Nr 74 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 roku

 

Uchwała Nr 74

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie : zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 roku.

 

Na podstawie art. 195 i 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z póź. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w naukach: biologicznych, humanistycznych, rolniczych, technicznych, weterynaryjnych: w dyscyplinach biologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika, technologia żywności i żywienia, rybactwo, geodezja i kartografia, weterynaria na Wydziałach (odpowiednio): Biologii, Humanistycznym, Nauk Społecznych i Sztuki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Bioinżynierii Zwierząt, Nauki o Żywności, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Medycyny Weterynaryjnej w ramach limitów określonych przez Senat.

 

§ 2

Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorzędnego oraz zbieżność ukończonego kierunku studiów z dyscypliną naukową w zakresie, których realizowane będą studia doktoranckie.

2. Przyjęcie kandydata na I rok studiów doktoranckich z zakresu dyscyplin wymienionych w § 1 dokonuje się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

a/ egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego,

b/ egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,

c/ wynik studiów magisterskich,

d/ ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

3. Kryteria kwalifikacji w zakresie dyscyplin wymienionych w § 1 określa załącznik 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

1. Kandydaci na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych składają w terminie do 7 września 2007 roku następujące dokumenty:

a/ podanie ( na formularzu),

b/ odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

c/ dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie,

e/ fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

f/ cztery fotografie o wymiarach 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle,

g/ dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego- strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymujących się dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.

2. W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

 

§ 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1. Egzamin z języka obcego nowożytnego.

1/ Kandydaci na studia doktoranckie składają egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego.

2/ Do egzaminu ustnego dopuszczeni są wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej ocenę dostateczną (3,0 pkt). Wynik postępowania rekrutacyjnego jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne.

2. Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie – średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

3. Wynik studiów magisterskich.

4. Ocena na dyplomie ukończenia studiów.

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów, w kolejności według uzyskanej średniej ocen z uwzględnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynności wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza (wg rankingu) listę kandydatów przyjętych na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc.

2. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi: 14 września 2007 roku.

3. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyjętym na studia w uzasadnionych przypadkach tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w terminie do dnia 28 września 2007 r.

4. Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

5. Terminy egzaminów wstępnych oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa załącznik 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez radę wydziału w składzie:

a) dziekan wydziału lub prodziekan jako przewodniczący

b) kierownik studiów doktoranckich,

c) członkowie w liczbie 3 osób, powołani spośród nauczycieli akademickich wydziału posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. Do zadań komisji wydziałowych należy w szczególności:

a) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

d) przyjmowanie na I rok studiów doktoranckich w ramach określonego limitu naboru,

e) zawiadomienie kandydatów wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nie przyjęciu na studia,

f) przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3. Senat powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

4. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a) koordynacja i nadzór nad pracą komisji wydziałowych,

b) rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji wydziałowych.

 

§ 6

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale decyzję podejmuje rektor.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Załącznik 1

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

Lp.

Dyscyplina naukowa

Postępowanie kwalifikacyjne

1

 

Agronomia

 

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny agronomia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

2

Biologia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny biologia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

3

Geodezja i kartografia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny geodezja i kartografia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

4

Historia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny historia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

5

Językoznawstwo

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny językoznawstwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

6

Kształtowanie środowiska

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny kształtowanie środowiska

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

7

Literaturoznawstwo

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny literaturoznawstwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

8

Pedagogika

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny pedagogika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

9

Rybactwo

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny rybactwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

10

Technologia żywności i żywienia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny technologia żywności i żywienia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

11

Weterynaria

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny weterynaria

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

12

Zootechnika

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny zootechnika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

Załącznik 2

Terminy egzaminów na I rok studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

Lp.

Dyscyplina naukowa

Egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej, w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie

Ogłoszenie wyników

1

Wszystkie dyscypliny naukowe

 

10.09.2007r.

 

11.09.2007r.

 

14.09.2007r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2006
Data publikacji:
27.09.2007 10:39
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:39
Liczba wyświetleń:
3611
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument