Nr 44/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp i p.poż. dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 44/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 lipca 2011 roku

 

w sprawie przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp i p.poż.

 dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21 z 1998 r. poz. 94 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz z §1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 lipca 2007 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897) zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Szkolenia bhp mogą być organizowane i prowadzone przez właściwą jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem lub, na zlecenie Rektora, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Jednostką odpowiedzialną za organizację szkoleń okresowych w Uniwersytecie jest Dział BHP.

 

§ 2

Kierownik Działu BHP, za pośrednictwem kierowników jednostek organizacyjnych, zawiadamia pracowników o terminie i miejscu szkolenia.

 

§ 3

  1. Udział w szkoleniu okresowym jest podstawowym obowiązkiem pracownika wynikającym z Kodeksu Pracy i stanowi potwierdzenie w tym dniu jego obecności w pracy.
  2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w szkoleniu w wyznaczonym terminie pracownik jest zobowiązany przesłać pisemną informację o przyczynach absencji do Działu BHP..

 

§ 4

  1. W przypadku uchylania się od obowiązku odbycia szkolenia bhp bezpośredni przełożony zobowiązany jest nie dopuścić pracownika do pracy.
  2. Niedopuszczenie do pracy skutkuje niezachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas do dnia uzyskania zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego bhp.

 

§ 5

Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego lub odbyła szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

 

§ 6

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.07.2011
Data publikacji:
02.08.2011 05:35
Data aktualizacji:
08.02.2017 12:30
Liczba wyświetleń:
3317
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr44.doc30.5 KB