Nr 46/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia nauczycieli akademickich z tytułu dyżuru pełnionego w ambulatoriach klinik weterynaryjnych poza rozkładem zajęć dydaktycznych, organizacyjnych i naukowo-badawczych oraz...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 46/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 lipca 2011 roku

 

w sprawie wysokości wynagrodzenia nauczycieli akademickich z tytułu dyżuru pełnionego w ambulatoriach klinik weterynaryjnych poza rozkładem zajęć dydaktycznych, organizacyjnych i naukowo-badawczych oraz zasad tworzenia i podziału odpisu na wynagrodzenia za udział w usługowej działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej na rzecz ludności lub przedsiębiorców prowadzonej przez Wydział Weterynarii

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, za każdą godzinę dyżuru pełnionego w ambulatoriach klinik weterynaryjnych poza rozkładem zajęć dydaktycznych, organizacyjnych i naukowo-badawczych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2.      Stawka godzinowa wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 równa jest godzinowej stawce wynagrodzenia zasadniczego pracownika, a za każdą godzinę dyżuru w niedziele, święta i dni wolne od pracy, wynikającą z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy – dwukrotności tej stawki.

 

§ 2

 

1.      Za udział w usługowej działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej, prowadzonej przez Wydział Weterynarii na rzecz ludności lub przedsiębiorców nauczyciele akademiccy świadczący pracę w tym zakresie, niezależnie od innych składników wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, otrzymują dodatkowe wynagrodzenie.

2.      Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w ramach kwoty odpisu ustalanego w wysokości do 50 % wartości wpływów uzyskanych z tytułu wykonanych usług w danym miesiącu, pomniejszonej o wartość zużytych pasz, leków i kosztów transportu liczoną według bieżących cen.

3.      W celu ustalenia stawki godzinowej wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, kwotę odpisu do podziału dzieli się przez liczbę godzin przepracowanych przez wszystkich nauczycieli akademickich w danym miesiącu.

4.      Wysokość indywidualnego dodatkowego wynagrodzenia nauczyciela akademickiego stanowi iloczyn stawki godzinowej ustalonej według zasad określonych w ust. 3 i liczby przepracowanych przez niego godzin.

 

§ 3

 

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.07.2011
Data publikacji:
02.08.2011 05:46
Data aktualizacji:
08.02.2017 12:18
Liczba wyświetleń:
2258
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarznr46weta.doc30 KB