Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Strona została usunięta dnia: 10 sierpień, 2011 - 11:34

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

 - w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz w oparciu o dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 23 kwietnia 2009 r. – „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,

 ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Wiedza, technologia, biznes- przedsiębiorczość akademicka UWM wsparciem gospodarki Warmii i Mazur”.

 Celem głównym projektu jest budowanie postaw przedsiębiorczych oraz intensyfikacja działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej w UWM oraz w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego.

 Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Wzmocnienie współpracy nauki z biznesem;
 2. Zwiększenie świadomości społeczności UWM z zakresu firm typu spin-off oraz spin-out;
 3. Wzrost umiejętności i wiedzy z zakładania firm typu spin-off i spin-out wśród społeczności UWM.

 Działania przewidziane w projekcie obejmują:

 1. Staże pracowników naukowych oraz naukowo – dydaktycznych w przedsiębiorstwach;
 2. Promocję idei przedsiębiorczości akademickiej – spin-off i spin-out wśród studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników UWM;
 3. Szkolenia i doradztwo z zakresu spin-off i spin-out dla studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników UWM;
 4. Rozwój sieci brokerów innowacji – sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami;

 Stopień Zaangażowania Partnera:

 1. Partner bierze udział w realizacji projektu na każdym jego etapie
 2. Partner będzie zaangażowany w realizację Działania: Szkolenia i doradztwo z zakresu spin-off i spin-out dla studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników UWM.

 Wymagania w stosunku do partnera:

 1. Partner jest instytucją/ organizacją, której działania statutowe dotyczą wspierania innowacji, transferu wiedzy oraz przedsiębiorczości.
 2. Zasięg działalności partnera obejmuje obszar województwa warmińsko - mazurskiego
 3. Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów w obszarze innowacji, transferu wiedzy oraz przedsiębiorczości.
 4. Posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu (wykwalifikowany personel, sprzęt itp.)
 5. Współpraca z Beneficjentem przy przygotowaniu projektu.

 Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Dane potencjalnego partnera.
 2. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 3. Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).
 4. Deklaracja współpracy z Beneficjentem przy przygotowaniu projektu oraz jego rozliczaniu.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Aktualny statut podmiotu.
 3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.
 4. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
 5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych.
 6. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby),
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski),
 4. Współpraca w trakcie przygotowania projektu.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 7 września 2011 r., do godz. 15.00. (O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do jednostki).
 2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Wiedza, technologia, biznes- przedsiębiorczość akademicka UWM wsparciem gospodarki Warmii i Mazur” należy złożyć osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM,

ul. Prawocheńskiego 4, 10-452 Olsztyn.

 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające komplet wymaganych dokumentów.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu „Wiedza, technologia, biznes- przedsiębiorczość akademicka UWM wsparciem gospodarki Warmii i Mazur”;
 2. Negocjowania warunków realizacji zadania;
 3. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM
Wytworzył:
Wojciech Samulowski
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.08.2011
Data publikacji:
02.08.2011 07:45
Data aktualizacji:
10.08.2011 11:34
Liczba wyświetleń:
2708
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument