej 4.800

250

 

Od sumy przychodów i ewentualnych dochodów osób uprawnionych samotnie prowadzących gospodarstwo domowe, samotnie wychowujących dzieci lub w przypadku współmałżonka bezrobotnego odejmuje się kwotę określoną w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) jako kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, której wysokość wynika z aktów wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 i 8 wymienionej ustawy. Tak ustaloną kwotę dzieli się przez liczbę członków wspólnego gospodarstwa domowego oraz przez 12 miesięcy, aby wyliczyć średni miesięczny przychód na jedną osobę. Kwotę dofinansowania ustaloną w kol. 2 Tabeli 6.1 uprawniona osoba może przeznaczyć na zorganizowany wypoczynek wskazanego we wniosku (druk nr 8) dziecka.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.09.2011
Data publikacji:
19.09.2011 06:49
Data aktualizacji:
08.02.2017 11:40
Liczba wyświetleń:
2572
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz54zmiana Regulaminu ZfunduŚSoc.doc39 KB