Nr 52/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 52/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

Nadaje się Regulamin Centrum Kultury i Języka Polskiego dla cudzoziemców w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 4 Rektora UWM w Olsztynie  z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt i w jednostkach ogólnouczelnianych oraz Zarządzenie Nr 8/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt i w jednostkach ogólnouczelnianych.

§ 3

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Prorektorowi wskazanemu w decyzji o podziale kompetencji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2011

z dnia 16 sierpnia 2011 roku

 

Regulamin

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

 

Założenia ogólne

§ 1

1.      Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców, używające skrótu CKiJP, zwane dalej Centrum,  realizuje zadania w zakresie nauczania języka polskiego obcokrajowców i osób polskiego pochodzenia oraz promocji wartości kultury polskiej.

2.      Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem.

3.      Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji. 

 

Zadania Centrum

§ 2

1.      Do zadań Centrum należy w szczególności:

1)     prowadzenie kursów semestralnych i intensywnych kursów letnich języka polskiego jako obcego na poziomie początkującym, podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym  dla obco-krajowców oraz osób polskiego pochodzenia, zapoznawanie uczących się z szeroko pojętą kulturą polską (historią, literaturą, sztuką, zwyczajami, tradycjami) i realiami życia w Polsce, a także wydawanie certyfikatów ukończenia kursu i przyznawanie określonej ilości punktów ECTS,

2)     prowadzenie indywidualnych zajęć z języka polskiego jako obcego na poziomach wymienionych w pkt. 1, w tym także przygotowujących do  Państwowych Egzaminów Certyfikatowych z Języka Polskiego jako Obcego (dla wszystkich poziomów),

3)     przeprowadzanie egzaminów z języka polskiego jako obcego dla obco-krajowców oraz  osób polskiego pochodzenia, które chcą studiować w  Uniwersytecie i wydawanie im certyfikatów poświadczających  poziom znajomości języka polskiego,

4)     prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej poprzez działania medialne, wydawnicze, portal internetowy,

5)     współpraca z uczelniami zagranicznymi, z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu oraz innymi instytucjami w sprawach związanych z zakresem działania Centrum,

6)     przygotowywanie projektów zmierzających do rozszerzania zakresu działania Centrum

7)     archiwizacja dokumentacji dydaktycznej i  organizacyjnej w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Działalność Centrum

§ 3

1.      Uczestnikami kursów indywidualnych z języka polskiego jako obcego organizowanych przez Centrum mogą być wyłącznie:

1)     obcokrajowcy przebywający w Uniwersytecie w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych (np. studenci Erasmusa, DAAD), pracownicy uczelni zagranicznych, stażyści, lektorzy,

2)     obcokrajowcy niezwiązani z Uniwersytetem, którzy:

a)     przebywają legalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i legitymują się wymaganymi przez przepisy dokumentami potwierdzającymi ten fakt,

b)     osobiście złożą, podpisane w obecności Dyrektora lub innej upoważnionej osoby, zgłoszenie na kurs  oraz wymagane dokumenty uprawniające do legalnego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Niespełnianie któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 stanowi podstawę do odmowy przyjęcia kandydata na kurs językowy organizowany przez Centrum.

3.      Centrum nie pośredniczy w uzyskaniu wizy przez uczestników organizowanych przez siebie kursów.

 

§ 4

Współpraca Centrum z osobami i jednostkami spoza Uniwersytetu prowadzona jest za zgodą Rektora, na zasadach określonych odrębnymi umowami.

 

Zarządzanie

§ 5

1.      Centrum Kieruje Dyrektor Centrum powoływany i odwoływany przez Rektora.

2.      Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

1)     koordynowanie prac Centrum,

2)     zarządzanie majątkiem Centrum, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie zasadami i przepisami,

3)     przygotowywanie projektów kursów semestralnych i letnich,

4)     zawieranie umów z lektorami i osobami lub jednostkami świadczącymi usługi na rzecz Centrum,

5)     wydawanie certyfikatów ukończenia kursu (lub zajęć indywidualnych) i określanie liczby punktów ECTS oraz wydawanie zaświadczeń o uczestniczeniu w kursie lub też zakwalifikowaniu się na kurs,

6)     wydawanie certyfikatów poświadczających poziom znajomości języka polskiego przez obcokrajowców lub osoby polskiego pochodzenia, które chcą studiować w Uniwersytecie,

7)     dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi na funkcjonowanie Centrum,

8)     planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum,

9)     składanie Rektorowi corocznych sprawozdań z działalności Centrum oraz przekazywanie informacji,

10) reprezentowanie Centrum przed organami Uniwersytetu oraz na zewnątrz Uniwersytetu.

 

Mienie i finanse

§ 6

1.      Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących na Uniwersytecie.

2.      Obsługę finansową Centrum prowadzi Kwestura, zgodnie z  zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.08.2011
Data publikacji:
19.09.2011 06:04
Data aktualizacji:
08.02.2017 11:43
Liczba wyświetleń:
2961
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz52 zmian w RegOKulturyJPolskiego.doc52.5 KB